Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ZickZack åk 3

Skapad 2020-10-08 13:30 i Bringsta skola Nordanstig
Vi kommer att arbeta med att läsa, tala, lyssna och skriva. Som grund i arbetet har vi Zick Zack läsrummet och skrivrummet.
Grundskola 3 Svenska
Vi kommer att arbeta med att läsa, skriva, tala i svenska. Vi kommer att ha Zick Zack-läromedlet (Läsrummet och Skrivrummet) som utgångspunkt i vårt arbete.

Innehåll

Vad?

Du ska utveckla din förmåga att:
- skriva olika texttyper
- läsa mellan raderna
- samtala, lyssna,diskutera och presentera
- att kunna använda olika skrivregler så som stor bokstav, punkt, frågetecken och utropsteckenHur?

Vi kommer att:
- arbeta med Zick Zack Skrivrummet och Läsrummet (arbetsbok och textbok)
- läsa böcker som vi lånar på biblioteket
- skriva olika slags texter 
- träna dig på att återberätta vad du sett, hört eller läst
- arbeta både i grupp och enskilt


Bedömning 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- tolka och reflektera över olika typer av texter
- förstå ett sammanhang genom att kunna läsa mellan raderna
- att uttrycka dig och redogöra för åsikter, synpunkter och erfarenheter vid samtal, gruppdiskussioner och redovisningar

Du visar vad du kan genom:
- att vara aktiv och delta på lektionerna

- göra ditt bästa och utmana dig själv i skriftligt och muntligt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska för åk. 1-3

Lägsta godtagbara nivå för slutet av åk 3
Läsflyt
 • Sv  1-3
Du känner igen några bokstäver.
Du kan namn och ljud på alla bokstäver.
Du kan läsa korta ord t.ex. sol, ros, bil.
Du kan läsa enkla meningar.
Du kan läsa enkla texter.
Du kan läsa texter med svårare ord t.ex. ljudstridig stavning.
Du läser texter med inlevelse.
Du kan läsa kapitel-böcker.
Du kan läsa enkla faktatexter.
Du har förmåga att läsa elevnära texter med flyt.
Läsförståelse
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan läsa och förstå enkla ord t.ex. sol, ros, mus.
Du kan läsa och förstå enkla meningar.
Du kan läsa och förstå enkla texter.
Du rättar dig själv när du läser fel.
Du har förmåga att återge och kommen-tera inne-hållet i en bekant text.
Du har förmåga att söka information.
Du har förmåga att föra enkla resone-mang om budskapet i en bekant text.
Du kan förstå det du läser och återberätta med egna ord samt relatera till egna erfaren-heter.
Tala, lyssna, samtala
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan berätta om vardags-händelser i liten/stor grupp.
Du kan lyssna när vuxen eller kompis berättar eller läser något.
Du kan lyssna och återberätta.
Du kan ställa frågor och hålla dig till ämnet.
Du kan lyssna till, förstå och följa en enkel instruktion.
Du kan ge en enkel instruktion.
Du kan samtala om elevnära frågor och ämnen. Kan berätta om vardagliga händelser med tydligt innehåll. Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruk-tioner.
Skriva
 • Sv   3
Du kan skriva alla stora bokstäver.
Du kan skriva enkla ord som passar till en bild.
Du kan skriva egna texter / berättelser. Du kan kombinera text och bild.
Du kan skriva enkla meningar med mellanrum mellan orden.
Du kan skriva tydlig handstil. Du kan kan använda små och stora bokstäver på rätt sätt.
Du kan skriva en faktatext med hjälp av stödord som andra kan förstå.
Du kan skriva på dator.
Du kan skriva egna berättelser med tydlig inledning, handling och avslut.
Du kan ge enkla omdömen om dina egna och andras texter.
Du kan utifrån respons bearbeta och förtydliga dina egna texter.
Du kan skriva enkla texter med läslig hand-stil och på dator.
Stavning/skrivregler
 • Sv   3
Du kan stava korta och/eller långa ord ljudenligt t.ex. får, bil, måne, hare.
Du kan stava vanligt före-kommande ord med ljudstridig stavning, ex och, gick, fick.
Du klarar ofta dubbel-teckning.
Du kan använda stor bokstav och punkt.
Du kan använda fråge-tecken,ut-ropstecken och tal-streck.
Du kan stava vanligt före-kommande ord i elev-nära texter.

Sv
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1-3

Avstämning A (åk 1)

LÄSA - Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet. SKRIVA - Eleven börjar skriva för att uttrycka sig.
LÄSA
SKRIVA
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter. (SvA: Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån sina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.)
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.

Avstämning B (åk 2)

LÄSA - Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning. SKRIVA - Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
LÄSA
SKRIVA
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.

Avstämning C (åk 3)

LÄSA - Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter. SKRIVA - Eleven skriver längre texter med handling och innehåll.
 • Sv   3   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
LÄSA
SKRIVA
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning. (SvA: Eleven skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling.)
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår. (SvA: Eleven skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt.)
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: