Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud - normer och värdegrund HT20

Skapad 2020-10-08 14:17 i Vallatorp Dibber Sverige AB
Förskola
Denna undervisningsplanering behandlar Getingens värdegrundsarbete tillsammans med vår lärvän Hjärtrud.

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

 

Varför? 

 

I undervisningen tillsammans med Hjärtrud kommer vi att arbeta med och undervisa kring normer och värdegrund genom gruppstärkande lekaktiviteter där barnen ska vara med och skapa det demokratiska klimatet på avdelningen. Syftet med undervisningen är att barnen ska lära sig vikten av att samarbeta, vilket innefattar ökad förståelse kring vikten av att lyssna till varandra och respektera varandras åsikter. I relation till detta vill vi öka barnens medvetenhet kring hur vi i samhället bemöter och förhåller oss till varandra. I leken kommer vi därmed att undervisa kring de sociala lekreglerna samt lekkoderna som råder i lekarna för att öka barnens medvetenhet gällande avkodning av lekkoder samt lekregler i sin helhet. Detta för att ge alla barn förutsättningarna för att på ett respektfullt sätt kunna leka samt samspela i grupp.  I leken är vi en. Vi är tillsammans och samarbetar som grupp, vilket möjliggör för att alla barn lär känna varandra mer på djupet. Detta möjliggör i sin tur för skapandet av olika samt nya barnkonstellationer där barnen ges möjlighet att dela erfarenheter, intressen samt förmågor med varandra vilket gynnar barngruppens sociala samspel, samtidigt som det möjliggör så att barnen inte ska bli begränsade av könsstereotypa uppfattningar eller roller. 

 

 

Hur ska undervisningen genomföras?

 

Undervisningen sker genom olika gruppstärkande lekar där regler samt normer är tydliga. Förklaringarna kring lekkoder samt lekregler sker genom tydlig information som Hjärtrud förmedlar till barnen innan lekstart där frågeställningarna hur, när, var och varför förklaras för att en tydlig ram ska utgöras så barnen vet vad som förväntas av den kommande stunden. Ett förberedande arbete med syftet att ingen ska behöva känna en ovisshet. Här ges barnen möjligheten till att ställa frågor kring leken. Att det är Hjärtrud som berättar kring leken och som svarar på barnens frågor samt funderingar har som syfte att göra lyssnandet mer inspirerande och lustfyllt. 

 

Undervisningens upplägg:

 

Vi informerar - Vi leker - Vi reflekterar - Vi avslutar

 

Vi lutar vårt arbete mot Vygotskijs sociokulturella teorier som belyser vikten av det sociala samspelet i relation till lärandet. Vi kommer att arbeta med artefakter och använda oss utav den proximala utvecklingszonen, där barnen och pedagoger stöttar och hjälper varandra i arbetet. I relation till detta förhåller vi oss till de posthumanistiska lärandeteorierna för att undersöka hur miljön, material och barnen samspelar. Detta för att kunna undersöka samt utvärdera vad, var, när och hur som gynnar barngruppen och deras gemensamma lärande. Vi undersöker samt utvärderar vilken plats som passar varje lek bäst och var i miljöerna barngruppen ges bästa möjliga förutsättningar till koncentration. I relation till detta undersöks och utvärderas eventuella störande moment och/eller materia som kan försvåra arbetsmiljön.

 

 

Undervisningen kommer att ske varje måndag tillsammans med Hjärtrud. Vi har valt måndagar för att barnen efter helgens uppehåll ska påminnas om den värdegrund som råder på förskolan. Vi kommer att arbeta i hel-och halvgrupp. Pedagogerna är ansvariga för varsin barngrupp. Beroende på vilken lek vi ska undervisa kring avgör huruvida vi arbetar i hel-eller halvgrupp, samt om vi är inom- eller utomhus. Detta för att möjliggöra bästa möjliga arbetsro. 

Lekar som kommer undervisas kring är: Under hökens vida vingar, Vad är klockan herr lejon, Pyramid (kulspel), Banankull och Pomperipossa. Lekrepertoaren utvecklas allteftersom utifrån barngruppens behov och barnens önskningar. 

 

  

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 

Efter undervisningen ges barnen utrymmet att uttrycka sina åsikter och reflektioner kring leken. Vi samtalar om vad som var kul, enkelt, svårt för att kunna planera vidare utifrån barnens önskemål och tankar för att ständigt kunna utmana barnen vidare inom området. Vi dokumenterar genom att ta bilder, skriver ner barnens samt de pedagogiska reflektionerna ihop med läroplansmålen och publicerar dokumentationen i Unikums lärlogg.

 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras? 

 

Det är för barnen vi gör detta. Deras intresse ska enligt Läroplanen (LPFÖ 2018) ligga till grund för arbetet i förskolan. Vi pedagoger bestämmer ämnesområde ( i denna undervisningsplanering normer och värdegrund) mål att sträva efter samt ser till att undervisningen sker i linje med Läroplanen för förskolan. Barnens intressen, behov samt önskemål styr sedan detaljerna kring hur arbetet utvecklas utifrån vår planering.

 

Vad är målet med undervisningen? 

 

• Barnens samarbetsförmåga utvecklas.

• Barnen bemöter varandra på ett respektfullt sätt.

• Barnen kan lekarna och regler för lekarna (lekkoder samt lekregler).

• Barnen leker lekarna spontant under veckodagarna.

• Nya barnkonstellationer skapas.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: