Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Flodkulturerna 7:4

Skapad 2020-10-08 13:24 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi ska nu påbörja ett arbetsområde som handlar om människans historia för ganska länge sedan. Vid stenålderns slut sker stora förändringar för människans liv och framtid här på jorden. Vi går från att vara jägare och samlare till att bli jordbrukare. Från att ha levt som nomader börjar människor bosätta sig i större grupper och så utvecklas samhällen där vi lever och arbetar tillsammans. Civilisationer föds! Dessa kallas för Flodkulturerna och epoken för Forntiden.

Innehåll

Forntiden - Flodkulturerna

Detta arbetsområde handlar om en av de största och viktigaste förändringarna i mänsklighetens historia. Från att ha levt i små kringflackande grupper slår sig människor ner och blir bofasta på några väl utvalda platser på jorden. Människorna har ingen aning om att på flera andra platser i världen gör andra människor precis samma sak, ungefär samtidigt. Flodkulturerna bildas - civilisationens vagga. Först i Mesopotamien och sedan i Egypten, Kina och Indusdalen. Dessa fyra samhällen är några av de första riktigt stora. Det finns dock fler stora civilisationer/högkulturer i t.ex. Sydamerika, Afrika, Anatolien (nuvarande Turkiet), Persien (nuvarande Iran) och Syrien. I Sverige däremot är det fortfarande stenålder och det kommer dröja innan Sverige kommer i kontakt med brons och så småningom järn vilka utgör viktiga tillverkningsmaterial av modernare vapen och redskap som gör att även Sverige utvecklas.

Vi kommer främst att fokusera på de två flodkulturer som påverkat mest i vår del av världen: Mesopotamien och Egypten. Därefter ska du göra en studie där du jämför någon av dessa flodkulturer med en annan som vi inte har berört lika mycket. Detta arbetar du med under ca två veckor och kunskapen du inhämtat ska du redovisa skriftligt vid ett examinationstillfälle.

Arbetsgång vecka 45-48

Vecka

Lektionsinnehåll

45

Måndag: Powerpoint om historieämnet

(Kursplan, syfte och mål, att tänka på etc)

Historiska källor. Vad är historia?

Tisdag: ppt om Flodkulturerna + film SLI film: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%203630

Torsdag: Ni ska börja arbeta med instuderingsfråga 1-4 som ni hittar under uppgifter; Inför examinationen - jämföra flodkulturer. Svaren hittar ni i min powerpoint om flodkulturer, SLI-filmen, studi.se samt textfilerna om Mesopotamien och Egypten. Ni kan även söka svaren på t.ex. SO-rummet. Svaren kan ni anteckna i er röda skrivbok eller i ett Word-dokument på datorn.

 

1.     Varför växer flodkulturer fram kring floder?

2.     Varför blir människor bofasta?

3.     Varför uppstår olika samhällsklasser?

4.     Varför uppfanns skriften?

46

Måndag: Introducera Mesopotamien

Tisdag: Introducera Egypten

Torsdag:

·       Genomgång av examinationsuppgiften.

·       Välja 2 riken att jämföra

·       Arbeta med rike 1 - Du arbetar utifrån instuderingsfrågorna i instruktionsdokumentet till examinationsuppgiften 

47

Måndag: Arbeta med rike 1 - Du arbetar utifrån instuderingsfrågorna i instruktionsdokumentet till examinationsuppgiften 

Tisdag: Arbeta med rike 2 - Du arbetar utifrån instuderingsfrågorna i instruktionsdokumentet till examinationsuppgiften 

Torsdag: Arbeta med rike 2 - Du arbetar utifrån instuderingsfrågorna i instruktionsdokumentet till examinationsuppgiften 

48

Måndag: Jämför rikena - Du arbetar utifrån instuderingsfrågorna i instruktionsdokumentet till examinationsuppgiften 

Tisdag: Jämför rikena - Du arbetar utifrån instuderingsfrågorna i instruktionsdokumentet till examinationsuppgiften 

Torsdag: Prov – Du visar dina kunskaper genom att jämföra dina valda riken utifrån frågor som bygger på instuderingsfrågorna som du har använt när du arbetat under lektionerna.

 

Material

 • Läromedelstexter från UTKIK: Historia 7-9 Grundbok (bok i klassrummet, texter i worddokument under "uppgifter" i UNIKUM eller boken på inläsningstjänst)
 • Lättlästa versioner av UTKIK:s texter (uppgifter i UNIKUM)
 • Andra läromedelstexter i PDF-format (uppgifter i UNIKUM)
 • Filmer på studi.se (lista på titlar under uppgifter i UNIKUM)
 • Powerpointpresentationer (uppgifter i UNIKUM)
 • Internetsidor som t.ex. www.so-rummet.se 
 • Filmen: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%203630

Alla läromedelstexter finns utlagda på UNIKUM under "uppgifter"

Mål

 • Få kunskap om några av mänsklighetens första civilisationer
 • Förstå hur civilisationerna har mötts och genom handel, konflikter osv spridit sin kultur och sina kunskaper

Du ska känna till:

 • varför flodkulturerna uppstod och viktiga förutsättningar såsom t.ex. det geografiska läget, klimatet och ny kunskap
 • viktiga likheter och skillnader genom att jämföra olika civilisationer
 • hur flodkulturerna kom i kontakt med varandra genom handel, krig o.s.v. och hur kunskaper, idéer och trosföreställningar spreds mellan folken
 • vilka viktiga upptäckter och uppfinningar som gjordes av olika flodkulturer/högkulturer, vilken betydelse det haft genom historien och hur vi fortfarande använder oss av vissa idag

Examination

Enskilt arbete där du jämför någon av flodkulturerna Egypten och Mesopotamien med en annan flodkultur eller högkultur. Under arbetets gång förbereder du dig inför examinationen. Du söker, studerar och sammanställer fakta, gör jämförelser mellan de valda kulturerna och lär dig likheter och skillnader, drar slutsatser kring hur de påverkat andra och påverkats av andra kulturer.

Under arbetet tar du stöd i SLI-filmer, studi.se, genomgångar med powerpoints, SO-rummet och texthäften om de kulturer du valt att jämföra. Du kommer att få instuderingsfrågor och jämförelsetabeller att använda dig av i arbetet.

Vid provet den 26/11 ska du utifrån olika frågeställningar visa vad du har lärt dig när du jämfört de två kulturer du har valt. Provet genomförs i Forms och du skriver på datorn.

Uppgifter

 • Powerpointföreläsningar (med ljud)

 • Studi.se

 • Hjälpstruktur för att skriva om en kultur

 • Inför examinationen - jämföra flodkulturer

 • Lättlästa texter

 • Mesopotamien

 • Egypten

 • Kina

 • Indus

 • Fenicien

 • Perserriket

 • Begreppslista

 • Introduktion till historia

 • Powerpointföreläsningar med ljudfiler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Flodkulturerna ÅK 7

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Tidsperioder
Historiska händelser, geografiska lägen, klimatförhållanden, naturresurser etc.
Eleven når ännu inte målen för betyg E.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Hur livet för människorna påverkats av flodkulturernas/högkulturernas försörjning, samhällsuppbyggnad, styrelseskick, religion etc.
Eleven når ännu inte målen för betyg E
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Olika flodkulturers och högkulturers påverkan på och av varandra.
Eleven når ännu inte målen för betyg E.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Historiska begrepp
Användningen av historiska begrepp i examinationsuppgiften.
Eleven når ännu inte målen för betyg E.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: