Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 5

Skapad 2020-10-08 15:42 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola F
Bildtema

Innehåll

Bild åk 5

 

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

 

 

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att.

 

Kopplingar till läroplan

 

- kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

- skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

- undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

- analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

- teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

- olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

- plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

- Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

- Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

- Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

- Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

- Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

- Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

- Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Konkretiserade mål

Eleven

- visar kreativitet (skapar, löser problem)

- planerar arbeten, väljer material, arbetsmetoder och verktyg

- genomför arbeten

- följer instruktioner

- kan påverka sitt resultat under arbetets gång

- tar egna initiativ, arbetar självständigt och tar eget ansvar

- utvärderar sina arbetsinsatser och det färdiga resultatet

- följer regler, rutiner och bidrar till arbetsro

 

 Undervisningen

Kunskap är inte enbart något som kan överföras, utan skapas bättre genom upplevelser. Lek, idrott, dans, musik, bild och slöjd har stor betydelse för elevernas utveckling.

Friheten ska öka med stigande ålder, de yngre barnen styrs mer i både materialval och tekniker, de äldre barnen får större frihet i val av arbeten, material och tekniker. Till att börja med innebär friheten kanske bara att välja färg medan man i senare årskurs får skapa och designa utifrån sin helt egna kreativitet. Man får lära känna sin bildsal under tiden man arbetar. Eftersom man använder fler och fler tekniker, mer och mer olika material introduceras man till salens olika delar gradvis. Genom att visa olika metoder och material med utgångspunkt i vår och andras bildtraditioner skapar man en nyfikenhet och vilja att "prov på" och det ger oss en möjlighet att prata och fundera över vårt kulturarv i vårt mångkulturella samhälle. För att bli självständig i sitt arbete behöver man tidigt lära sig att ta hjälp av texter och bilder som ger oss instruktioner. Att hjälpa och ta hjälp av varandra är något som måste ses som en viktig del i lärandet, mottot; "vi frågar minst två kompisar först" betyder att vi hjälper alla att få den hjälp och det stöd alla behöver. Detta hjälper till att skapa tro på sin egen förmåga genom att man hjälper andra. Alla arbeten inleds av en genomgång av en teknik, material/verktyg introduktion, som sedan följs av några förslag och idéer.

"En bild är inte bara en bild..." 

 Bedömning

Samtliga delar i bild-och form processen ska bedömas (framställning, redskap, analys).

Vi bedömer

- hur självständigt eleven arbetar

- problemlösningsförmågan

- initiativförmågan (t.ex hur eleven använder tiden)

- hur eleven tar ansvar för sig själv, skapandet, salen, ordning

- hur eleven använder och hanterar verktyg och material

- hur eleven gör färg- och formval (estetiska förmågan)

- hur eleven kan arbeta efter instruktioner och beskrivningar

- hur eleven kan utvärdera sitt arbete

- hur eleven använder sig av den bildanalytiska förmågan

 

Vad har vi gjort/ vad ska vi göra?

 

- Porten till samhället ☑

- valfri bild ☑

- Rummet ☑

- Måla en höstbild med olika typer av färger och tekniker

- Göra en skulptur

- Samarbeta med no och rita hur kroppen ser ut inifrån

- Göra en symmetrisk bild.

Matriser

Bild bedömningsmatris åk 4-6

1
2
3
4
Framställa bilder
Du kan med stöd skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder på ett enkelt sätt.
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder på ett ganska enkelt sätt.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör tydliga budskap i dina bilder på ett mycket bra sätt.
Tekniker, verktyg & material
Du kan med stöd använda olika tekniker, verktyg och material för att skapa enkla uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Kombinera bildelement
Du kan med stöd sätta ihop linjer, färger och andra bildelement i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt i dina bilder.
Utveckla idéer
Du kan med stöd hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden. Du kan med stöd återanvända bilder från förr och nu och omarbeta andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Formulera & välja handlingsalternativ
Du kan med stöd ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Presentera bilder
Du kan med stöd redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
Ge omdömen om arbetet
Du kan med stöd ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Resonemang & koppling
Du kan med stöd diskutera på ett enkelt sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du kan med stöd beskriva hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: