Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap på Snigeln

Skapad 2020-10-05 09:56 i Lyrestads förskola Mariestad
Förskola
Ett projekt där barnen får möjlighet att undersöka och utforska naturvetenskap

Innehåll

Naturvetenskap på Snigeln

Var är vi?

Från slutanalysen Vt 20

Utifrån utvärdering, samtal i arbetslagen, läroplanscanning och föräldraenkäter har vi blivit uppmärksammade på att vi behöver lägga ett större fokus på naturvetenskap i utbildningen.

Vi har observerat att barnen har ett intresse för Naturvetenskap och att det behöver få mer utrymme i utbildningen.

 

Nuläge på Snigeln Ht 20
På Snigeln är barnen 1-2 år. Flera barn har nyss introducerats på avdelningen och andra är väl bekanta och trygga i våra miljöer och med oss pedagoger. Vad vi ser i nuläget är att barnen visar intresse för att undersöka material i deras omgivning. När de undersöker 
använder de sina sinnen och sin kropp. Detta genom att se hur saker och ting rör sig, låter, smakar och ser ut. I  utemiljön, gården, skogen, plockar barnen upp saker de hittar och visar för oss. I barngruppen ser vi också ett intresse för djur som husdjur, exotiska djur, dinosaurier, småkryp och att undersöka fysikaliska fenomen som tex lutande planet och tyngdkraften.

Vart ska vi?

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Vi ska ge barnen förutsättningar att hantera och undersöka naturmaterial med sin kropp och sina sinnen.

Vi vill ge barnen förutsättningar att se detaljer på djur.

Miljön på avdelningen ska vara inspirerande och ska uppmuntra barnen till utforskande och lärande.

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (Lpfö 2016).

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Vi ska vistas i skog och natur

Vi ska ta in naturmaterial avdelningen

Upprepa lärande aktiviteter, ge barnen tid.

Vi ska vara lyhörda pedagoger och lyssna in vad barnen säger och visar intresse för.

Organisera för undervisande tillfällen


Vi pedagoger ska ge barnen nya begrepp genom att sätta ord på naturvetenskapliga handlingar och material. 

Vi ska kontinuerligt reflektera över våra lärmiljöer på Snigeln för att säkerställa att de inspirerar till lek och lärande.

 

Hur dokumenterar vi?

Vems ansvar? Arbetslaget

Vi reflekterar dagligen muntligt och varje

Vi dokumenterar genom lärloggar, observationer, bild och film.

Stödfrågor för veckoreflektion

Skriv in veckoreflektion längst ner i avdelningens planering för avsnittet "reflektion och analys". Skapa en ny reflektion varje vecka. Var noga med att skriva en rubrik och vilken vecka det är på reflektionen.

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

 

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?

(konkret planering)

 

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

Här skriver förskolan in sina mål  för enheten och de reflektionsfrågor som är riktade till enhetens kvalitetsmål.

Hur blev det?

Uppföljning/Halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

Det som är skrivet med rött kan tas bort från planeringen när den har fyllts med innehåll!!!

Slutanalys 2020/2021:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: