Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9D ht 2020, Regionalgeografi, urbanisering och världens befolkning

Skapad 2020-10-05 16:28 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Geografi
Jordens befolkning ökar i snabb takt. Det beror främst på att antalet människor i världens fattigaste länder blir fler. Jämfört med för några årtionden sedan skaffar man sig visserligen färre barn idag, men tack vare bättre sjukvård överlever fler barn än tidigare. I flera av världens rikaste länder är befolkningsutvecklingen den motsatta. I länder som Japan och många europeiska länder är under vissa år antalet döda fler än antalet födda. Det innebär att äldre människor, som ju inte arbetar och bidrar till ett lands ekonomi, blir en allt större del av befolkningen. Fler än någonsin flyttar nu från landsbygden till städer. Denna urbanisering är störst i utvecklingsländerna och innebär förändrade livsvillkor för miljontals människor. Många flyttar också till ett annat land. Miljoner människor tvingas att flytta på grund av krig och konflikter. Andra söker sig till ett annat land för att söka arbete och få ett bättre liv. Ett gemensamt ord för detta är migration. Den delen av geografin som behandlar till exempel hur ett lands befolkning ökar eller minskar, hur stor andel unga och gamla en befolkning har, hur människor flyttar mellan länder och från landsbygd till stad kallas befolkningslära eller demografi. Syftet med detta arbetsområde är att förklara orsaker till varför en del områden på jorden är mycket tätt befolkade medan andra är nästan folktomma och vad detta får för konsekvenser.

Innehåll

Prov: Fredag: 16/10 

 

Litteratur:

Text: s 107-129 i boken "Geografi 7-9 Utkik",  Gleerups förlag.

Dokumentärer: 

1.Svt play, " Är jorden överbefolkad?"

https://www.svtplay.se/video/27598817/ar-jorden-overbefolkad

2. SLI, medioteket 

a)"Framtidsfokus, Befolkningsutveckling"

b)"Framtidsfokus, "Megastäder"

c)"Världens befolkning"

d) Se hungern, Bangladesh

e) Nederländerna-Holland

 

Världens befolkning, urbanisering och (regionalgeografi ( analys av ett land), Det här ska du ha koll på till provet

 1. Hur många människor finns i världen idag?
 2. Varför ökar jordens befolkning?
 3. Vilka är utmaningarna med att befolkningen ökar?
 4. Varför är det vanligt med många barn i familjen i många fattiga länder? 
 5. Vad är familjeplanering? Hur fungerar familjeplaneringen i Kina och Indien. Vilka konsekvenser har familjeplaneringen gett i t.ex. Kina.
 6. Tolka och analysera befolkningspyramider.
 7. Hur är jordens befolkning fördelad över jordklotet?
 8. Varför bor man där man bor?
 9. Vad finns det för orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen?  
 10. Varför flyttar människor till ett annat land? push-faktorer och pull-faktorer.
 11. Vad är en megastad? 
 12. Vilka är storstadens möjligheter och problem?
 13. Hur får vi städerna att bli hållbara?
 14. Varför flyttar människor från landsbygd till stad och vilka konsekvenser får detta?
 15. Kunna jämföra två länder utifrån fakta och kunna dra slutsatser om likheter respektive skillnader.
 16. Begreppen

Begreppen:

Befolkningsfördelning

Demografi

Emigration

Familjeplanering

Födelseöverskott

Glesbygd

Immigration

Migration 

Mortalitet

Nativitet

Pull-faktorer

Push-faktorer

Spädbarnsdödlighet

Tätbygd 

Urbanisering

Medellivslängd

Befolkningspyramid

 

Regionalgeografi:

 

Inom regionalgeografi använder du många av dina kunskaper i geografi för att studera och beskriva en plats. Tidigare har du säkert lärt dig hur klimatet fungerar och hur det varierar mellan olika platser på jorden. Likaså har du kanske studerat kontinentalplattorna, naturresurser, handelsmönster och befolkningsfrågor. Nu får du använda alla dessa kunskaper och undersöka en plats ur många olika aspekter.

I det här delen av arbetsområdet ska du antingen fördjupa dig i Bangladesh eller i Nederländerna (lottning). Du kommer sedan att arbeta med nätet, kartor, statistik utifrån punkterna nedan inom just ditt land. 

Fördjupning/analys: Bangladesh och Nederländerna 

1.  Sök fakta om följande rubriker:

 

 • Klimat och växtlighet (Hur påverkar klimatet människan och samhället, vilka förutsättningar ger klimatet landet?)Vad odlar man?
 • Klimatförändringar (Hur påverkas platsen av den globala uppvärmningen?), Hur påverkar det individ, samhälle och natur? Hur har landet anpassat sig till klimatförändringarna. 
 • Utbildning (Hur många kan läsa och skriva, universitet osv, hur många flickor går ut grundskolan.....
 • Antal invånare 
 • Befolkningsutveckling under tid (Befolkningspyramid)
 • Befolkningsfördelning (vart bor människorna och varför bor människor där), urbaniseringsgrad, befolkningstäthet.
 • Hälsa och sjukvård (medellivslängd, mortalitet, spädbarnsdödlighet.......
 • Naturtillgångar
 • Politik Hur styrs landet? Demokrati, diktatur, demokrati med brister...
 • Ekonomi (rikt eller fattigt, BNP, HDI)
 • Näringsliv (Vad tjänar landet pengar på? Export/Import, jordbruk, industri, tjänstesektorn/servicesektorn.
 • (Kort historisk tillbakablick)
 • Övrigt: Lägg till det som du tycker saknas.

 

 

2.

 

Analys-jämför likheter och skillnader 

Jämför ditt land med en klasskompis land.

 

 1. Gå igenom de olika rubrikerna och dess innehåll.
 2. Resonera kring vilka likheter och skillnader ni får fram när ni jämför era länder? Varför finns det likheter och skillnader och varför finns dessa? 
 3. Hur tror ni att framtiden ser ut för landet utifrån den fakta ni fått fram? Vilka är möjligheterna och utmaningarna? 

 

Tips på sidor på nätet/bok:

 

Landguiden

Nationalencyklopedin (NE)

Globalis (befolkningspyramider)

WIkipedia

 

Bok: 

 

Kartboken 

 

 

 

Matriser

Ge
Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonera
Beskriva och förklara
Beskriver och förklarar händelser och företeelser
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt och detaljerat sätt
Orsak och konsekvens
Ger exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar i mer än ett led
Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar dessa i flera led
Ger flera och tydliga exempel på orsaker och konsekvenser i flera led
Perspektiv
Ser konsekvenser ur ett eller olika perspektiv.
Ser konsekvenser ur olika perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv och drar paralleller till andra sammanhang
Samband
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och företeelser och ger enkla förklaringar till dessa
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklarar hur delar hänger ihop
Jämföra
Gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och/eller skillnader beror på
Gör jämförelser och förklarar tydligt vad t.ex. likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelserna med hjälp av enstaka fakta
Gör jämförelser och förklarar tydligt och detaljerat vad t.ex. likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelser med hjälp av relevant fakta Sätter in jämförelserna i andra sammanhang och drar paralleller
Begrepp
Använder och känner till några begrepp
Använder och känner till flera begrepp
Använder och känner till flera begrepp och använder dessa i olika sammanhang
Hantera källor
Söka, välja och använda
Söker, väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information Använder främst kända källor, exempelvis läroböcker
Väljer och använder flera källor för att söka samhällsvetenskaplig information
Väljer och använder flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information Anpassar dess lämplighet till ämnet och söker nya och fler efter behov
Dra slutsatser
Drar enklare slutsatser utifrån källornas information Underbygger slutsatser med enkla förklaringar
Sammanställer information från källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga förklaringar
Sammanställer information från fler och olika källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga och detaljerade förklaringar

Ge
Kunskapskrav Geografi

Förmåga att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen samt förmåga att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

E
C
A
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Fältstudier, kartor & verktyg
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Förmåga att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

E
C
A
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: