Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Gy

Skapad 2020-10-06 09:24 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Modersmål
Målet är att elever på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks.

Innehåll

 

Modersmål Gy

 

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskola och gymnasium.

 

Målet är att elever på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks.

 

Innehåll

 

Syfte

 

Syfte
Undervisningen ska hjälpa barn och ungdomar att utveckla sitt eget språk och lära sig mera om den egna kulturen. Undervisningen ska underlätta deras utveckling till flerspråkiga människor med mångkulturell identitet.

 

Centralt Innehåll

 

Fördjupningsarbete om litteraturhistorisk epok, författare och verk som redovisas muntligt och skriftligt.

 

Undervisningen bedrivs till 100 % på modersmål.
Träna uttal, dialoger, muntliga redovisningar.

Skriva
Översättningsövningar olika typer av skrivuppgifter, projektarbete, fylla i texter, använda lexikon och dator.

Realia
Faktatext och filmer.

Lyssna
Olika typer av samtal, tv-program och filmer.

Läsa
Faktatexter, lärobokstexter, dialoger och datorinformationssökning.

 

Kopplingar till läroplan

 

·     Ml

 

Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

 

·     Ml

 

Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 

·     Ml

 

Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

·     Ml

 

Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

Arbetsprocess

 

Vi träffas en gång i veckan och arbetar med ett tema.
Tala
Inleder samtal på modersmål, ställer frågor och berättar kring vardagssituationer.
Samtalar och berättar kring gemensamt lästa texter.

Skriva
Skriver egna korta texter, vykort, brev, dialoger och meddelanden.
Använder lexikon, grammatik
Bearbetar och förbättrar sitt språk i skrift.
Ökar sin förmåga till självständigt arbete och tar egna initiativ.

Realia
Har vissa kunskaper om samhällsförhållanden, levnadssätt och kultur i respektive länder.

Lyssna

Förstår huvudinnehållet i vårdat och tydligt talspråk.

Läsa
Utökar sitt ordförråd och kunskap om språkliga strukturer.

 

Kopplingar till läroplan

 

·     Ml  7-9

 

Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

 

·     Ml  7-9

 

Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

·     Ml  7-9

 

Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

 

·     Ml  7-9

 

Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

 

·     Ml  7-9

 

Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

 

·     Ml  7-9

 

Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

·     Ml  7-9

 

Kultur och samhälle Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

 

·     Ml  7-9

 

Kultur och samhälle Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

 

·     Ml  E 9

 

Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

 

·     Ml  E 9

 

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

 

·     Ml  C 9

 

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

 

Bedömning

 

Redovisning och bedömning sker kontinuerligt. Bedömningen inriktar sig på de skrivna texterna och hur de kommunicerar sina tankar och känslor på polska vid diskussionerna

 

Matriser

 

Ml

 

 Modersmål

 

   

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Förmågan att tala

 

Eleven kan på ett enkelt sätt samtala om något som rör henne/honom och ställa frågor. Eleven har ett i huvudsak fungerande ordförråd

Eleven kan samtala på ett utvecklat sätt om något som rör henne/honom och förstå kontexten av en abstrakt situation. Eleven har ett i ändamålsenligt ordförråd

Eleven kan samtala på ett välutvecklat sätt om något som rör henne/honom och förstå kontexten av en abstrakt situation och har ett välutvecklat ordförråd.

Förmågan att skriva

 

Eleven kan skriva enkla texter baserade på egna erfarenheter och kan grundläggande grammatiska regler.

Eleven kan skriva mer utvecklade texter och använder ämnesrelaterade ord.

Eleven kan skriva på ett varierat sätt om olika ämnen

Förmågan att läsa

 

Eleven kan med visst flyt läsa åldersanpassade texter och svara på frågor om den lästa texten.

Eleven kan med relativt gott flyt läsa åldersanpassade texter och återberätta den lästa texten med egna ord.

Eleven kan läsa åldersanpassade texter med gott flyt och samtala om den lästa texten.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: