👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-10-06 20:26 i Skebo förskola Norrtälje
Förskola
Vi vill främja barnens förståelse och handlande inom en hållbar utveckling - för att kunna tillgodose sina och dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Innehåll

Detta projekt kommer att sträcka sig genom hela detta läsår då det är ett stort område där vi kan fördjupa oss tillsammans med barnen på många olika områden.Vår tanke med  projekt "Hållbar utveckling" är att ge barnen erfarenheter, förståelse och kunskaper inom social, ekonomisk samt ekologisk hållbarhet, vilket tillsammans bildar en helhet. Vårt arbetssätt i det dagliga arbetet tillsammans med barnen ska genomsyras av att vi är kommunikativa, inlyssnande och tydliga med barnen i alla situationer under dagen. Vi benämner och sätter ord på det vi gör tillsammans,  för att på detta sätt utöka ordförrådet hos barnen. Leken är grunden i vår verksamhet och vi vill erbjuda många tillfällen för barnen att utveckla och erfara dessa nya upplevelser och kunskaper genom fri lek. Vi pedagoger har här även möjlighet att utveckla dessa lekar med planerade grupplekar som bidrar till barnens sociala samspel.

Vad menar vi då med och hur ska vi arbeta tillsammans med barnen kring dessa tre områden?

Social hållbarhet: 

 • Förståelse för att man duger som man är
 • Tillit till sig själv och sin egen förmåga
 • Respekt för allas lika värde
 • Vilja hjälpa andra
 • Samt ha en möjlighet att leva sig in i andras situation

Vi vill hjälpa barnen att skapa och bygga goda relationer med varandra i gruppen, där alla är lika viktiga. Vi strävar efter att barnen ska känna sig trygga och delaktiga i den pedagogiska verksamheten, samt får förståelse för allas olikheter. Alla är olika, olika är bra!

Konkret innebär detta att vi som pedagoger samtalar med barnen hur vi är bra kompisar och hjälper dem att lösa konflikter tillsammans där det behövs. Vi använder oss av litteratur och lånar böcker att läsa utifrån de sju diskrimineringsgrunderna, där vi får många tillfällen att belysa hur olika är bra och att vi alla behövs i pusslet. Vi låter barnen vara delaktiga och få möjlighet att kunna påverka i sin vardag genom att få välja mellan olika aktiviteter under dagen. Vi kommer att använda oss av värdegrundsmaterial, där de så kallade "kompis-böckerna" med Kanin och Igelkott som löser olika dilemman får vara en del av vår vardag och barnkonventionen en annan.

 

Ekonomiskhållbarhet:

 • Minska vårt svinn 
 • Återbruk
 • Hushålla med våra resurser
 • Vara försiktiga om förskolans lokaler och material

Konkret i vår verksamhet strävar vi därför att skapa i största mån med återvunnet- och naturmaterial samt att återanvända material. Vi strävar efter att barnen, på deras nivå, ska bli medvetna om hur de konsumerar material mm i sin miljö tex när vi tvättar händer, att vi tar en servett och torkar med, att vi stänger av kranen när vi är klara. För att på detta sätt rädda och hushålla med våra resurser på jorden. Vi strävar efter att barnen får en medveten tanke kring hur vårt material används, att vi är rädda om vår förskola och våra saker och att var sak har sin plats.

 

Ekologiskhållbarhet:

 • Återvinna material
 • Värna om jordens resurser
 • Förståelse för naturens kretslopp

Vi strävar vi efter att barnen ska få förståelse för naturens kretslopp genom att få odla, att vi sorterar delar av vårt material så att det kan bli nytt. Låta barnen utforska och undersöka olika typer av material, så som plast, metall, papper, jord för att få tillfälle att lära om materialets egenskaper. När våren kommer, gå ut i vår närmiljö och leta skräp och samtala om vad vi ska göra av skräpet och att vi inte kastar det i naturen.

 

Denna planering kan komma att justeras vartefter projektet fortskrider, vi utgår ju som alltid från vad barnen visar intresse för. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18