👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Castor 9 NO/SV Genetik ht20

Skapad 2020-10-07 07:50 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska NO (år 1-3)
För att du ska kunna följa och delta i debatten behöver du få kunskaper i genetik och argumentation. Under detta arbetsområde ges tillfälle att på nära håll studera aktuella forskningsprogram i genteknik och diskutera olika etiska dilemman som uppkommer i samband med dessa. Du kommer också lära dig hur på ett effektivt sätt bygger upp en argumenterande text, så att du kan övertyga andra om att din åsikt är den rätta.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi tar upp grundläggande begrepp inom genetik och genteknik. Vi kommer att ta upp aktuella forskningsprogram i genteknik och diskutera dess för-och nackdelar. Du kommer att få ta ställning och skriva en argumenterande text i valfritt ämnesområde inom genteknik.

 

Hur ska vi arbeta?

NO

Föreläsningar + filmer + eget kunskapsinhämtande

Klassrumsdiskussioner och övningar

Skriftligt prov tisdag v.39

SV

Genomgångar av: syftet med argumenterande text, struktur, att skriva med röd tråd, att organisera sitt stoff, källhänvisningar och referatmarkörer, att skriva stycken

Övningar till ovanstående.

Skriva argumenterande text v.41

 

Vad ska du lära dig?

 • Du kommer att använda dina kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Du kommer att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Du ska känna till orden tes, argument och motargument och kunna bygga upp en argumenterande text med god struktur. 
 • Du ska lära dig att hänvisa till källor du använder i din text samt tydligt kunna visa vad som är egna och andras åsikter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

NO Sv SvA
Biologi

Insats krävs
E
C
A
Förmåga 1
Samtala och diskutera Frågor, åsikter och argument
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Insats krävs
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmåga 1
Använda information och anpassa framställning
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
insats krävs
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Förmåga 3
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
insats krävs
Eleven har grundläggande kunskaper om genetik och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om genetik och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om genetik och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Förmåga 3
Samband som rör människokroppen Ekosystem, flöden och kretslopp Påverkan på naturen och hållbar utveckling Upptäckter och deras betydelser
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
insats krävs
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

NO Sv SvA
Svenska - Argumenterande text

Förnivå
E
C
A
Innehåll
sambedöms med no-läraren.
Innehållet passar inte som ett argumenterande inlägg i en ungdomstidning.
Innehållet passar i huvudsak som ett argumenterande inlägg i en ungdomstidning. Du argumenterar på ett enkelt sätt för din tes. Du presenterar fakta som i huvudsak stödjer din argumentation.
Innehållet passar relativt väl som ett argumenterande inlägg i en ungdomstidning. Du argumenterar på ett relativt utvecklat sätt för din tes. Du presenterar relativt relevant fakta för att stödja din argumentation.
Innehållet passar väl som ett argumenterande inlägg i en ungdomstidning. Du argumenterar på ett välutvecklats och nyanserat sätt för din tes. Du presenterar relevant fakta för att stödja din argumentation.
Källhänvisning
Källhänvisning saknas eller är alltför ofullständig.
Du gör ett försök till källhänvisning. Det som presenteras samt försöket till källhänvisning är infogade på ett i huvudsak fungerande sätt i texten.
Du anger källan på ett relativt väl fungerande sätt. Det som presenteras samt källan är relativt väl infogade i texten.
Du anger källan på ett fungerande sätt. Det som presenteras samt källan är väl infogade i texten.
Struktur
Textens struktur är svår att följa.
Texten innehåller inledning, tes, minst ett argument och avslutning. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel genom enkel variation av sambandsord.
Texten innehåller en effektiv inledning med berättelse, tydligt tes, argument och en effektiv avslutning. Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning och styckemarkering. Textbindningen är utvecklad genom en god variation av styckeinledare samt sambandsord.
Texten innehåller en effektiv inledning med tydlig berättelse, tydligt tes, både sak- och känsloargument, motargument samt en effektiv avslutning. Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering. Textbindningen är välutvecklad genom en mycket god variation av sambandsord och styckeinledare.
Språk och stil
Språket passar inte i en argumenterande text. Det är t.ex. för talspråkligt.
Språket passar i huvudsak i en argumenterande text. Ordvalet uppvisar viss variation.
Språket passar relativt väl en argumenterande text, t.ex. genom retoriska frågor. Ordvalet är varierat.
Språket passar väl i en argumenterande text, t.ex. genom retoriska stilmedel (t.ex. anafor). Ordvalet är träffande, varierat och specifikt.
Meningsbyggnad
Du behöver träna mer på hur du skall bygga upp dina meningar på ett fungerande sätt.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Du behöver vara mer noga med hur du stavar och hur du använder skiljetecken.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Sammanvägd bedömning
Texten behöver bearbetas ytterligare för att kunna anses som godkänd för uppgiften.
Texten fungerar i huvudsak som en argumenterande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten har i huvudsak fungerande källhänvisningar.
Texten fungerar relativt väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten har relativt väl fungerande källhänvisningar.
Texten fungerar väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten har väl fungerande källhänvisningar.