Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snigeln UNDERVISNINGSPLAN Aspuddens förskolor

Skapad 2020-10-07 13:23 i 223331 Förskolan Korpen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi kommer att arbeta med sagoprojekt där barnen kommer att ges möjlighet att prova på olika uttrycksformer utifrån läroplanens olika delmål. Uttrycksformerna kan tex vara dramatisering, sång, dans, rörelse och skapande i olika material. Arbetet syftar till att ge möjlighet att väcka ett intresse för det talande och skrivna språket och utveckla barnens kommunikativa förmåga samt sociala kompetens.

Innehåll

 

 

 

Datum för upprättande av planen: 

20200929

 

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn och barnens åldrar:

20 barn i åldern 3-5

 

 

Vilket/vilka läroplansmål ska vi arbeta med i denna UNDERVISNINGsplan och som är kopplat/-e till läroplansområdet i utbildningsplanen? Välj max tre mål. 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen och varför?

Vi vill att barnen ska lära sig att det finns olika sätt att kommunicera och uttrycka sig på. Olika uttrycksformer kan ses som fler språk och underlätta för olika individer att kommunicera med andra. Det skapar utrymme för inflytande och delaktighet och väcker intresse för kommunikation i varierade uttrycksformer. Det stärker demokratin i gruppen och motverkar hierarkier. Det är också ett verktyg för barnens framtiden som medborgare i samhället.

 

 

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här? 

Genom att erbjuda olika undervisnings tillfällen i mindre grupper där barnen ges möjlighet att arbeta med berättande i olika uttrycksformer som tex dramatisering, sagoläsning, skapande i olika material, dans, musik, kultur och olika former av de digitala verktygen

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

 

 

 Utgå från ert superstrukturschema och gör en grovplanering för:

 • när undervisningen ska ske under veckan: Två till tre planerade undervisningstillfällen i veckan
 • vem som ska hålla i den planerade undervisningen: samtliga pedagoger i arbetslaget har undervisningen vid olika tillfällen
 • möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas: Inne och ute
 • vilket material som ska understödja barnens lärande i projektet:  ex. litteratur, naturmaterial, färger, kartong, lim, lera, lärplatta, projektor, olika material till hinderbanor, tyger mm 
 • hur vi delar in barnen i undervisningsgrupper: Vi delar in barnen i tre grupper med 6 barn i en grupp och 7 barn i de två andra grupperna och utifrån vår kunskap om de enskilda barnens mognad och individuella behov skapar vi konstruktiva konstellationer.
 • om undervisningsgrupperna är statiska eller rörliga: Grupperna är statiska 
 • hur vi säkerställer att alla barn får ta del av planerad undervisning i form av individuella lärloggar:
 • på vilket sätt vi dokumenterar undervisningstillfällena och vem som ansvarar för att dokumentera vid de olika tillfällena: Den som ansvarar för undervisningstillfället ansvarar för dokumentationen
 • vad vi riktar blicken mot när vi dokumenterar:  Mot görandet, processen och barnens reflektioner och samtal
 • hur vi gör barnens tankar och teorier synliga och på så sätt ger dem inflytande över projektet: Genom att reflektera tillsammans med barnen och återkoppla görandet och processerna gemensamt. Samt genom att synliggöra den enskilda individens initiativ i gruppen. Dokumentation sätts upp i barnens miljö för en levande process.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: