👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tigrinja Modersmål

Skapad 2020-10-05 10:50 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Modersmål är en del av personens identitet. Det är första språket som en person lär sig av sina föräldrar.

Innehåll

Under den här terminen kommer vi arbeta med resonemang, skönlitteratur och fakta texter genom att läsa och återberätta i muntliga och skriftliga form. vi ska också lära oss olika traditioner, kultur och högtider. vi kommer arbeta med läsning, läsförståelse och skrivande av olika texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Kunskapskrav i Modersmål för åk 7-9

Kunskapskrav (Betyg E)
Kunskapskrav (Betyg D)
Kunskapskrav (Betyg C)
Kunskapskrav (Betyg B)
Kunskapskrav (Betyg A)
Tala och samtala.
 • Ml  7-9
 • Ml  7-9
 • Ml  7-9
Du visar att du förstår genom att du redovisar, diskuterar och kommenterar innehållet på ett översiktligt sätt. Du kan uttrycka dina tankar, känslor och åsikter så att innehållet blir i huvudsak begripligt och korrekt. Du växlar med viss säkerhet i smatal mellan vardags-och skolspråk
Du förstår huvudsakligt innehåll i ditt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Du förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i ditt modersmål.
Du förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i ditt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Du visar att du förstår genom att du redovisar, diskuterar och kommenterar innehållet på ett välgrundat sätt. Du kan uttrycka dina tankar, känslor och åsikter sammanhängande och strukturerat så att innehållet blir begripligt och korrekt. Du växlar med säkerhet i smatal mellan vardags-och skolspråk.
Du förstår såväl helhet som detaljer i ditt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Du växlar med god säkerhet i smatal mellan vardags-och skolspråk.
Du förstår såväl helhet som detaljer i ditt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Du visar att du förstår genom att du redovisar, diskuterar och kommenterar innehållet på ett välgrundat och nyanserat sätt. Du kan uttrycka dina tankar, känslor och åsikter sammanhängande, strukturerat, tydligt, ledigt, varierat och med flyt så att innehållet blir begripligt och korrekt. Du växlar med god säkerhet i smatal mellan vardags-och skolspråk.
Skriva och formulera
 • Ml  7-9
 • Ml  7-9
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer, uttrycker och formulerar dig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget.
Du formulerar dig i skrift med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du formulear dig i skrift med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll . Du följer i huvudsak skriftspråkets normer,uttrycker och formulerar dig med ett varierat ordförråd som är relevant för sammanhanget
Du följer skriftspråkets normer, uttrycker och formulerar dig med ett rikt ordförråd som är relevant fö sammanhanget.
Du formulear dig i skrift varierat och nyanserat med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll. Du följer skriftspråkets normer, uttrycker och formulerar dig med ett rikt ordförråd som är relevant för sammanhanget.
Läsa och agera
 • Ml  7-9
 • Ml  7-9
Du läser relativt obehindrat texter av vardaglig karaktär. Du redogör översiktligt för innehållet i texten Du formulerar några tankar som läsningen har väckt
Du formulerar välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.
• Du läser relativt obehindrat texter av olika karaktär. Du redogör utförligt för innehållet i texten . Du formular välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.
Du formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.
Du läser obehindrat texter av olika karaktär Du redogör utförligt och nyanserat för innehållet i texten. Du formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.
Kultur och samhälle
 • Ml  7-9
 • Ml  7-9
Du redogör översiktligt för modersmåletsspridning och hur språket används. Du presenterar i både tal och skrift grundläggande fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet Du diskuterar översiktligt några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet. Du gör enkla jämförelser med svenska förhållanden.
Du diskuterar utförligt några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet. Du redogör översiktligt för hur modersmålet är uppbyggt och gör välgrundade jämförelser med svenska språket.
Du redogör utförligt för modersmålets spridning och hur språket används. Du presenterar i både tal och skrift fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet. Du diskuterar utförligt några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet. Du gör välgrundade jämförelser med svenska förhållanden. Du redogör översiktligt för hur modersmålet är uppbyggt och gör välgrundade jämförelser med svenska språket.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområde. Du gör välgrundade och nyanserade jämförelser med svenska förhållanden Du redogör utförligt för hur modersmålet är uppbyggt och gör välgrundade jämförelser med svenska språket.
Du redogör utförligt och nyanserat för modersmålets spridning och hur språket används.  Du presenterar deteljerat i både tal och skrift fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet. Du diskuterar utförligt och nyanserat några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområde. Du gör välgrundade och nyanserade jämförelser med svenska förhållanden Du redogör utförligt för hur modersmålet är uppbyggt och gör välgrundade jämförelser med svenska språket.