Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bästa världen År 2

Skapad 2020-10-09 13:54 i Kungsbergsskolan Linköping
Bästa världen Tema Vatten
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Innehåll

·         Bästa världen – Fritidshem åk 2 (Del 1)

·         Rutorna i del 1 fylls i innan arbetet med Bästa världen inleds och laddas upp i teamenheten i skolans mapp.

 

·         Syfte - Lärandemål

·         pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

·         utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

·         röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

·         Centralt innehåll

·         Välj ut de viktigaste punkterna ur det centrala innehållet som eleverna kommer att få möta.

·         Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

·         Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder. 

·         Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

 

·         Lärandemål

·         Formulera mål som beskriver vad eleverna ska kunna som ett resultat undervisningen. När målen formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

 

·         Förstå vattnets betydelse för livet för människor och djur.

 

·         Planering av utvärdering

·         Beskriv hur ni ska dokumentera och utvärdera hur väl målen har nåtts. Detta görs med fördel tillsammans med elever.

 

·         När arbetet påbörjas talar vi om vad Bästa värden är för något och vad projektet kommer att innehålla samt elevernas egna förväntningar på vad vi kommer att göra under projektets gång.  

·         Syftet är att eleverna ska vara medverkande samt att tydligt visa på vilka kunskaper som utökats.  

·         Undervisning

·         Beskriv de aktiviteter som kommer att genomföras och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen. Ange tidsramar och ansvarsområden. Beskriv hur eleverna ges inflytande över arbetet.

 

·         Intro – (film Del 1) uppstart i klassrum (tekniska verken)
  v 37 - vad vet eleverna om vatten och hur vattnets kretslopp, från olika vattendrag till våra hushåll i Linköping. 

 

·         V37. Introduktion av Bästa världen, och besöket till Kolmården, vad vi kommer att ta upp under arbetets gång samt vad eleverna själva har för förvåningar på arbetet. Vi tittar på filmen Paxi vattnets kretslopp under skoltid

 

·         V 38 - vad har vi rätt att göra med den närmiljö vi är i? Vi talar om detta under NO i varje grupp. Vi tittar på film från Tekniska verken Vatten så klart.

·         V38 Vi gör en gemensam promenad längs Stångån där vi först har en samling och talar om att Stångåns är en av de vattendrag som vår stad tar sitt dricksvatten från. Därefter går vi till en plats där vi kan se vattentornet och talar om vattnets väg och hur det renas.

 

·         V 39 Onsdag 23/9 besöker vi Kolmården.

 

·         V 39 Efter besöket på Kolmården kommer eleverna skriva stödord från besöket, detta görs i par.

 

·         V 40 Eleverna skriver i samma par som veckan innan en återberättande text kring det de upplev under besöket på Kolmården.

·         V 40 Utforskar olika miljöer i närområdet för att befästa var det är bra att leka, gå och utforska naturen. Vi besöker olika platser i närområdet i grupp eller helklass. Därefter diskuterar vi vad vi gjort samt om miljön var bra eller mindre bra att vistas i. Ser vi något som har med vatten att göra på vägen dit/hem och i så fall vad. Eleverna dokumenterar detta med hjälp av bilder.

·          V 41 Presentation/diskussion gruppvis om vad som händer med vatten som kommer från regn och snö, detta sker under NO lektion. Samt ser Film, spola rätt för rent vatten.

·         Bygga en legostad som blir översvämmad. Legostaden behöver en bottenplatta, en mur runt staden, staden behöver hus i olika höjd, samt en fåra där vattnet leder fram, vad händer när man fyller på mer och mer vatten i fåran. Bygg en stad per grupp, några elever åt gången. Jämför varandras städer och vad som hände. E.X. blev resultatet det samma.

·         Saltexperiment, salt rörs ut i vatten och ställs i fönster med sol. Diskutera vad eleverna tror kommer hända med vattnet respektive saltet.·         Samverkan med skolan

·         Beskriv hur fritidshem och skola ska samverka för att fördjupa elevernas lärande. Ange hur ni ska gå tillväga praktiskt och innehållsmässigt

·         Introduktionen sker för samtliga elever på skoltid, ledd av fritidslärare.

·         Lekar/samtal med elever sker under skoltid. Anledningen är att alla eleverna ska ha möjlighet att delta. 

·         Undervisningspassen sker delvis i våra grupper i klassrummen, delvis i helklass vid ex, studiebesök eller utflykter. Utflykter sker delvis också.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: