Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kom kompis! - att vara vän med sig själv & andra

Skapad 2020-10-02 13:40 i 014691 Förskolan Kistahöjden Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
”Kom kompis!”. Ett tema som främst berör hur vi är mot och behandlar varandra men också hur vi är och behandlar oss själva, det gäller att vara kompis med andra men också med sig själv.

Innehåll

 

 

Undervisningsplan

     ”Kom kompis!” – att vara vän med sig själv och andra

 

Avdelning Räven

 

 

1.     Kartläggning

 

På räven går 19 barn i åldern 3-5, just nu 12 st femåringar, 3 treåringar & 3 fyraåringar. På avdelningen arbetar 1 förskollärare & 2 barnskötare på 100 %.

 

Vi har tidigare arbetat mycket med naturkunskap i olika former, vilket vi sett att barnen har uppskattat. Vi ser dock ett annat behov nu, ett behov av att arbeta ihop gruppen, prata om känslor och hur man är en bra kompis.

 

Det har tillkommit nya barn till barngruppen, en del har kommit tillbaka efter att ha varit borta längre perioder pga rådande pandemi & det har varit sommaruppehåll: vilket rört om i barngruppen.

 

Vi sätter därför igång temat: ”Kom kompis!”. Ett tema som främst berör hur vi är mot och behandlar varandra men också hur vi är och behandlar oss själva, det gäller att vara kompis med andra men också med sig själv.

 

Temat kommer att genomsyra hela vår verksamhet på olika sätt. På många sätt kommer vårt arbetssätt vara som tidigare, mindre grupper och uppdelade samlingar/vakenvilor.

 

  

 

2.    Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

 

-       Utveckla barnens förmåga att uttrycka och identifiera sina egna och andras känslor, både verbalt men även genom andra uttrycksformer som exempelvis skapande.

 

-       Utveckla barnens tankar kring sig själva, deras självförtroende & självkänsla.

 

-       Utveckla barnens förmåga att samspela och interagera med andra.

 

-       Utveckla barnens förmåga till empati och omtanke.

 

 

 

3.    Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden.

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar…

 

-       Sin identitet och känner trygghet i den

 

-       Sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 

-       Sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

 

-       förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.”

 

 

 

4.    Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

-       Vi gör en planering för när vi ska gå till andra ställen utanför förskolan.

 

-       Delar upp oss i våra smågrupper även ute.

 

-       Skapar ”rum” och tar ut material

 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

-       Vi har påbörjat en ”renovering” av vår lärmiljö på avdelningen. Vi strävar efter att skapa en mer harmonisk och lugn atmosfär med flera olika delar och platser för barnen att mötas i på olika sätt.

 

-          Vi försöker göra de olika delarna mer estetiskt tilltalande för att väcka lust och inspiration hos barnen.

 

-          Vi delar upp samling och vakenvila i två grupper för att skapa lugn och för att ge talutrymme och plats till varje barn.

 

-          De olika delarna: ex. mini-ateljén, restaurangen, konstruktionshörnan blir tydliga och barnen vet vad som förväntas av dem, hur många som kan vistas på samma plats samtidigt etc.

 

-          Vi ser över material och böcker för att spegla våra mål och för att ge barnen möjlighet och förutsättning till meningsfulla möten och relationsskapande: både mer rörliga möten i lek men även möten där samtal kan ligga i fokus.

 

-          Vi ”skalar ned” och tänker på vilka färger vi använder och försöker göra miljön mer tydlig för barnen.

 

-          Tar in växter och naturmaterial för att skapa sinnesstämning och en ”brygga” mellan ute och inne.

 

 

 

Som grund kommer även kompisböckerna om Kanin & Igelkott baserade på barnkonventionen (av Linda Palm) ligga. I det finns handdockor för dramatisering och rollspel. Vi tänker även att det digitala får ta plats genom bland annat qr-koder till böckerna och genom återskapande av böcker och eventuella situationer med hjälp av greenscreen.

 

Vi har jobbat mycket med tillgängligheten till material, speciellt det skapandematerial som finns, vi vill att barnen självständigt ska få tillgång till färg och skapandematerial istället för att behöva 1. Komma på att de vill använda exempelvis en sax 2. Behöva be oss om det. Redskapen ska redan finnas synliga för att i sin tur inspirera.

 

 

 

5.     Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

Vi pedagoger måste agera goda förebilder och stötta barnen i deras möten och sociala relationer. Detta genom att vara delaktiga och med i deras lekar.

 

Vi arbetar för och möjliggör situationer där barnen ges förutsättningar och möjlighet att få vara sig själva, ger dem förutsättningar för att få utvecklas utifrån deras egna behov.

 

Vi arbetar med att varje barn ska känna att de får göra sin röst hörd och sin åsikt respekterad, samt att de gör detsamma för andra. Detta dels genom att vi alltid försöker motivera för barnen varför vi gör eller inte gör på ett visst sätt, så att vi är transparenta och visar att vi hör vad barnen säger och lyssnar på dem.

 

I och med att vårt tema handlar om relationer, hur vi är med och mot varandra och oss själva, alltså relativt abstrakt och inte konkret som exempelvis djurtema, så vill vi låta barnens intressen, lekar och upplevelser vara grund för samtal och reflektion. Vi kommer använda oss av observationer för att se vilka intressen som finns men även göra mer strukturerade observationer för att få en uppfattning av hur olika situationer och händelser ser ut.

 

Vi fortsätter även arbeta medforskande och med ett nyfiket förhållningssätt, där vi tillsammans med barnen reflekterar och funderar kring vårt tema.

 

 

 

6.    Aktiviteter/tema kopplat till målbilden.

 

-          Läsning: Högläsning, berättande i olika form, flanosagor, dramatisering och skapande av böcker i appar. (detta till stor del i våra läsgrupper som vi ska komma igång med igen).

 

-          Språklekar: rim och ramsor, sånger språkgåtor och sant eller falskt om böckerna, situationer, etiska dilemman och känslor.  

 

-          Digital kompetens: dels genom analog programmering av varandra, där samarbete är nyckeln till allt. Även samarbetsövningar i den digitala programmeringen.

 

-          Skapande: skapande i olika form för att få fler kanaler att uttrycka sig i.

 

-          Samtal kring känslor, vänskap och ”jaget” i exempelvis samlingar.

 

-          Samarbetsövningar i mindre grupper och helgrupp.

 

7.    Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

-          Lärloggar kring det barnen gör.

 

-          Barnens tankar och ord de uttrycker används och sätts upp i miljön för att främja samtal och reflektion.

 

Det gör även att barnen bjuds in i utformning av dokumentationen.

 

-          Genom foton på väggar som både vi och barnen tagit där lek och deras vardag speglas.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: