Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrstacken Mål och utvecklingsplan Språk 20/21

Skapad 2020-10-07 13:33 i Sandtorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Innehåll

Avdelning

Myrstacken

Prioriterat mål

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” (Lpfö 18 sid:7)

Var är vi?/Nuläge

Vi har nu i början på terminen hjälpt en annan avdelning mycket och därav inte hunnit få ut våra planeringar. Detta har bidragit till att vi inte kunnat planera hur vi ska erbjuda barnen olika planerade lässtunder (som vi tidigare haft ett bra arbetssätt med). Vi läser spontant under dagen med barnen när de kommer med en bok eller när vi känner att barngruppen behövde komma till ro, samt efter vilan. 

Vi har berättat sagor med rekvisita under samlingstillfällen och erbjudit barnen en lässtation utomhus - dock inte några planerade bokssamtal. 

Vi har undervisat till viss del om verbet flyga och rulla.

Vi har en medveten tanke i våra läsmiljöer och vilken litteratur vi erbjuder barnen, samt hur vi läser för barnen.

 

Vart ska vi?

- Vi ska komma igång med våra mindre grupper och planerade boksamtal där vi samtalar om texter och bilder utifrån utvald litteratur.

- Vi ska erbjuda barnen en undervisning utifrån verb kopplat till bokstunder och utifrån deras intresse och egna arbetsteorier om naturkunskap.

- Erbjuda barnen undervisning i teknik via bokstunder.

- Erbjuda barnen både digital och analog läsning.

 

Hur gör vi?

- Vi delar in barngruppen i mindre grupper och har planerade bokstunder. Vi planerar veckovis vilka barn som ska vara i respektive grupper och vilken litteratur vi erbjuder. 

- Vi planerar att undervisa utifrån verb och barns egna arbetsteorier kopplat till naturkunskap. På våra arbetslagsplaneringar ser vi över vad barnen själva utforskar och visar intresse för och planerar undervisningen efter det.

- Vi reflekterar veckovis på arbetslagsplaneringarna över vilken teknik barnen utforskar och planerar vilket teknik vi ska utforska med barnen och ge dem tillfällen att gå på teknikpromenader.

- Vi erbjuder barnen tillfällen att lyssna på böcker på andra språk med hjälp av Polyglutt.

- I våra bokstunder erbjuder vi både fysiska böcker och digitalt med Polyglutt. Vi erbjuder barnen både att titta på både läroplattan eller så projekterar vi upp boken på väggen eller kuben.

- Vi erbjuder barnen olika tillfällen där både vi tillsammans och de själva får berätta/dramatisera olika sagor med hjälp av olika rekvisita.

- Vi ser över inom vilket område i läroplanen/likabehandlingsplanen som vi behöver lägga fokus på för tillfället och väljer litteratur utifrån det.

- Vi använder oss av reflektionssamlingar med film och foto för att gynna barnens reflekterande, samt även reflektera i direkt anslutning till aktiviteten.

- Vi väljer ut litteraturen omsorgsfullt för att alla ska hitta speglingsmöjligheter, för att inte enbart visa "vår norm" på avdelningen, eller stereotypa roller kopplat till kön, samt för att lyfta in olikheter bl.a. när det kommer till religion och nationalitet, m.m.

 

Hur blev det?

- Vad har vi gjort?

- Vad ser vi för mönster/resultat?

- Vad tar vi med oss och utvecklar framåt?

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: