Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk Verksamhet - ES R.M Åk.1 Ht-2020

Skapad 2020-10-08 00:30 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola F – 3 Estetisk verksamhet
Syfte Genom undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa genom bild, musik och slöjd, välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser, undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Innehåll

Syfte

 

Undervisningen inom ämnesområdet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om färg, form och struktur samt om ljud, rytm och musik. Undervisningen ska även bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om olika hantverk och deras material, redskap och tekniker. .

Vidare syftar undervisningen till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att bli delaktiga i samtal om bild, musik, slöjd, rytmik, lek och drama.

Undervisningen ska lära dig att:

Musik med klassen  / Musik med Ingela -  Eleven ska spela på musik-och rytminstrument. Eleven deltar i rytmik, rim och ramsor. Sång-och danslekar.  Eleven känner igen olika rytminstrument och visar det i samspel med vuxen. Eleven deltar i att undersöka hur musik från olika tidsepoker, traditioner och kultur är utformade. Eleven deltar i att undersöka hur musik kan påverka individen.

Dans / Rörelselekar - Eleven ska få möjlighet och lära sig att dansa/leka i grupp, att känna igen danserna som dansas varje vecka och att samspela med kamrater och vuxna i dansen. Eleven kan delta i rytmik, rim och ramsor samt sång och danslekar. 

Skogen-Utflykt - Använda sig av kunskaper om naturen kring växter och djur, deras namn. Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter. Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel om bladet känns varmt, blankt och mjukt.

Färg & Form - Eleven kan identifiera och känna igen och med stöd av vuxen, välja mellan olika färger, strukturer och material i färg och form.

Slöjd - Eleven kan vara delaktig i arbetsgången kring olika slöjdprodukter genom att, i samspel med vuxen, planera, genomföra och utvärdera arbetet.  Eleven kan känna igen och välja mellan de vanligaste verktygen. 

 

Arbetssätt

I undervisningen kommer du att:

Musik med klassen, Ingela - Eleven deltar under en lektion en gång i veckan i musikundervisning där pedagog Ingela Ohlsson håller i musiken. Eleven erbjuds likvärdiga lektionstillfällen under en längre tid för att skapa en igenkänningsfaktor både när det gäller instrument och upplägg. Man sitter vid samma plats i köket i klassrum G formad som en halvcirkel och om möjligt är det samma vuxen som sitter lite bakom där man väntar in eleven för att den ska få möjlighet att samspela med Ingela så självständigt som möjligt. Musiken sker med hjälp av bilder, konkreta föremål, instrument, sång och undervisningens upplägg har vi en dialog kring där vi arbetar med sånger efter tema, intresse, årstid och läroplansmål som att få in musikepoker. Vid flera gånger i veckan sjunger vi med hjälp av en musiklåda där konkreta föremål symboliserar sången eleven väljer att sjunga som ex. groda - Små grodorna, spindel - imse vimse spindel. Vi sitter vid köksbordet i klass G och man väljer en sång i en orange låda och när den har sjungits färdigt så läggs den i en blå låda. Träna turtagning, val, vara tillsammans i grupp och ta och lägg när man ska avsluta något. De vanligaste barnsångerna, elevernas favoritsånger spelar vi genom Youtube innehåller flera av våra musiktillfällen i rastsammanhang och när man tränar välja.    

Drama / rim & rasor - Rörelselekar / Dans - Eleven deltar med vuxenstöd i upplevelsen som rörelseglädje till musik. Vi skapar variation mellan danser och sånglekar. Eleven ges tillfälle att att lära sig de olika dansrörelserna till olika låtar. Skapar förutsättningar för turtagning och begrepp som framåt och bakåt samt att ramsräkna. Tolka elevens kropsspråk för att uppmärksamma ett igenkännande och ett sampel i kommunikationen. Se under rubriken motorik för att få en bättre inblick in rörelselekar och sånger. 

Färg & Form -  Skogen-Utflykt - Delta med vuxenstöd att åka en gång i veckan till Lingenässkogen eller att gå i naturen vid Näsby gård. Samtala kring växter och djur, deras namn. Uppmärksamma återkommande mönster i naturen. Förstärka olika sinnen, upplevelser av ljud, ljus, temperatur, smak och doft. Konkret genom handpåläggning göras delaktig i olika strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, kallt, blankt, strävt, mjukt och hårt. Ta med till skolan det som vi hittar under utflykten och arbeta med det materialet i en skapandelektion. Vi använder färg, klister, papper i några sammanhang och musik och sång vid andra tillfällen. Temat för hösten är just höst där vi följer träden och landskapets förändringar. Vi arbetar med och fördjupar oss kring lövens färger och olika / lika ex. de är stora/små, de djur vi hittar ex. spindel, snigel/snäcka studerar vi, sjunger om. 

Slöjd - Eleven deltar med vuxenstöd att i slöjddepå få en kännedom kring syslöjd och träslöjd. Pedagogen, den vuxne benämner de vanligaste materialen och verktygen och låter eleven vara delaktig i sin hantering av dem utefter sin förmåga. Under ht-20 tänker vi få in slöjd när depåerna är färdigställda för att då få in olika verktyg och moment i både trä och syslöjd. I syslöjd tänker vi trycka på tyg och i träslöjd tänker vi såga bambupinnar i lagom längd för att göra ett insektshotell, tanken till våren 2021.                                      

 

Estetisk verksamhet är viktig för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Genom att arbeta med skapande verksamhet kan människor bearbeta intryck och utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga. Kunskaper om och i estetisk verksamhet ökar människors möjlighet att delta i samhällets kulturliv och i annan social gemenskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-3
 • Rytmik, rim och ramsor.
  ES  1-3
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-3
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  1-3
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-3
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.
  ES  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd.
  ES  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: