👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 9 Geometri V. 41 - 47

Skapad 2020-10-06 13:51 i Freinetskolan Hugin Freinet
I detta område kommer du att träna på att utföra beräkningar av omkrets, area och volym av olika geometriska figurer.
Grundskola 9 Matematik
I detta område kommer du att träna på att utföra beräkningar med olika slags vinklar, Pythagoras sats och skala.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleven ska bli förtrogen med grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur man kan använda dessa.

Centralt innehåll - Vad?

Efter att ha arbetat med området: Geometri ska du kunna: 

 • olika vinklar och göra beräkningar utifrån dem
 • vad Pythagoras sats innebär och att använda dig av den
 • utföra beräkningar med längd-, area- och volymskala
 • begreppet likformighet och att kunna utföra beräkningar med hjälp av likformighet
 • spegelsymmetri och rotationssymmetri 

Undervisning

Undervisningen kommer att ske utifrån genomgångar, individuellt och i grupp, gruppdiskussioner, skriftliga och muntliga redovisningar och eget räknande. Diagnos efter avslutat kapitel och därefter ett prov.

Bokens kapitel är uppdelat i tre delar: Grön del - grundkursen, Blå del - grundläggande, Röd del - avancerad, Svart del - utmaning

Vecka 41
Beräkna olika vinklar 

(Grön del. sid. 54 - 55 eller Blå del sid. 74 - 75)
 

Vecka 42

Genomgång av Pythagoras sats och användandet av den

(Grön del. sid. 56 - 59 eller Blå del sid. 76 - 77)

 

Vecka 43

Skala - Förstoring och förminskning

Längdskala, areaskala och volymskala

(Grön del. sid.60- 63 eller Blå del sid. 78-79)

Vecka 44

HÖSTLOV

Vecka 45

Likformighet 
(Grön del. sid. 64 - 67 eller Blå del sid. 80 - 81)

Vecka 46
 Symmetri 
(Grön del. sid. 68 - 69 eller Blå del sid. 82)

Diagnos 

Vecka 47
Repetition av geometri
Röd kurs: Fördjupning (sid. 84 - 90) och svart kurs.
Alternativ: Jobba med extra häftet

Prov

Länkar till information och filmer

nokflex geometri åk 7

nokflex geometri åk 8

nokflex geometri åk 9



Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas utifrån att: Du förstår och hittar lösningar på problem, du skriftligt och muntligt redovisar dina tankar och slutsatser, du praktiskt genomför olika aktiviteter inom arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris av Bråk, procent och sannolikhet

Ej tillräcklig
På väg att nå målen
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Omkrets, area och volym
Se kommentar
Har viss insikt om omkrets, area och volym. Kan utföra enkla beräkningar med kvadrater, rektanglar och rätblock.
Du kan beräkna volym och area på rektanglar, trianglar och parallellogram på något sätt. Du kan beräkna volumen av ett rätblock. Du har en strategi för att beräkna omkretsen på cirklar samt för hur du ska beräkna en sammansatt figur.
Du kan beräkna omkrets och area på kvadrater, rektanglar, trianglar, parallellogram och cirklar. Du kan beräkna begränsningsarean och volym för rätblock, prismor och cylindrar utan problem.
Du kan beräkna omkrets och area på kvadrater, rektanglar, trianglar, parallellogram och cirklar. Du kan beräkna arean för sammansatta figurer utan problem. Du kan använda dig av pythagoras sats. Du kan beräkna volym för pyramider och koner utan problem. Du har ofta flera olika strategier för att komma fram till lösningen. Du kan jämföra olika omkrets och olika areor med exakta värden.
Samband mellan area, omkrets och volym
Se kommentar
Du har svårt att skilja på omkrets, area och volym.
Du har svårt att dra några slutsatser alls när du gör uppgifter som handlar om samband mellan area, omkrets och volym.
Du kan när du får lite hjälp dra någorlunda riktiga slutsatser när det gäller samband mellan omkrets, area och volym när du har gjort uppgifter som handlar om det.
Du kan själv dra riktiga slutsatser när det gäller samband mellan omkrets, area och volym när du har gjort uppgifter som handlar om det.
Skala
Se kommentar
Visar viss förståelse för förminskning och förstoring.
Du kan beräkna enklare uppgifter när det gäller t.ex. avstånd på en karta.
Du kan beräkna skalor och längder både vid förstoring och förminskning samt för olika typer av geometriska figurer.
Du kan själv dra riktiga slutsatser när det gäller samband mellan hur skalan påverkar omkrets respektive area.
Förståelse och metod
Se kommentar
Visar någon förståelse för problemet, väljer metod som delvis fungerar.
Förstår problemet och väljer metod som fungerar.
Förstår problemet och kan föra ett gott matematiskt resonemang kring sin valda metod samt inse innebörden av att kunna välja olika metoder. Skiljer på gissningar och antaganden. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.
Förstår problemet och kan föra ett djupare matematiskt korrekt resonemang om den valda metoden att lösa problemet. Kan värdera olika metoder kritiskt av lösningen på problemet. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.
Redovisning och matematiskt språk
Se kommentar
Redovisningen är ostrukturerad och svår att följa. Endast svar ges.
Redovisningen går delvis att följa även om det matematiska språket är förenklat och ibland felaktigt.
Redovisningen är mestadels klar och tydlig men kan vara knapphändig. Det matematiska språket är acceptabelt men med vissa brister.
Redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Det matematiska språket är korrekt och lämpligt.