Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rönnen: Det stora byggäventyret

Skapad 2020-10-05 20:07 i Tråvads förskola Vara
Förskola
Under året byggs en ny förskola och skola i Tråvad och vi kommer följa denna process tillsammans med barnen!

Innehåll

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Att visa varandra respekt och få en förståelse för alla människors lika värde vill vi ska genomsyra hela förskolans verksamhet. Detta gör vi genom att alla pedagoger aktivt arbetar med att alla barnen ska få känna sig trygga, att alla får komma till tals, att allas åsikter är lika värda och att alla barn ska ges samma möjligheter oavsett ålder, kön och modersmål.

Vi planerar också att belysa allas lika värde med hjälp av sagor och dramatisering.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Inom temat planerar vi att låta barnen undersöka olika sorters material som finns att bygga med. Vi kommer hämta material från naturen såsom trä, sten och sand, och vi kommer även använda oss av fabricerade material som papper, lego, kartong, leklera med mera. Vi kan undersöka materialens olikheter och likheter och även skapa såväl stora som små kreationer.

Genom att studera hur barnens hus ser ut och andra hus i närområdet kan vi upptäcka olika sätt att bygga och även lära oss matematiska begrepp (färg, form, jämförelser). Vi planerar även att forska i hur olika djur bor och på sätt hitta likheter och skillnader mellan djuren och våra hus.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Barnen kommer att vara delaktiga i att bygga upp olika lekmiljöer på förskolan och de kommer också få vara med och komma med förslag på vad de vill ha. Genom att de är med och skapar hoppas vi att de också är mer rädda om materialet. Vi planerar att ha olika material tillgängliga för barnen så att de kan välja fritt när de ska skapa och leka.

Inom temat styr pedagogerna en del av aktiviteterna men vi kommer också ta hjälp av barnen för att de ska få påverka vad de vill göra inom temat, både genom att lyssna på vad barnen uttrycker i tal men även se vad de intresserar sig för.

Barnen kommer även få vara delaktiga i att dokumentera såväl bygget av den nya förskolan som temat.

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: