👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-10-06 20:46 i Långsjöskolan Norrtälje
En argumentation är ett sätt att tala för en sak och lägga fram skäl för den. En argumentation kan vara en insändare i tidningen, debattartikel, argumenterande text eller krönika.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Argumenterande text

Innehåll

Argumenterande text

En argumentation är ett sätt att skriva för att tala för en sak och lägga fram olika skäl för den. En argumentation kan vara en krönika, debattartikel, argumenterande text eller en insändare i en tidning. En argumentation kan vara en hel text där man vill tala för, övertyga någon att tycka som du.

MÅL

 • Vi kommer att träna på att resonera och argumentera i skrift.

UNDERVISNING

 • Du ska lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd.
 • Vi ska träna på att resonera och argumentera i skrift, där du övertygar någon med hjälp av argument, bemöter argument och budskap med egna ord, fakta och värderingar..
 • Vi ska träna på att bearbeta innehåll och form i din text.
 • Du ska träna på att bearbeta din text så att du följer språkets struktur utifrån skrivregler, stavning, skiljetecken nytt stycke.
 • Du ska skriftligen redovisa genom att lämna in din argumenterande text.

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma

 • stil- och genremedvetenhet i din argumenterande text.
 • din förmåga att planera och efterarbeta din text.
 • hur väl innehållet i din text är anpassat till uppgiften.
 • din språkliga förmåga vad gäller meningsbyggnad och ordförråd.
 • hur väl du använder skrivreglerna i din text.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för att skriva olika typer av texter

SKRIVA

 Utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd
 Utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan
 Genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genremedvetenhet
Du har inte visat på kunskap om vad som är typiskt för den här genren. Du har inte klarat av att följa mönstret för texter av liknande slag.
Du visar att du känner till och har med något av genrens särdrag. Du har gjort försök att skriva texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du visar att du kan använda genrens särdrag. Du har följt genrens mönster för struktur och språk. Du har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du behärskat genrens mönster för struktur och språk. Du visar tecken på egna kreativa lösningar och självständighet i skrivandet.
Kommunikativ förmåga
Anpassa till läsaren
Du har inte anpassat texten till läsaren.
Du försöker anpassa texten till en tänkt läsare.
Du har anpassat texten till läsaren.
Din text är korrekt anpassad till läsaren.
Uttrycka egna tankar, åsikter och känslor. Budskap?
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder ett enkelt språk. Använder givna ord/fraser samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara och konkretisera.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Utvecklar sitt budskap genom att beskriva, motivera och förklara.
Uttrycker sig säkert, varierat, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang och budskap.
Språklig kvalité
Ord och begrepp
Du använder ett språk som du inte riktigt behärskar. Många formuleringar är inte dina egna ord. Texten har ett begränsat ordförråd och har många upprepningar. Ditt ordval är inte varierat och meningarna är enkla. Du använder dig för mycket av talspråk. Du använder inte förklarande och beskrivande ord.
Du har ett språk som för det mesta är ditt egna. Din text visar viss variation i ordval. Du använder de flesta ord korrekt. Du blandar tal- och skriftspråk. Du använder en del förklarande och beskrivande ord. Du prövar ibland ord/uttryck du tycker är svåra eller ovanliga.
Du strävar efter en personlig stil när du skriver. Du tänker på att formulera egna meningar och varierar ordvalen. Du använder både enklare och svårare ord och fraser, och då oftast korrekt. Du använder liknelser, metaforer och lånord som lyfter textens innehåll. Du använder förklarande och beskrivande språk. Du visar att du kan skilja på tal- och skriftspråk.
Du skiver med en mycket personlig stil med helt egna formuleringar rakt igenom. Ditt ordval är träffande, varierat och specifikt. Du använder personliga uttryck samt liknelser och metaforer. Detta berikar läsningen. Du har korrekta eller i stort sett korrekta konstruktioner av både enkla och mer komplicerade fraser och uttryck. Du har ett förklarande och beskrivande språk. Din text har ett flyt och ledighet.
Disposition
Struktur Har jag en tydlig ordning på textens olika delar? Röd tråd?
Sammanhanget mellan textens olika delar är otydlig. Det går inte att följa tankegång och budskap i din text. Texten är rörig och har ingen inledning eller avslutning.
Du har en ordnad struktur där textens olika delar bildar ett sammanhang som går att följa. Det går att följa tankegång och budskap i texten. Textens delar kommer i en medveten följd, men det finns brister. Du har med inledning och avslutning.
Du har en klar struktur där texten är tydligt ordnad efter kronologi(tid) eller innehåll. Budskap och tankegång framgår tydligt. Din text är väldisponerad med fungerande inledning och avslutning.
Du har en klar struktur där texten är tydligt ordnad efter kronologi(tid) eller innehåll, men bryts upp av personliga varianter, tex. fördjupningar, berättelser egna exempel. Din text är väldisponerad och uppvisar originalitet med intresseväckande inledning och en avslutning som binder ihop texten.

FORMALIA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Styckeindelning
Texten är inte korrekt indelad i stycken.
Styckeindelningen är någorlunda korrekt och markeras med blankrad eller indrag.
Styckeindelningen är korrekt och markeras med blankrad eller indrag.
Meningsbyggnad
Du skriver med en enkel meningsbyggnad. Dina meningar är enkelt konstruerade och ganska korta. Ordföljden i dina meningar är ibland rörig.
Du skriver med en korrekt meningsbyggnad. Längden och ordföljden i dina meningar varierar.
Du skriver med en korrekt meningsbyggnad där längden och ordföljden varierar.
Du skiver med en korrekt och komplex meningsbyggnad. Variationen i dina meningar fungerar mycket väl och ger ett behagligt flyt.
Skiljetecken
Du använder inte punkt, frågetecken, utropstecken, komma eller stor bokstav. Meningarna blir långa och ibland svåra att läsa.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken, komma eller stor bokstav, men inte alltid korrekt. Läsningen underlättas.
Du använder en variation av skiljetecken; punkt, frågetecken, utropstecken, komma och stor bokstav, oftast korrekt.
Du använder en variation av skiljetecken; punkt, frågetecken, utropstecken, komma och stor bokstav, på ett korrekt och kreativt sätt.
Stavning
Du gör många stavfel. Detta stör förståelsen och läsningen.
Stavfel finns men stör inte förståelsen och läsningen. Du stavar de flesta ord korrekt, men gör vissa återkommande stavfel.
Få stavfel. Du stavar oftast korrekt. Du använder några svårare ord och lyckas väl med stavningen.
Du använder svårare ord och stavar korrekt.
Grammatik
I din text finns många grammatiska fel i tidsform eller att du böjer verben fel. Detta stör förståelsen och läsningen.
Det finns grammatiska fel, men det stör inte förståelsen och läsningen.
Din text är överlag korrekt, men det finns småfel.
Din text har få eller inga grammatiska fel.
Skrivprocessen
Disposition, utkast och slutversion Bearbetning
Du har inte följt instruktionerna och tillämpar inte helt skrivprocessen i ditt skrivande genom att tex. läsa igenom texten och rättar de fel du kan se.
Du följer instruktionerna och har lämnat in disposition, utkast och slutversion. Du ger och tar respons genom att ta till dig de råd du får. Du läser igenom och rättar de fel du kan se.
Du kan både ge och ta konstruktiv respons på din text. Du redigerar texten på lämpligt sätt genom att lägga till och ta bort text för att förbättra texten.