Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text om genteknik åk 9

Skapad 2020-10-09 10:49 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Ett ämnesövergripande tema i åk 9 kring genteknik .Arbetsområdet avslutas med en utredande text i valfritt ämne.
Grundskola 9 Biologi Svenska
Genteknik erbjuder möjligheter men kan samtidigt vara skrämmande om det utnyttjas i fel syfte.

Innehåll

 

Mål:

Eleven ska få kunskaper om och utveckla sina förmågor att resonera, beskriva samband, argumentera, undersöka samt förhålla sig källkritiskt kring genteknik. 

Så här ska vi arbeta:

Under detta arbetsområde kommer vi använda flera olika arbetssätt för att nå målen.

 • Teorigenomgångar
 • Eget arbete
 • Klassrumsdiskussioner
 • Skrivuppgift, utredande

Det här ska bedömas:

Bedömningen kommer att ske genom en uppsats.

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Bi
Utredande text

På väg mot målen
E
C
A
INNEHÅLL Biologi + svenska
Elevens tankegång framgår och eleven resonerar på ett enkelt sätt om genteknik. Du skiljer fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar.
Elevens tankegång framgår tydligt och eleven resonerar på ett utvecklat sätt om genteknik Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget. Texten innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem. Du skiljer fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt om genteknik Elevens exempel är träffande och bidrar till textens läsvärde. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna. Du skiljer fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar.
STRUKTUR Biologi + svenska
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar tex genom styckeindelning, delvis rätt referatsmarkeringar, inledning och/eller avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturen tex genom konsekvent genomförd styckeindelning och referatsmarkeringar samt effektiv inledning och avslutning.
KÄLLOR Biologi + svenska
Du kan söka efter information från några källor. Du kan resonera på enkel nivå kring källornas trovärdighet och och relevans.
Du kan söka efter information från flera källor. Du kan resonera på ett utvecklat sätt kring källors trovärdighet och relevans.
Du kan söka efter information från många olika källor. Du kan resonera på ett väl utvecklat sätt kring källors trovärdighet och relevans.
SPRÅK OCH STIL Svenska
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar textens utformning. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i textens utformning tex genom en konsekvent genomförd stil. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
SKRIVREGLER Svenska
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
BEGREPP Biologi
Du har grundläggande kunskaper om genteknik. Du visar det genom att beskriva detta med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om andra genteknik. Du visar det genom att förklara och visa på samband inom detta med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om genteknik. Du visar det genom att förklara och visa på samband inom detta och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
NATURVETENSKAPLIGA UPPTÄCKTER Biologi
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: