👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristallens planering för undervisning - Normer och värden

Skapad 2020-10-09 11:00 i Henriksdal Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang" (Lpfö 18, s. 12) Vi vill ge barnen en ryggsäck full med empati, medmänsklighet, respekt, som de sedan kan ta med sig vidare ut i livet.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)
  I läroplanen står det att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  - förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, 
  - förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, 
  - respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och 
  - ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)
  Vi vill att alla barn utvecklar ett sunt förhållningssätt gentemot sina medmänniskor. Vi ska bemöta varandra med respekt och empati och visa en vilja till att bygga goda relationer. Vi vill uppmärksamma olikheter och att alla har en given plats i världen. Vi vill skapa ett öppet klimat där vi lyssnar på varandra, där alla ska få möjlighet att få sin röst hörd och där allas åsikter tas på allvar. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Vi stöttar barnen i deras kommunikation i konfliktsituationer kontinuerligt för att ge dem verktyg att kunna använda sig av på egen hand.

  Vi kommer att lyfta barnkonventionen med barnen för att uppmärksamma dem och lära dem om deras rättigheter.

  Vi kommer att arbeta med "Liten och trygg" materialet som innehåller olika pedagogiska övningar om känslor och rättigheter. I detta material finns känslokort som vi kommer använda oss av. 

  Vi kommer läsa litteratur som vi vill ska leda till samtal om känslor, relationer och kompisskap.

  Vi kommer göra ett kompisträd där barnen får göra en hand med sina ord om vad de kan bidra med för att vara en bra kompis.

  Vi kommer prata med barnen om hur vi kommunicerar med varandra, att lyssna och låta någon annan prata och hur vi kan tolka varandras kroppsspråk.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Reflektioner med barnen kommer att ske löpande under hela dagen. Vi kommer även att reflektera vid planerade tillfällen som exempelvis på samlingen eller efter en aktivitet.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  För alla barn på Kristallen.

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Pedagogerna på Kristallen.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  Målet är att få en grupp med fin sammanhållning där vi kan se att barnen har utvecklat ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt till sig själva och till andra människor. 

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18