👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad händer i naturen?

Skapad 2020-10-05 07:05 i Björkbergs förskola Hudiksvall
Förskola
Vi har valt att jobba med tema Naturen eftersom vår verksamhet bygger till stor del på vistelse utomhus både i naturen och på vår gård. Vi utgår från vad som fascinerar, lockar och intresserar barnen utifrån våra gemensamma upplevelser i naturen.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Vad händer i naturen?

Tidsperiod: September Hösten 2020 och våren 2021

Förskolans namn: Björkbergs förskola

Grupp: Elefanten

Barnens ålder: 1 - 5 år

År och datum: 2020 09 28

Planeringen Upprättad av: Jasminka Efendic, Gerd Larsson och Marie Adolfsson.

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Språk och begrepp kopplade till temat

- Matematik

- Högläsning och boksamtal 

- Sånger, ramsor, sånglekar, tecken som stöd.

- Digitalisering, 

- Matematik 

- Lek och rollek

- Naturvetenskap, bl.a årstidsväxlingar

- Skapande

- Teknik

- Träna motoriken

- Skapande bl.a av återbruk och skogsmaterial
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- Utveckling och lärande.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Att värna om naturen
- Öka begreppsförståelsen och språket

- Matematik
- Upptäcka naturen med sina sinnen.

- Träna socialt samspel och kommunikation

- öka intresset för bokstäver, skrift , texter och boksamtal

- Samtala och reflektera tillsammans med hjälp av bilder , processvögg, filmer.

- Tecken kopplade till temat

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi observerar det barnen gör, skapar, leker och samtalar om för att kunna följa barnens intresse under temats gång.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Dokumentationsmallarna 1.2 och 3,

Process/dokumentationsvägg,

-Månadsbrev

- Reflektion bl.a utifrån barnens foton och upplevelser via processvägg och projektor,

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Barnen värnar om naturen genomatt plocka skräp, förstör inte utan plockar på marken, tar bara lite när vi t.ex tittar på mossa, kottar.

- Matematik-jämför begrepp och samlingsord.

- Språket-bokstäver, samlingsord.

- Lyssnar på fågelläten, tittar efter spår.
- Kommunikation, samspel genom samtal och stt bli lyssnad på.

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- T.ex film utifrån barnens önskemål.
-Hur går vi vidare är frågan som ställs:

- Tittar på vinterfåglar - måla, rita skapa i lera.

 

Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
- Barnens intressen styr. Vi ser och hör i lek och i samtal vad de lärt.
- Fakta är dokumenoch skapandet.tationen på processväggen, Unikum

Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Genom samtal och frågor till barnen: Vad är det som fångar dem?Utvärderingen gjordes av:

Gerd, Jasminka, MarieA

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18