Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närmiljö och hållbar utveckling

Skapad 2020-10-07 17:17 i 183401 Förskolan Lilla Skogen Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Farsta förskolors mall för projektbeskrivning samt formulerande av projektfråga. Radera stödmaterialet i texten när ni har besvarat nedanstående frågeställningar.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

Projektbeskrivningen görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Genom att formulera vad vi ska göra, varför vi ska göra det och hur vi ska komma dit ger vi barnen större möjligheter till en djupare förståelse av målområdet. 

Syftet med projektet är att barnen ska få utforska sin närmiljö på olika sätt och få förståelse för hur vårt levnadssätt påverkar naturen/miljön samt få kunskap om hur de själva kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Projektfråga:

Närmiljö och hållbar utveckling


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

 


Projektbeskrivning:

(besvara frågorna under vad, varför och hur eller direkt i stödmaterialet nedan)

VAD:

 

VARFÖR:

 

HUR:

 

Stödmaterial
VAD: (Innehåll)
Vad ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om? Stämmer det tänkta innehållet överens med projektfrågan?
 
Barnen ska få upptäcka och lära känna sin närmiljö/hemmiljö, vad finns där? vilka olika "samhällstjänster" finns det och vilken funktion har dem? och hur påverkar detta vår miljö?
 
VARFÖR? (Syfte)
Vad är syftet? Hur kommer det sig att ni valt denna frågeställning? Vad är det ni är nyfikna på? Vad är det ni vill skaffa kunskap om? Vad vill ni att projektet ska ge/lära barnen? Varför? Vad säger styrdokumenten?
 
- Vi har valt detta för att barnen har visat intresse för varandras boende. Syftet med projektet är att barnen ska få lära känna sin miljö och bli medvetna om Sköndals olika samhällsfunktioner, tex, sopstationer (hållbar utveckling), mataffärer, skolor osv. Vi vill att barnen ska få kunskap om hur de själva kan bidra till en hållbar utveckling.

"Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse
och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar
utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt
och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen."

"Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av
mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att
utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och
värderingar."

 
HUR? (Metod)
Hur organiserar vi den pedagogiska miljön och barnens dagstruktur, pedagogens förhållningssätt, dokumentation, reflektion och hur kan de varieras? Hur kan barnen inspireras och utmanas? Hur ska barn, pedagoger och föräldrars reflektioner efterfrågas och tas tillvara?
 
- Vi kommer att arbeta i projektgrupper (Dinosaurierna, hajarna och spindlarna) som barnen själva valt namnen på. Vi kommer att arbeta med projektet fm tisdag, onsdag, torsdag, där vi arbetar med 2 grupper per dag. Vi pedagoger lyssnar in barnen och låter de styra projektets riktning. Dokumentation kommer att ske löpande och publiceras både på skolplattformen men även på vår dokumentationstavla så att barnen kan få ta del av dokumentationen. Dokumentationen kommer givetvis även ligga till grund för våra reflektioner, så att vi kan synliggöra barnens lärprocesser och förändrade intressen. Vi har tänkt använda varierade uttrycksformer och arbetssätt, tex dans, skapande, teater osv.
 
Att tänka på
  • Vad är det vi vill utforska tillsammans med barnen
  • På vilket sätt utgår frågan från barnens tankar, frågor, teorier, fantasier och intressen
  • Är frågan tydlig, lätt att förstå, en fråga att hålla fast i
  • Är frågan avgränsad 
  • Är frågan möjlig att följa upp och besvara vid projektets slut
  • Ta alltid reda på barnens förkunskaper om ämnet/frågeställningen 
  • Hur behöver du som pedagog förbereda dig kring ämnet/frågeställningen
  • Vilket förändrat lärande/kunnande tror ni att barnen kommer att erövra
  • Låt projektet leva och bli synligt i den pedagogiska miljön

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: