Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kronan - Kompisar

Skapad 2020-10-06 08:47 i Kungabarn Fristående förskolor
Förskola
Normer och värdegrund är bland det viktigaste vi har. Därför har vi på Kronan valt att arbeta med Tema Kompis! "Jag tycker om mig själv, mina vänner och planeten jag bor på!"

Innehåll

Innehåll:
Vi kommer med hjälp utav böcker, drama, skapande och lekar bygga på vårt tema om kompisar.
Hur är man en kompis? Vem kan vara en kompis? Finns det regler för kompisar?
Barnen skall få möjlighet att tillsammans med varandra och oss utforska vänskap och allt vad det innebär.

Mål:
- Att skapa en barngrupp som är trygg med varandra
- Genom arbete med normer och värden är vårt mål att stärka både den enskilda individen men även gruppen
- Att ge varje barn chansen att utveckla sin sociala och kommunikativa förmåga 
- Att ge varje barn chansen att ta del av och ta plats i samhället.
- Barnen skall få chansen att vara delaktiga i dokumentationen.

Bakgrund:
Vi har på Kronan fått en grupp som består utav 17 barn i åldrarna 2-6 år.
Då gruppen är ganska spridd i åldrarna så har vi valt att jobba med hur man är som kompis för att skapa god sammanhållning och respekt för varandra.

Utförande:
Här är utförandet för vårt arbete i både temat och i våra andra projekt.

Kompistema:
- Vi kommer att läsa kapitelbok tillsammans varje vecka som går hand i hand med Kronans Tema-arbete.
- Vi jobbar i samlingarna med respekt, tolerans och värdegrund. Genom samtal och dialog ger vi barnen nycklar till att kunna kommunicera och lösa diskussioner med ord.
- Vi kommer att skapa en gemensam kompistavla där barnen får berätta om hur man skall vara en kompis som vi sedan skriver på
- Vi väver ihop vårt kompistema med vårt projektarbete med Miljöhjältar - där vi är rädda om både oss själva, varandra och vår miljö

Matematik:
- Vi kommer att arbeta med matematiken i samlingen, räkna kompisar (vilka är här/inte här), större mindre, dela frukt
- Konstruktionslek, bygga med klossar/duplo/stavar
- Problemlösning, pussla, duka, spel
- Arbeta med mönster, programmering och pärlande
- Räkneramsor, räknessånger

Språk:
- Vi kommer att läsa kapitelbok tillsammans varje vecka som går hand i hand med Kronans Tema-arbete.
- Vi kommer att ha "Boksamling" där barnen får ta med sig en egen bok hemifrån som dem får berätta om. Vi läser boken tillsammans och samtalar om bokens innehåll.
- I våra samlingar övar vi på språket. Vi tränar munmotoriska övningar, rimmar och sjunger
- Vi övar på att känna igen bokstäver, både den skriva bokstaven och tecknet med hjälp av TAKK (Tecken som alternativ kompletterande kommunikation) för att förstärka språket
- Vi använder oss utav modern teknik för att läsa böcker och utforska språket, tex via "Bokstavshissen"
- I leken och i dagliga situationer uppmuntra till samtal och kommunikation tillsammans med barnen
- Genom att ge barnen tillgång till pedagogiskt material så som bokstavskort, sagor etc och på det viset övar barnen att skilja på olika ljud i språket och ges chansen att utveckla sin kommunikativa förmåga.

Naturvetenskap och experiment:
- Experiment-onsdag
- Hypotes-formulering
- Plantering och odling
- Laborationer
- Tillgång till experimentböcker och odlingsböcker
- Odlingstråg och pallkragar

Vi ser att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:
- efter mognad deltar i våra aktiviteter
- efter ålder och mognad visar intresse för att vilja utveckla sina relationer och kunskaper om dessa vidare

Reflektionsfrågor:
Hur har arbetet fortlöpt?
Pedagogens /barnens upplevelser
Hur utmanar vi barnen?
Hur inspirerar vi barnen?
Finns det något vi kan göra annorlunda?

Analysfrågor:
Hur går vi vidare i vårt arbete?
Vilka förändringar kan vi se hos barnen?
Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?
Koppla till läroplanen
Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall
Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: