👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SH åk 7: Lag och rätt ht -21

Skapad 2020-10-09 09:35 i Landvetterskolan Härryda
När du fyller 15 år blir du straffmyndig. Från och med den dagen är du ansvarig för dina egna handlingar och måste ta ansvar. Det betyder att samhället ställer krav på att du ska känna till och följa de svenska lagarna. För att klara detta så måste du skaffa dig kunskap och det är vad denna kurs handlar om. Att hjälpa dig att bli redo för vuxenlivet.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vad är rätt och fel och varför behövs lagar och domstolar? När du läser samhällskunskap ska du utveckla dina kunskaper om hur individen/människan och samhället påverkar varandra. I det här arbetsområdet betyder det att du ska förstå hur den svenska rättssäkerheten är uppbyggd och hur den ska säkerställas genom att polisen, socialtjänsten, domstolen och kriminalvården samarbetar kring detta. Du ska förstå varför vi har lagar, och hur de påverkas och förändras. Du ska också få vara med och se olika samhällsfrågor ur olika perspektiv. I det här arbetsområdet innebär det att du ska få fundera på orsaker och konsekvenser till kriminalitet och du ska få träna dig i att se denna samhällsfråga ur olika perspektiv.

Innehåll

VECKA 42 - 48 Samhällskunskap Lag och Rätt åk 7 ht. -21

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Planeringen för undervisningen hittar ni på Teams alternativt här: https://harrydakommun-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/erika_johansson1_harryda_se/ERZdgGanQfFAkfHN2yvu-QABZUDwRKpIgH7jzxvdiJt9cQ?e=uLzL1v  

På Teams hittar du lärfilmer, presentationer, planering och annat som är intressant och kan hjälpa dig under temats gång. Det är också en god hjälp till provet.

Det är jätteviktigt att du verkligen läser på de sidor och glosor du har i läxa varje vecka. Vi kommer att avsluta temat med ett prov och har du gjort läxorna kommer det förenkla arbetet för dig mycket. På siten hittar du även vad du ska läsa på till provet + enklare sammanfattning av texten.

Du ansvarar för att ta igen det du missar , exempelvis om du är sjuk eller ledig. Använd din planering. 

Konkretiserade mål - vad ska du kunna?

Efter kursen ska du visa dina kunskaper om följande:

 • Rättskedjan dvs vad som händer steg för steg från att ett brott anmäls till dom och påföljd.
 • Det svenska rättssystemet, dess lagar och påföljder.
 • Vad de olika personerna i rättssystemet ansvarar för.
 • Orsaker till, konsekvenser av och olika lösningar på brottslighet.
 • Vad rättssäkerhet innebär.

Hur bedöms du?

Vi avslutar temat med att du får möjlighet att visa vad du kan genom ett skriftligt prov. 

Du kan också visa vad du kan genom att vara muntligt aktiv.

Vi kommer att ha både skriftliga och muntliga läxförhör där du också kan visa att du kan och förstår vad Lag och rätt handlar om.

Du visar också vad du kan genom de skriftliga och muntliga uppgifter vi kommer att arbeta med under temats gång.

Bedömning

När du arbetar med detta tema, enskilt, i helklass, i mindre grupp, skriftligt och muntligt, kommer du att ha möjlighet att visa vilka kunskaper du fått inom ämnesområdet och vilka förmågor du utvecklat:

 • Begreppslig förmåga: förstå betydelsen av begrepp och kunna använda dessa i olika sammanhang.
 • Analysförmåga: kunna beskriva orsaker och konsekvenser. Kunna föreslå lösningar. Kunna se och förklara samband. Kunna se saker utifrån olika perspektiv. Jämföra exempelvis likheter och skillnader, för och nackdelar.
 • Kommunikativ förmåga: samtala, diskutera, motivera, presentera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.
 • Procedurförmåga: samla och kritiskt granska information samt kunna avgöra källors trovärdighet.
 • Metakognitiv förmåga: kunna lösa problem, välja mellan olika strategier, prova och ompröva. 

Uppgifter

 • SH: Glosförhör Lag och Rätt

 • SH: Glosförhör Lag och Rätt 4

 • SH: Glosförhör Lag och Rätt 3

 • SH: Glosförhör Lag och Rätt

 • SH: PROV Lag och Rätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Utvecklingsmatris SO år 4-9

Utvecklingsmatris i SO år 4-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper - Begreppsförmåga
Beskriva, redogöra, förklara och undersöka. Beskriva centrala tankegångar, strukturer och uttryck. Använda olika teorier, tekniker och metoder.
Du har grundläggande faktakunskaper i ämnet. Du kan välja ut relevanta fakta för att beskriva en företeelse. Ex: Förklaringar förekommer men är bitvis otydliga.
Du har goda faktakunskaper Ex: Lämplig fakta finns med och jag har förklarat dem.
Du har mycket goda faktakunskaper Ex: Mycket innehållsrikt och genomtänkt faktaurval som är tydlig förklarat.
Begrepp - Begreppsförmåga
Använda ord, begrepp och modeller som hör till ämnet.
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex: Använder ämnesbegrepp men de förklaras bara ibland eller otydligt/ofullständigt.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Ex: Använder ämnesbegrepp i rätt sammanhang och förstår betydelsen.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt. Ex: Använder och förklarar ämnesbegrepp i hög grad och på ett väl fungerande sätt.
Beskriva - Analysförmåga
Beskriva samband och mönster. Jämföra. Värdera olika fakta/kunskaper. Beskriva likheter och skillnader
Du kan beskriva och ge exempel. Ex: Ja kan göra enkla beskrivningar och jämförelser utifrån den fakta jag lärt mig.
Du kan beskriva, förklara och visa på samband i de centrala tankegångarna. Ex: Jag kan utförliga beskrivningar och jämförelser.
Du kan förklara och visa på samband, se generella mönster mönster i centrala tankegångar. Visar detta med hjälp av begrep och modeller. Ex: Jag kan utförliga beskrivningar och nyanserande jämförelser.
Resonera - Kommunikativ förmåga
Både muntligt och skriftligt. Dra slutsatser. Visa olika perspektiv. Visa orsaker, konsekvenser och samband och förklara och beskriva dessa. Motivera åsikter, argumentera. Ge förslag till lösningar, reflektera och värdera.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda (enkla åk 6) resonemang. Ex: Jag visar att jag förstår hur saker hänger ihop och resonerar på ett enkelt sätt utifrån den fakta jag lärt mig. Ibland motiverar jag mina svar och argumenterar.
Du kan föra utvecklade resonemang. Ex: Jag visar samband och har utvecklade resonemang. Jag visar att jag kan se saker från olika perspektiv och jag kan resonera kring orsaker och konsekvenser. Jag använder visa motiveringar och argument.
Du kan föra välutvecklade resonemang. Ex: Jag kan resonera välutvecklat om olika samband, orsaker och konsekvenser med motiveringar och argument..Jag drar också slutsatser som ger en helhetsbild av mina kunskaper i ämnet..
Källor - Procedurförmåga
Kunna använda olika källor och vara medveten om olika källors trovärdighet och relevans samt använda andra hjälpmedel/verktyg som kartor, tabeller m.m.
Du kan resonera på enkel nivå kring källornas trovärdighet och relevans och använda olika källor och andra hjälpmedel och på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex: Jag kan använda enkla källkritiska metoder och söka och använda olika källor samt redovisa dessa.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt kring källors trovärdighet och relevans och använda olika källor och andra hjälpmedel och på ett i väl fungerande sätt. Ex: Jag kan använda källkritiska metoder och värdera olika källor. Jag kan redovisa källorna.
Du kan resonera på ett väl utvecklat sätt kring källors trovärdighet och relevans och använda olika källor och andra hjälpmedel och på ett i mycket väl fungerande sätt. Ex: Jag kan värdera olika källor och motivera mitt val. Jag redovisar källorna utförligt.