Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

lathund för individuella lärloggar

Skapad 2020-10-02 20:08 i 213131 Förskolan Matrisen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Mallen är framtagen som stöd för ert pedagogiska arbete. Den beskriver hur en individuell lärlogg kan utformas och vad den bör innehålla för att vara ett stöd för er dokumentation av det enskilda barnets lärande. De enskilda lärloggarna bildar då ett underlag för utvecklingssamtal. Den innehåller även reflektionsfrågor som ska användas i arbetslaget.

Innehåll

Innehåll

Mallen för Lärlogg är en lathund för hur ni skapar lärloggar och ska inte kopieras, publiceras eller tilldelas.

 

En lärlogg motsvarar den löpande dokumentation som ni gör utifrån den undervisning som pågår i gruppen. De enskilda lärloggarna beskriver ett barns utforskande och lärande.

För att lärloggarna ska vara ett kvalitativt underlag som för arbetet framåt, bör de innehålla beskrivningar av nedanstående frågor.

Se Del 1

 

Viktigt! 

    • Kopiera över frågorna under Del1 till den lärlogg du ska skapa och använd frågorna som stöd. 
    • Lärloggen kan kopplas till en Utbildningsplan och/eller Undervisningsplan eller var helt fristående och beskriva barnets helt egna intresse och lärande.
    • Välj passande etikett. Etiketterna sorterar materialet vilket underlättar vid utvärdering. 
    • Välj de läroplansmål som passar för lärloggen
  • Kom ihåg att aldrig lägga igenkänningsbara bilder på barnen i lärloggar som tilldelas flera barn.
  • Gäller lärloggen ett enskilt barn kan endast bild på det barnet läggas in.

DEL 1- Lärlogg (dokumentation) 

Beskriv i löpande text: (Denna text publiceras för vårdnadshavare. Lägg även till bild som är färdigredigerad och som väl illustrerar det du beskriver i texten.

Förslag på områden att dokumentera:

Utveckling och lärande

Nulägesbeskrivning av lek, förmågor, självständighet, självtillit, motorik, skapande, språk, kommunikation, matematik, problemlösning.

·        Beskriv barnets styrkor och förmågor.

·        Beskriv barnets intressen.

·        Beskriv hur barnet gör för att lära sig nya saker.

·        Beskriv hur barnet kommunicerar med andra barn och vuxna.

 

Barns inflytande

Nulägesbeskrivning av barnets inflytande på verksamhetens innehåll.

* Hur ger barnet uttryck för sina känslor, åsikter och vilja?

* Hur ser ni att barnet har inflytande och har möjlighet att påverka sin situation

 ____________________________________________________________________________________________________

 DEL 2-Reflektion med arbetslaget

På arbetslagets reflektionstillfälle kan ni använda er av följande frågor för att reflektera över de skapade lärloggarna.

Detta gör ni i rutan längst ner som heter "Reflektion" (bara för arbetslaget). Kopiera frågorna och klistra in dem i reflektionsrutan.

 

Undervisningsmiljö:

Hur tror vi att vårt förhållningssätt och vår organisation under aktiviteten har påverkat barnet?

Vad hade jag/vi kunnat göra annorlunda/ kan göra till nästa gång?

Vad var framgångsrikt?

Barnets reaktioner:

Vad visade barnet intresse för?

Vilka kommentarer och frågor dök upp?

Utveckling:

Hur går vi vidare till nästa gång? - förhållningssätt, organisation, material, dokumentation

Hur kan vi utmana barnet vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: