Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språka med Babblarna

Skapad 2020-10-05 10:26 i Inspiratörens förskola Munkedal
Förskola
Med Babblarna som verktyg kommer vi på ett lekfullt sätt arbeta med språkutvecklingen

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

HT-20 -VT 21

 

Vi har inskolat sju barn mellan 14 mån-1,5 år, som för första gången lämnar sina föräldrar för att börja förskolan. Barnen i gruppen är mellan 14 månader upp till 4,8 år

Genom observation och kartläggning i verksamheten,  ser vi många olika sätt att kommunicera på.  Alla har behov av kontakt, uttrycka sig och göra sig förstådda. De minsta använder sitt kroppspråk, mimik, pekar eller drar i oss. Några har tagit till sig av tecken vi använt

Alla barnen är olika långt i sin språkutveckling och bland de äldre barnen år det skillnader. Vissa pratar och kommunicerar lätt medan andra inte har samma ordförråd eller språkförståelse

Leken är oftast bredvidlek eller ensamlek.  Barnen tycker om att lyssna på konkretiserade sagor, böcker på Polyglutt, och enklare böcker som pedagogerna läser.

 

Mål

Eget formulerat mål

 

-utveckla barnens språkliga förmågor

-förbättra verksamhetens språkutvecklande arbetssätt genom att skapa förutsättningar för varje barn att kommunicera och utveckla sina språkliga förmågor.

 

 

Läroplanens mål

`Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens    språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. barnen ska erbjudas en miljö där de får förutsättningar för att utveckla sitt språk genom att lyssna på högläsning  och samtala om litteratur och andra texter`Lpf18

-ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera, och kommunicera med andra i olika sammanhang och med olika syften. Lpfö18

 

Barnens erfarenheter

Babblarna är välkända och omtyckta bland barnen.  Barnen har en förkunskap och känner till Babblarna, men olika kunskap om deras namn, färg och vad de tycker om att göra

 

Babblarna syns mycket i verksamheten både som bilder på väggarna, böcker, musik och Ipad.

 

 

Insatser - åtgärder för att nå målet 

*Vi kommer att använda oss av Babblarnas språkutvecklande material som böcker, spel, sånger och språklekar.

*För att lägga undervisningen i nivå som utmanar barnen och för att synliggöra lärprocesser, delar vi gruppen utifrån barnens behov och utveckling.

*Vi kommer också samarbeta i tvärgrupp med annan avdelning, var fjortonde dag,  utifrån barnens ålder för att ge dem möjlighet att träffa fler barn i samma ålder och ta tillvara på pedagogernas olika kunskaper, som en kompetenshöjande insats.

*Vi ska förbättra vårt språkutvecklande arbetssätt genom att planera in fler aktiviteter som gynnar språkutveckling

*I lärmiljön kommer språkstimulerande material, som böcker, bilder och Babblarna vara lättåtkomligt för barnen, för att ge dem ökat inflytande och val över aktiviteter.

Förhållningssätt

*Forskoleforum skriver om sex enkla strategier som verkligen har visat sig ge effekt. De är lätta att använda sig av i vardagen, både enskilt med ett barn i taget och i grupp med flera barn

1) Prata med barnen. Benämn saker. Kommunicera vad ni ser och vad ni gör

2).....men lyssna ännu mer. Vänta in och lyssna noga så vi kan fånga upp det som barnet visar med kroppsspråk, ljud eller ord. sedan tolkar vi och svarar på det.

3) Använd kroppsspråket och gester när du talar. Det har visat sig ge barnen större ordförråd att ha vuxna i sin närhet som använder mycket gester. Ordinlärningen snabbas på genom att barn får `se` ordet samtidigt som det hör det. (TAKK)

4) Använd ett varierat språk. Förenkla inte språket. 

5) Läs, läs, läs böcker. Det bygger ordförråd och utvecklar språkförståelsen

6) Lek, ramsa, sjung och ha roligt. I nästan alla situationer och lekar går det att bygga språk. Alla rollekar är toppen och i sånger och ramsor får barnen möta nya ord.. Rytmen och repetitionerna  kan göra att lättare för barnen att bli mer medvetna om språkljuden och det kan locka dem att vara med och fylla i. Språket växer i samspel med andra

* Arbetslaget har gemensamt ansvar för planering och reflektion på avdelningsplaneringarna. Planeringen bygger på reflektionen för att barns inflytande

 

Hur målet ska utvärderas

 

Vi kommer att utvärdera genom frågorna

-Vad har Babblarna för namn?

-Vad har de för färg?

-Vad tycker de om att göra?

-De äldre barnen ska få berätta om någon av Babblarnas böcker

 

Teoretisk bakgrund

Babblarnas språktränande material grundar sig på Karlstadsmodellen, där rätten att få lära, utveckla och använda språk är det centrala.

Vi utgår från Karlstadmodellen som ser vikten av att det är individen som lär sig själv, att allt lärande är knutet till situationer och sammanhang och att den vuxnes uppgift är att vara förmedlare mellan barnet och omvärlden. Lära genom socialt samspel, precis som Vygotskijs syn på lärande i samspel

`språkutvecklingen handlar inte bara om rim, ramsor och sånger. Det är givetvis en viktig del i vårt arbete men vi kan göra så mycket mer. Framför allt ge barnen tid och utrymme att tala och hjälpa dem att sätta ord på sin tillvaro. Kan vi locka barnen att prata och hitta glädjen i kommunikationen har vi kommit en bar bit på vägen. Att variera sitt språk och använda mer avancerade begrepp ger språkliga utmaningar. Det enda sättet att lära sig ett nytt ord är att höra det riktigt många gånger. Den största delen av språkutmaningen sker alltså i vardagen i det dagliga arbetet. Men vi utnyttjar våra samlingar för att sätta fokus på språket, där får alla barnen mycket taltid.  

                                                   Arnesson-Eriksson (2009:24).

 

Piagets och Vygotskijs teorier om barns språkutveckling är då främst vikten av samspel.

` Det är genom den sociala samvaron med andra som barnet upptäcker språket. Barn kan inte ge innehåll åt ord på egen hand, men i samtal med vuxna får de det stöd som behövs att utveckla språket, menar Vygotskij`

`

 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar i Unikum

-barnens lärlogg

-avdelningens lärlogg

-På barnens dokumentationsvägg och bordet i tamburen visar vi barnens aktiviteter och temat synligt för vårdnadshavare och kan leda till samtal om våra aktiviteter

 

Samverkan med vårdnadshavare

-Vi berättar om kvalitetsarbetet på föräldramöte

-Genom den dagliga tamburkontakten

-Genom att visa upp och prata om vår verksamhet via barnens dokumentationsvägg

 

 

 

 

 

 

 

Lpfö18

`Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens    språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. barnen ska erbjudas en miljö där de får förutsättningar för att utveckla sitt språk genom att lyssna på högläsning  och samtala om litteratur och andra texter`Lpfö18

 

`ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera, och kommunicera med andra i olika sammanhang och med olika syfte` Lpfö18

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: