Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevplanerad vecka Jupiter - Murgårdsskolan (Fritidshem, elevinflytande)

Skapad 2020-10-09 10:01 i Murgårdsskolan Sandviken
Detta är en pedagogisk planering på hur man kan arbeta med elevinflytande och ansvarstagande på storfritids i murgårdsskolan i Sandviken kommun. Vi lägger fokus på att eleven själv får vara med och planera och ta ansvar för olika aktiviteter.
Grundskola 3 – 6
Tillsammans med eleverna så planerar vi och genomför verksamhet under en vecka. Detta för att låta eleverna utöva inflytande men också lära sig att ta ansvar.

Innehåll

Arbetsområde/syfte 

Arbetsområdet fokuseras på Elevernas ansvar och inflytande, Natur och samhälle, Lekar: fysiska aktiviteter och utevistelse.  

 

Undervisningen i fritidshemmet ska ta sin utgång i elevernas behov, intressen och erfarenheter men också utmana Eleverna till vidare upptäckter. Vi ser ett behov av att eleverna övas i och ges möjlighet att ta större ansvar men också utöva mer inflytande över i den verksamhet de är del av. Eleverna får genom att vara med och påverka med sina initiativ möjlighet att utmanas samtidigt som verksamheten blir relevant utifrån deras intresse och lägger en grund för vidare lärande. 

Nulägesbeskrivning 

Genom fritidslåda, samlingar, fritidsråd och informella samtal så har eleverna stort inflytande i den planerade verksamheten på fritidshemmet. Elevernas intressen tas tillvara på och inflytande utövas genom dessa medel. Men eleverna saknar möjlighet att ta ansvar för denna del av fritidshemmets verksamhet. 

Styrdokument 

Skolans mål är att varje elev 

  • Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

  • Succesivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och 

  • Har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 

 

  • Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan. 

  • Svara för att alla elever får ett rejält inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningsinnehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad. 

  • Demokratiska värderingar och principer i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. 

  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.  

Mål 

Det här blir ett steg att utveckla så att eleverna får ett större ansvar och vidare stärka det inflytandet samt delaktighet som eleverna redan har i fritidshemmets verksamhet. När eleven slutar på fritids så ska vi pedagoger vara förtrogen med att eleven kan ta eget ansvar, utöva delaktighet samt ha tilltro till sin egen förmåga. Eleven visar genom de planerade elev-veckorna att hen kan planera utifrån egna önskemål, ta ansvar, samt genomföra en aktivitet i hög grad självständigt. 

Metod 

Varje elev på fritidshemmet ska ha varit med och genomfört minst en elevplanerad vecka. Dessa veckor är planerade av 3 elever och 1 pedagog. Pedagogens roll är att vara mentor och stödja eleverna när dom planerar sin dag av veckan. Pedagogen diskuterar med eleverna vilken av dagarna, tisdag, onsdag eller fredag, som blir elevernas planerade dag.  

Dokumentation 

Vi pedagoger fyller tillsammans i en veckoplanering som ett Word dokument. Utvärdering sker också i ett Word dokument. Fotografering kan också vara en del av dokumentationen. 

Uppföljning/avstämning 

Avstämning mellan oss pedagoger har vi efter varje elevplanerad vecka 

Utvärdering 

På samling och att de berörda eleverna som varit med och planerat veckan sitter tillsammans med oss måndagen veckan efter planerad vecka och utvärderarVi pedagoger utvärderar också i våran veckoplanering, där vi också lägger in eleverna utvärdering. 

Resultat 

Ja, det går jättebra och vi når målen till hög grad.  

Analys av resultat 

Från början tänkte vi att eleverna planerade dagarna och vi pedagoger tog hand om det som vilken planering som helst, utvecklande vill vi att eleverna istället ska få ta mer ansvar och sköta själva dagen ensamma med oss pedagoger som stöd efter behov. Detta har till stor del fungerat, men det finns fortfarande ett behov av att förbättra och göra strukturen mer tydlig för eleverna.  

Eleverna får framföra till gruppen vilken aktivitet som ska genomföras på deras planerad dag, är elev ej på plats framför vi pedagoger planeringen istället.  

Sätter oss ner med inblandade elever på måndagen, veckan efter, och gör en utvärdering tillsammans.  

Nya mål 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: