Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-beta språk i tema knacka på

Skapad 2020-10-05 13:06 i Parkstugan Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Genom att ta hjälp av Alfa-beta i vår miljö kommer vill vi att barnen Ska utveckla sitt språk. Vi kommer att lägga stor vikt på barnens kommunikation enskilt och tillsammans.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? Se längst ner på denna sida där finns läroplansmålen

 • Varför? (Syfte med undervisningen) Vi vill få igång barnens språk så de kan kommunicera med varandra

 • Hur ska undervisningen genomföras?
  Vi kommer presentera en låda som symboliserar ena dörren i kacka på i den lådan kommer Pippi att finnas. Vi vill ta reda på vad barnen vet och vill veta mer om Pippi
  Vi kommer att använda oss av bilder och rekvisita i vår miljö
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Via dokumentation och samtal enskilt och tillsammans. 
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? För hela gruppen 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 • Genom projektet /temat så vill vi att barnens språk ska öka så de kan kommunicera bättre i sina lekar
  _____________________________________________________________________ 

 • 2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: