👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing

Skapad 2020-10-07 09:04 i Lagmansskolan Mjölby
writing
Grundskola 7 – 9 Engelska
Writing

Innehåll

Den här perioden kommer vi att fokusera på att skriva enklare texter på engelska.

Vi använder oss av BritishCouncil Learn English Teens och andra språkträningssidor på nätet.

Bedömning och Examination

Uppgifter:

Writing a personal letter.

Writing a formal letter about applying for a job.

Writing describing a place.

Writing about your family.

Bedömning: se matrisen.

Uppgifter

 • Utvärdering

 • Personal letter

 • Formal letter uppgift 2

 • Describing a place

 • Formal letter job 1

 • Writing family

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Writing

Muntliga och skriftliga framställningar i engelska: Produktion och interaktion.

F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Språkets omfång & bredd:
* variation, tydlighet, säkerhet * vokabulär, fraseologi, idiomatik
Enkelt: Använder ett mycket grundläggande förråd av ord & enkla fraser.
Relativt varierat: Har tillgång till & kan använda en allt bredare repertoar av grundläggande ord- & satsstrukturer med fraser, korta ordgrupper & fasta uttryck.
Relativt varierat: Har tillgång till & kan använda en allt bredare repertoar av grundläggande ord & satsstrukturer med fraser, korta ordgrupper & fasta uttryck.
Språkets precision:
* begriplighet, exakthet, tydlighet i budskapet * grammatiska strukturer & satsmönster, ordförråd, fraser
Begripligt: Har begränsad kontroll & ett begränsat förråd av ord & enkla fraser. Kan för det mesta göra sig förstådd i korta sekvenser. Uttalet är begripligt.
Relativt tydligt: Kan använda enkla strukturer & mönster & för det mesta göra sig förstådd. Få störande språkfel. Uttalet är tillräckligt tydligt för att förstås.
Tydligt: Kan använda vanliga mönster & strukturer & uttrycka sig förhållandevis exakt. Språket i tal & skrift innehåller få fel som stör kommunikationen (t.ex. sv ord). Uttal & intonation är helt begriplig.
Grad av textbindning:
* strukturera budskap & ordna satser * röd tråd, bindeord, pronomen, orsak-följd
Relativt sammanhängande: Kan sätta samman grupper av ord med enkla sambands- eller bindeord som ”men” och ”därför att”, till exempel för att berätta en historia. Det finns försök till en röd tråd.
Relativt sammanhängande: Kan strukturera & logiskt sätta samman en rad kortare, enkla & fristående satser & meningar till ett sammanhängande yttrande. Det finns en röd tråd. Pronomen refererar till sitt huvudord eller till en fras.
Relativt sammanhängande: Kan tydligt strukturera & logiskt sätta samman en rad kortare, enkla & fristående satser & meningar till ett sammanhängande yttrande. Det finns en tydlig röd tråd. Pronomen refererar tydligt till sitt huvudord eller till en fras. Orsaks- och följdförhållanden tydliggörs.
Flöde i interaktion & produktion:
* beskriver i vilken utsträckning eleven talar, skriver & samtalar med ett naturligt flöde utan att behöva stanna upp eller tveka så att det stör kommunikationen. * kvalité på slutprodukten, graden av automatisering vid tal
Enkelt & begripligt: Texten är enkel men begriplig. Läsaren fastnar ibland & får fundera över texten Gör sig förstådd & interagerar med korta yttranden i samtal i vardagliga situationer. Pauser för att planera nästa steg, omtagningar & om-formuleringar kan vara mycket uppenbara.
Med visst flyt: Texten går att läsa relativt obehindrat & läsaren behöver inte stoppa upp alltför många gånger. Uttrycker sig relativt obehindrat & samtalar relativt otvunget genom att haka i & fylla på samtalet utan att alltför ofta tveka eller behöva stanna upp.
Med flyt: Det finns ett naturligt flöde i texten som gör att läsaren i princip obehindrat kan följa den. Det finns ett naturligt flöde i samtalet & eleven kan inleda, hålla igång & avsluta ett samtal.
Grad av mottagaranpassning:
* mottagare, syfte, situation * informella & formella stilnivåer, artighetskonventioner t.ex. hälsningsfraser, * talhastighet, artikulation
I någon mån anpassat: Anpassningen är mycket begränsad & stilnivån är neutral. Eleven kan delta i mycket korta sociala samtal & använda enkla, vardagliga fraser som fungerar i sammanhanget.
Med viss anpassning: Anpassningen & stilnivån fungerar förhållandevis väl. Eleven kan klara sig i några sociala sammanhang genom att använda de enklaste vanliga uttrycken för t.ex. informationsutbyte & förfrågningar & för att uttrycka åsikter & attityder på ett sätt som fungerar i sammanhanget.
Med viss anpassning: Anpassningen & stilnivån fungerar i sammanhanget. Eleven kan klara sig i sociala sammanhang genom att använda vanliga uttryck för t.ex. informationsutbyte & förfrågningar & för att uttrycka åsikter & attityder på ett sätt som fungerar i sammanhanget.
Språkliga strategier:
* lösa problem för att förbättra samspelet * turtagning, hur man visar vilken åsikt man har, hur idéer & ämnen introduceras * omformuleringar, förklaringar & förtydliganden
I huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem: Strategierna som eleven väljer fungerar oftast & de leder delvis till att lösa de problem som kan påverka interaktionen. Direktöversätter ibland.
Fungerande strategier som löser problem i & förbättrar interaktionen: Strategierna är relevanta & ändamålsenliga & bidrar till att interaktionen inte stannar upp.
Väl fungerande strategier som löser problem i interaktionen & för den framåt på ett konstruktivt sätt: Elevens val av olika strategier innebär att kvalitén i interaktionen på ett märkbart sätt ökar. Skriver ledigt.