Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål Fjärilen 20/21

Skapad 2020-10-09 11:46 i Helenedal ULNA Förskolor
Förskola
Dokument som vi på ULNA förskolor använder oss utav när vi skriver mål på våra förskolor. Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. Hela arbetslaget ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningen genom att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera. Lpfö, ULNA´s verksamhetsplan och årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan skall ligga som grund till målen tillsammans med föregående års analys. I mallen finns alla målområden i läroplanen. Ni väljer de områden/mål i mallen som Ni på förskolan har valt som prioriterade mål. Övriga områden raderas innan publicering. Tidsplan: Avdelningsmålen sätts senast 15/9.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

 • Efter förra läsårets analys och utvärdering såg vi behovet av en stabil barngrupp. Vi märkte att enskilda barn och gruppen i stort fattades grundläggande trygghet. Vi vill lyfta fram det enskilda barnets behov av trygghet på förskolan och gruppens.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa varandra.

Målkriterier 

Det vi vill se:
 Barn som ser varandra och kan förstå andras behov.
• Barn som tar emot varandra och säger hej då i hallen.
• Att barnen själva försöker lösa konflikter men om det inte går hämtar vuxenstöd.

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• 

 • • Ny analys av grundläggande förhållningssätt och regler som är relevanta för denna barngrupp. Det har ju kommit många yngre barn till gruppen och bara det gör att arbetet mot målet ser annorlunda ut jämfört med tidigare.
 • • Nu vill vi köra igång med Kungaskogen igen!
  • Dela barngruppen i minst två grupper när möjlighet ges under dagarna.
  • Stödja och uppmuntra de barn som redan nu har empatiska och positiva ledaregenskaper.
 • • Flera barn behöver mycket stöd och vägledning för att få samvaron att fungera, vi kommer att som pedagoger arbeta nära dessa barn allt utifrån de resurser vi har.
 • • Vi vill också stötta barnen med ett tydligare schema över vad som skall hända under dagen.

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

 • Vi tycker att barn redan i förskoleåldern bör få chansen att enskilt och tillsammans reflektera över bild, berättelser, andras upplevelser, dataspel o.s.v.

 •  

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• 

Öka likvärdigheten i det systematiska kvalitetsarbetet genom att överenskomna rutiner efterlevs.

 •  
 •  

Målkriterier

Det vi vill se:
 Barn som tycker om att höra berättelser och själva efter förmåga försöker förmedla sina berättelser .
• Barn som använder digitala media på ett roligt, lärande och på ett annat sätt än vad vi tidigare gjort på förskolan.
• Barn som bejakar sin kreativitet och vill mycket.
• ……….
• ………..

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
Arbete i mindre grupper där samarbete och socialt samspel lättare kan utvecklas.

• Mer medvetet använda it-teknik som ett pedagogiskt redskap.

• Kungaskogen som pedagogisk hjälp, mycket där bygger ju på socialutveckling under tiden man är kreativ och konstruktiv.

• Reflektera i unikum regelbundet
• ………

BARNS INFLYTANDE

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

Vi tycker att barnen måste ha ett inflytande över vad som skall ske på förskolan.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Målkriterier

Det vi vill se:
• Barn som enskilt eller tillsammans vill något och kan förmedla det till barngruppen och pedagoger.
• Barn som kan se sitt och andras behov.

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• Samtal med och mellan barn-pedagoger, barn-barn i olika former. 

• Finna lustfyllda former för lärande där barn och pedagoger samspelar och lär av varandra.


• ………

 

Reflektion och Analys

Under "Planeringen" ligger rutan "Reflektion och Analys - Bara för personal"

Kopiera nedanstående frågor och klipp in i rutan.

 

Dessa frågor hjälper er att reflektera kring era prioriterade mål och aktiviteter varje vecka.

- Utmaning till barnen?

- Förutsättningar/Förberedelser?

- Hur gjorde barnen?

- Vad gjorde barnen? Barnens kommentarer, tankar och funderingar

- Hur ger vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare? Nya aktiviteter, material

- Nytt handlande/arbetssätt av pedagogerna?

- Koppling till forskning och beprövad erfarenhet

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: