Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid - Projektbeskrivning Rödhajen

Skapad 2020-10-05 09:42 i 133471 Förskolan Kryssningen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första gemensamma uppföljningen av projektarbetet, där vi formulerar läsårets projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att planera undervisningen kring temat "Barns möte med naturen". Totalt har vi fyra planeringar/perioder, projektuppstart samt tre uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år.

Innehåll

Projektbeskrivning Hållbar Framtid

Träd-Vad kan vi lära oss om träden och deras betydelse?

Under läsåret 2020-21 arbetar barn och pedagoger i Förskoleområde 2 med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Utifrån de underlag som pedagogerna har samlat på sig sedan projektuppstarten (observationer, mindmaps, dokumentationer, reflektioner och lärloggar) formuleras en projektbeskrivning. Projektbeskrivningen är grundad i en barnsyn om ett kompetent barn med stor potential att lära och utvecklas. Den inkluderar pedagogens önskan om att skaffa sig kunskap om hur barnen tänker för att kunna förstå dem bättre. Inriktningen för barngruppens fortsatta utforskande kan med fördel formuleras som en projektfråga, som utgår från barnens intresse och nyfikenhet.

– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

Använd de didaktiska frågorna och koppla dem till läroplansmålen och det syfte ni utgår ifrån: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen? 

 

Ett område som vi ser ett intresse för hos barnen och som kan finnas med under hela läsåret. Ett område som skapar nyfikenhet och lust att lära och som skapar gemenskap. Ett område som finns i barnens närmiljö som de känner samhörighet med.

 

Vi vill arbeta med träd då vi ser ett gemensamt intresse bland barnen kring träd på olika vis. 
Förstå trädens betydelse för djuren, naturen, mänskligheten.
Skapa relationer, kunskap och förståelse tillsammans kring vårt gemensamma projekt med träd.

 

Mål i läroplanen:

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

 

– förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
– förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

Utifrån de Globala målen vill vi framför allt koppla vårt arbete till

Mål 12- Hållbar konsumtion och produktion,

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna och

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald.

 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?  

 

Få en förståelse för naturens viktiga roll i vårt samhälle

 
Se hur jag som enskild människa i det lilla kan påverka i det stora.
 
Använda vår närmiljö för att upptäcka och förstå sin omvärld och se sin delaktighet i och hur människor och natur påverkar varandra.
 
I gruppen känna trygghet att uttrycka sig och respektera att vi tänker olika. Vi lär av varandra.
  • Genom att utgå från barnens intressen och delaktighet skapa lust, nyfikenhet och glädje att utforska och lära.
 
Mål i läroplanen:
En dag på förskolan ska kännas trygg, rolig, lärorik 
 

– nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

– fantasi och föreställningsförmåga

– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

-öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

– ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

HUR? (Metod) 

Hur ska ni arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska lärmiljön utvecklas för att berika barns lärande? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? 

 

 

Ta reda på barnens förförståelse kring träd och deras betydelse.

 

Utmana barnen utifrån deras intressen och ge dem nya frågeställningar och insikter för att förstå sin omvärld i undervisningen.

 

Läroplanens målområden ligger till grund för allt lärande Matematik, språk, lek, naturvetenskap och teknik och skapande. Vi vill utforska, lära och förstå utifrån en mängd olika uttryckssätt såsom dans, bild,form, konstruktion, digitala verktyg.

 

Undervisning i såväl hela gruppen som i mindre grupper. Skapa tillfällen att mötas och uttrycka sig och ta del av andras tankar.
 

 

Vi vill erbjuda en inspirerande lärmiljö som tar barnens lärande vidare med ett stort utrymme för lek och skapande.  Naturmaterial vara en naturlig del. Känna ansvar för miljö och material

 

 

 

Möjlighet att arbeta vidare med förmiddagens planerade undervisning under eftermiddagen genom olika mötesplatser.

 

 

VEM? 

Hur och när organiserar vi för samarbete och grupplärande? När delar vi barnen i mindre grupper? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi? 

 

På ALM planerar vi för kommande vecka. Vad har vi gjort? Vad säger barnen? Vad gör barnen? Hur tar vi det vidare?

 

Undervisning i mindre grupper under förmiddagen. 

 

Återsamling i liten eller stor grupp där barnen reflekterar tillsammans.

 

Under eftermiddagen skapa mötesplatser som ska inspirera att ta det vi arbetat med under förmiddagen vidare. Mötesplatserna ska vara utformade så att en naturlig indelning i mindre grupper sker.

 

Vi dokumenterar i BarngruppsINFO, Lärlogg, Individuell lärlogg och på vår projektvägg.

 

Vi dokumenterar genom foto, film och text

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: