Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkplanering

Skapad 2020-10-06 09:17 i Kaprifolgatans förskola Helsingborg
Förskola
Välkomna till vår planering för språk!

Innehåll

Tidigare läsår har vi arbetat projektrelaterat men nytt för i år är att vi arbetar målinriktat. Det innebär att vi på Hallonbåten kommer välja ut 2-4 mål i läroplanen som är inom samma ämneskategori och arbeta med extra fokus mot just de målen under cirka en månads tid. Dessa mål är baserade på ämneskunskaper och dem finner man i Läroplanen för förskolan 2018 Lpfö18 under 2.2 Omsorg, utveckling och lärande. Varför vi valt att plocka ut endast ämnesspecifika mål är för att vi anser att vi på så sätt kan få en godare ämneskompetens. Att vi som arbetslag kan utvecklas och med våra nya kunskapar utmana barnen vidare. Vi kommer utvärdera i slutet av varje månad om vi behöver mer tid att arbeta med målen och i så fall varför.

 

 

Var är vi?  


Var befinner sig gruppen nu?

Barnens språkliga förmågor skiljer sig åt och varierar beroende på vilka språkliga utmaningar de möter, ålder samt erfarenhet.

 

Vilka språkliga behov kan vi se i gruppen? 

Vi kan se att barnen behöver utmanas i ordförståelse/begreppsförståelse samt förmågan att använda sig av och leka med ord. Vi kan även se att barnen är i behov av språkliga gemenskaper, språkliga relationer och undervisningsgemenskap i form av samlingar med rim, ramsor, sånger och sagor. 

Lärandeobjekt baserade på läroplansmålen: Begrepp, bokstäver, berättelser och skriftspråk.

Lärandeobjekt baserade på läroplansmålen: Lösa utmaningar genom ovanstående lärandeobjekt.


Vad är gruppen intresserad av/nyfiken på? 

Barngruppen visar intresse för bokstäver, berättelser och bilder.

 

 Vart ska vi?  

Vilka mål ska vi arbeta mot? 

Läroplanen för förskolan 2018 Lpfö 18
Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • ·      förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  • ·       förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  • ·       intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  • ·       ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  • ·       intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Vilka målkriterier ska vi ha för de mål vi har valt ut? 

Ordförståelse/Begreppsförståelse

Språkliga verktyg så som bildstöd, TAKK, digitala vertyg och Laiban

Sång och ramsor

Berättelsers uppbyggnad

 

Hur gör vi? 

 

Under vilken tidsperiod ska vi arbeta med de utvalda målen? 

Under en månads tid.

 

Hur ska vi följa upp arbetet mot målen (hur och när ska vi stämma av mål- kriterierna)?  
Vi följer upp det enskilda barnet kring läroplansmålen i utvecklingssamtalsmallen efter varje månad. Detta görs med hjälp av den systematiska kvalitetsarbetes-modellen (SKA-modellen).
Målkriterierna följer vi upp på våra planeringstillfällen i arbetslaget med hjälp av SKA-modellen.

 

Vilka undervisningssituationer behöver vi planera för och genomföra för att arbeta mot de mål vi har satt upp? 

Vecka 1: Bokstäver
Vecka 2: Skriftspråk

Vecka 3: Begrepp

Vecka 4: Berättelser

 

När ska de genomföras? Vem ska genomföra dem? 

Den planerade undervisningen kommer till största del ske på förmiddagen då de flesta barnen är på plats. Spontana språkliga undervisningstillfällen sker under hela dagen. Alla pedagoger på förskolan står för genomförandet med ledning av förskolelärarna.

 

Hur ska vi ta tillvara den spontana undervisningen? 

Genom ögonblickspedagogiken i vårt förhållningssätt. Se ”Hallonbåtens arbetssätt kopplat till pedagogiska metoder, vetenskapliga teorier, beprövad erfarenhet och Läroplanen för förskolan 2018 Lpfö 18.”

 

Hur ska vi dokumentera undervisningen? 

Med hjälp av vardagsglimtar, lärloggsinlägg – enskilda och gruppen, och SKA-modellen i utvecklingssamtalet.

 

Det här behöver vi pedagoger särskilt tänka på i vårt förhållningssätt och agerande.  

Se kompendiet ”Hallonbåtens arbetssätt kopplat till pedagogiska metoder, vetenskapliga teorier, beprövad erfarenhet och Läroplanen för förskolan 2018 Lpfö 18.”

 

 

Dessa frågor kommer vi utgå ifrån under arbetets gång men också i slutet av månaden.

 

Hur blev det? 

 

Har vi arbetat mot målen? 

○ Stäm av mot målkriterierna 

 

Har undervisningen gett det resultat vi förväntade oss? 

○ Hur vet vi det? 

○ Vad gjorde att det blev så? 

○ Vad ska vi förändra? Vad ska vi fortsätta med? 

○ Vad behöver vi lära oss mer om? 

○ Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: