Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hundkunskap 2

Skapad 2020-10-06 10:38 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Hundkunskap
Hundkunskap 2 bygger vidare på kursen bygger vidare på Hundkunskap 1. I kursen ingår APL som ligger under vt-21. Vi fördjupar oss i olika användningsområden för hund.

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Undervisningen i ämnet hundkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med hundar. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar och följa fasta rutiner i arbete med hundar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samspela med samt fostra och träna hundar. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att handleda hundägare och hundförare mot specifika mål.

Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sköta och underhålla utrustning och anläggningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att främja god hälsa hos hundar och förebygga skador och sjukdomar hos hundar. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med arbete med hundar.

Praktiska övningar med hundar av olika raser och i olika miljöer ska ingå i undervisningen. Genom övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera beteendeproblem hos hundar.

Undervisningen i ämnet hundkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

 1. Kunskaper om olika hundraser och deras egenskaper, om användning av hundar samt om olika verksamheter inom hundhållning.
 2. Kunskaper om hundars näringsbehov och om olika fodermedel.
 3. Kunskaper om hundars anatomi och fysiologi samt om vanliga skador och sjukdomar hos hundar och hur dessa kan förebyggas.
 4. Kunskaper om hundavel och hunduppfödning samt om fostran och träning av hundar.
 5. Förmåga att planera arbetsuppgifter samt att sköta och hantera hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
 6. Förmåga att sköta och hantera anläggningar och utrustning.
 7. Förmåga att fostra och träna hundar av olika raser för olika uppgifter.
 8. Förmåga att bemöta och hantera olika beteendeproblem hos hundar samt att instruera hundägare eller hundförare.
 9. Förmåga att arbeta ergonomiskt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör hundhållning.

 

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Olika hundraser och deras egenskaper och särskilda behov.
 • Olika verksamhetsområden för olika typer av hundar.
 • Olika miljöfaktorer i hundars vistelsemiljöer, till exempel temperatur, ljus, bottenmaterial och tillgång till vatten. Miljöberikning för att stimulera djurens naturliga beteende.
 • Foder, fodrets näringsinnehåll och kvalitet samt specifika foderbehov.
 • Ekonomiska beräkningar och kalkyler.
 • Vanliga hälsoproblem, skador och sjukdomar samt förebyggande åtgärder.
 • Avel och uppfödning av hundar för olika användningsområden. Avelsplanering, avelsstrategi och avelsorganisation.

Arbetsuppgifter

 • Utarbetande av planer för skötsel av hundar. Arbetsuppgifter utifrån uppgjord plan samt uppföljning och rapportering.
 • Hantering av hundar, till exempel i samband med rastning och vid klippning, trimning och bad.
 • Foderberäkning, val av foder och utfodring av hundar.
 • Utarbetande och genomförande av planer för grundläggande fostran och träning av hundar mot uppsatta mål.
 • Hundar som resurs i arbete med människor, till exempel inom vård, rehabilitering och socialt arbete.
 • Rutiner för att upptäcka förändringar i hundars beteende som följd av skador och sjukdomar samt åtgärder för sjuka och skadade djur.
 • Olika grenar inom hundsport.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Säkerhet vid arbete med hundar.
 • Djurskyddslagstiftning och andra bestämmelser som rör hundhållning.
 • Bestämmelser som reglerar utformning och skötsel av anläggningar avsedda för hundhållning samt avel och uppfödning av hundar.

 

 

 

Matriser

Hun
Hundkunskap 2

Nivå 1
Betyget E
Nivå 2
Betyget C
Nivå 3
Betyget A
Ej godkänd eller ej genomfört
aspekt
Eleven namnger ett omfattande antal hundraser ------
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
aspekt
Eleven beskriver ------ ett omfattande antal hundrasers egenskaper
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
aspekt
eleven beskriver --- olika tävlingsgrenar och användningsområden för hund
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
aspekt
i samband med arbete med hundar observerar eleven ------för hundars mentala egenskaper samt ser tecken på normala och avvikande beteenden
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
aspekt
eleven redogör ----- för hur miljön påverkar hundens välbefinnande
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
aspekt
elevern redogör ------ för vanliga skador och sjukdomar samt hur dessa kan förebyggas
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
aspekt
eleven planerar ------- med handledare arbetsuppgifter i samband med arbete med hund
i samråd
efter samråd
efter samråd
Ny aspekt
eleven utarbetar en------ skötselplan med tillhörande foderplan beräknad efter hundindivid på ett------ sätt
enkelt/enkelt
genomarbetad
genomarbetad/avancerad
Ny aspekt
eleven gör ----- bedömningar av när och hur arbetsuppgifter i samband med arbete med hund ska göras
enkla
välgrundade
välgrundade och nyanserade
aspekt
eleven planerar och utför ------- med handledaren fostran och träning av hundar av olika raser för olika uppgifter
i samråd
efter samråd
efter samråd
aspekt
eleven instruerar med------ andra hundägare eller hundförare om träning av hundar
viss säkerhet
viss säkerhet
säkerhet
aspekt
resultatet av arbetet är-----
tillfredställande
tillfredställande
gott
aspekt
eleven arbetar ergonomiskt med hundar och tillhörande utrustning
tillfredställande
ej tillfredställande
aspekt
eleven arbetar i enlighet med lagar och bestämmelser som gäller för den aktuella situationen
tillfredställande
ej tillfredställande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: