👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Trollen - Höstterminen 2020

Skapad 2020-10-07 10:17 i 014671 Förskolan Oddegården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola

Innehåll

 

Innehåll

 

 

 

1. Nulägesbeskrivning.

 

Vi har en aktiv barngrupp där vi fokuserar mycket på att vara en bra kompis och på att samarbeta. Barngruppen består av 19 barn födda 2015 och 2016 och de är intresserade av våra likheter och skillnader.

 

Vi har tio nya barn delvis från yngre barns avdelningen och utifrån, vilket gör att vi behöver jobba ihop gruppen. Flertalet av våra barn har svag svenska och har bristande erfarenhet att föra ett samtal.

 

På grund av rådande omständigheter är mycket av vår verksamhet förlagd utomhus.

 

Barngruppen delas in i olika konstellationer vid olika tillfällen:

 

 • Myrorna (barn födda 2016) och Nyckelpigorna (barn födda 2015)
 • Kvadraterna, Cirklarna och Trianglarna (grupper med barn födda 2015 och 2016).

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

 

Naturvetenskap, matematik och teknik

 

 • Barnen utvecklar en förståelse för årstidernas påverkan på växt- och djurliv.
 • Barnen utvecklar förståelse för geometriska former.
 • Barnen utvecklar förståelse för matematiska begrepp.

 

Språk

 

 • Barnen utvecklar ett intresse för bilderböcker och högläsning.
 • Barnen utvecklar sitt språk för att stärka både ordförråd och ordförståelse samt berika det verbala samtalet.

 

Fysisk aktivitet

 

 • Barnen utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koordinationsförmåga. 
 • Barnen utvecklar en medvetenhet och glädje i fysiska aktiviteter.

 

Barnens inflytande

 

 • Barnen utvecklar och stärker sin självkänsla och sin självständighet.
 • Barnen utvecklar förståelse att alla människor är lika mycket värda. 
 • Barnen utvecklar förståelse att lyssna på varandra och turtagning.
 • Barnen utvecklar sina tankar och idéer och får uttrycka dem.  

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden.

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. 

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

 

 • Förskollärare ska ansvara för att varje barn erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila.

 

 • Förskollärare ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper.

 

 • Förskollärare ska ansvara för att varje barn får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden. 

 

 • Vi har schemalagda och väl planerade aktiviteter.
 • Vi har tre barnryggsäckar bestående av litteratur, innehållande djur- och växter i både fakta- och bilderböcker. Lupp-burkar och förstoringsglas.
 • Vi uppmärksammar och har olika aktiviteter för att ge barnen en förståelse för likheter och skillnader bland bla växter, geometriska former, uppdragskort med matematiska begrepp
 • Vi lämnar vår gård fyra av fem dagar i veckan. Där vi utforska vår närmiljö vilket består av parker samt olika typer av naturområden.
 • Organiserad rollek vid cykling utanför gården.
 • Vi organiserar och instruerar olika rörelseaktiviteter både på gården och i de parker vi vistas.
 • Vi delar barngruppen i mindre grupper för att var och en ska kunna komma till tals utifrån sin förutsättning.
 • På våra promenader placerar vi barnen två och två för att bygga upp nya relationer mellan dem. 

 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

 

 • Vi har schemalagda och väl planerade aktiviteter.
 • Vi har bibliotek med litteratur på olika språk där böckerna är placerade i barnens nivå.
 • Vi använder digitala verktyg för bland annat dans och rörelse.
 • Vi utvecklar tillgängligheten i miljön genom att placera materialet i barnens höjd.
 • Vi har olika slags material för bygg och konstruktion. 
 • Vi har skrivbordet.
 • Vi har delat in barnen i två grupper. De äldre barnen sitter vid skrivbordet med olika skriv och rituppgifter. De yngre barnen spelar spel med olika bilder och sammansatta ord för att utveckla sitt ordförråd.
 • Vi har två organiserade vilor; Nyckelpigorna och Myrorna. 

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

 • Vi är ett arbetslag som är engagerade och medvetna om hur man når målet.
 • Vi använder fria och styrda lekar som verktyg i undervisningen.
 • Vi är medforskande pedagoger som ger barnen möjlighet att hitta svar på sina frågor. 
 • Vi har en tydlig organisation.
 • Vi lyssnar på barnen.
 • Vi reflekterar över det barnen säger och gör.
 • Vår betydelse som pedagoger där vi stöttar barnen i deras utveckling och lärande genom vår nyfikenhet, lust och glädje att lära nytt. Vi är verktygen som coachar och guider barnen i deras försatta lärande. Vi uppmärksammar konflikter. Vi vill att alla barn ska utveckla sitt språk, få en starkare självbild och få tron på att varje barn ska tänka 'Jag kan'. Vi finns där för varje barn att stötta.
 • Vi pedagoger är närvarande och vi ser alla barn.
 • Vi finns stöttande i konflikter. Genom att vi stötta dem till att hitta lösningar.
 • Vi fångar upp och samtalar med barnen. Vi låter barnen utforska och upptäcka.

 

6. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 

Utevistelse 

 

Förskolan har som uppdrag att utbildningen ska "planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation." (Lpfö 18, s.7)

 

Barnen på Trollen får just nu uppleva mycket närmiljön och vi har en bra planering som ger struktur.

 

 • Rörelseaktiviteterna på gården och i närmiljön i form av olika kullekar och hinderbanor.
 • Vi har gymnastik i form av Miniröris (från Friskis och Svettis) en gång i veckan.
 • Vi tar långa promenader där vi samtalar med barnen där de får lära sig trafikregler, bland annat att vi går på vänster sida, att man måste vara uppmärksam när man korsar en väg vid övergångställen eller vid trafikljus. 
 •  Samling, oftast på gården, innan vi går i väg. Där vi bla samtalar om dagens aktiviteter, ”väder och vind”, datum, veckodag, månad (kopplat till årstid).
 • Botaniklektion med bla sammansatta ord (växter).

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

 • Bilder.
 • Pedagogiskt material.
 • Reflektionsprotokoll.
 • Genom kontinuerlig dokumentation för att utveckla vårt och barnens tankesätt till samtal. Vi använder oss ha Ipaden där vi tar bilder på det barnen gör och dokumenterar det. Sedan kommer vi lägga upp detta blanda annat på väggar inne på avdelningen men också i skolplattformen på varje barns lärlogg.

 

8. Vad behöver vi för nya kunskaper/kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?(Tankekarta)

 

 • Fortbildning i digitalisering och hur den kan användas i utemiljön?
 • Finns det appar till telefonen eller Ipaden att använda i utemiljön?

 

 • Föreläsning:

 

* Digitala verktyg i förskolan - Hur kan de användas på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande?

 

* Fysisk aktivitet i förskolan

 

* Den betydelsefulla leken i förskolan - konsten att leda, följa och medverka