Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk Blå grupp Ht-20

Skapad 2020-10-06 14:02 i Förskolan Skrindan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Arbete med målområdet språk Ht-20, ett av våra prioriterade områden. Att ha en språklig miljö och utmana, stimulera barnen dagligen i deras språkutveckling är något som vi vill ska genomsyra vår verksamhet.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Alla barnen i gruppen oavsett ålder är väldigt intresserade av att läsa böcker. De äldsta barnen har också börjat visa intresse för bokstäver som rör dom på något sätt tex. första bokstaven i sitt och andras namn.

Vi kan se att barnen är i olika stadier i sin språkliga utveckling, några leker med ord och testar på, några lär sig sina första ord, några är nyfikna på hur bokstäver ser ut. Vi möter de på deras nivå och strävar efter att utmana barnen på deras nivå så att alla ska känna fortsatt lust till att lära.

 Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte -  Vårt syfte är att uppnå en verksamhet i vilken alla barn utvecklar deras kommunikativa förmågor genom inflytande över verksamhetens innehåll. Samlingar eller projekt sker utifrån barnens intressen, en flexibel planering har vi.

Mål -

se läroplanskopplingar.  

Målkriterier:

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 • utvecklar en förståelse för berättandets struktur, och är med och lyssnar på sagor. 
 • utvecklar en förståelse för lyssnandet genom deltagande i kommunikativa situationer, såsom samlingar.
 • utvecklar ett intresse för skriftspråket genom vår miljö och aktiviteter. 
 • deltar i samtal utifrån sin egen förmåga.

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - 

Vi kommer att arbeta med språk planerat i samlingar och i andra aktiviteter. Vi kommer även tänka på att fånga upp "pratet" och utmana barnen i deras språkutveckling under hela dagen, utmana barnen och ställa frågor, be dem vidareutveckla och förklara och att sätta ord på vad de menar och inte bara peka.

I samlingar och aktiviteter kommer vi använda oss av följande metoder:

 • Högläsning varje dag vid samlingen före lunch.
 • Prioitera att hinna att läsa för barnen när de spontant kommer med en bok.
 • Flanosagor varje dag innan mellis.
 • Högläsning varje dag på vilan för de större barnen.
 • Sagoberättande med stöd av sagopåsar
 • Lära sig att känna igen sitt namn, samling
 • Lära sig att känna igen sin bokstav
 • Prata i grupp och bli lyssnad på.
 • Gå till biblioteket och låna böcker.
 • Ha en stimulerande språkmiljö.
 • Skapa bokstäver i olika material.

Denna planering är öppen för flexibilitet beroende på var barnens intresse och nyfikenhet styr.

 Förutsättningar - 

 Vi planerar enskilt för Blå grupp, men samarbetar med Grön grupp-

Dokumentation - 

Vi dokumenterar i vår veckoplaneringsreflektion. Vi skriver ner reflektioner, hur det utlöpte, vad barnen sa och gjorde osv. Bilder och kommentarer tar vi med i vår individuella -och gruppdokumentation. Under vår avd. reflektion delger vi varandra hur arbetet gått och hur vi går vidare.. 

Förberedelser - 

Sagor i olika utformning, (böcker, sagopåsar, film, flano..) Skapandematerial som vi under tiden bestämmer vad det blir, vi följer barnens process.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: