Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sagor och berättelser åk 7-9

Skapad 2020-10-09 21:17 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Innehåll konkretiserade mål Du ska kunna: • visa att du har förstått innehållet i texten som vi läser. • Läsa sagor, sammanfatta, samt kunna beskriva texters innehåll. • Skriva sagor med fungerande struktur och med språklig variation. • analysera och tolka språkets struktur och stil efter genre och göra jämförelser. • samtala om sagan, genom att ställa frågor och framföra dina åsikter. • utveckla dina texter och ge och ta emot respons och reflektera på klasskamraternas text. • Skriva en egen saga Undervisning • För att du ska nå målen kommer vi att arbeta såhär: • Du läser olika sagor och berättelser enskilt och i grupp. • Du arbetar med uppgifter som är kopplade till texterna, skriftligt och muntligt. • Du ska läsa en klasskompistext och säga vad som är bra och hur texten skulle bli bättre. • Du kommer att fundera på vad det är för sorts ord (substantiv, adjektiv, verb, pronomen ...). • Du kommer att svara på frågor som anknyter till sagans innehåll. • Du kommer att öva på att diskutera och reflektera både enskilt och i grupp. • Du arbetar kontinuerligt med de fyra färdigheterna- läsa, lyssna, tala och skriva • Du kommer att skriva en egen saga Bedömning • i arbetsområdet bedöms på vilket sätt: • Du visar dina kunskaper genom delaktighet, redovisningar, prov och skriftliga uppgifter. • Du deltar i muntliga framträdande, diskussioner och samtal. • Du beskriver och bearbetar texter utifrån dina kamrats eller lärarens respons samt ge respons på andra texter. • Formativ bedömning kommer att ske löpande under lektionerna. Vi använder även bedömningsmatriser.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att arbeta med tema sagor. Vi har valt arbetet för att träna på att lyssna på sagor, lära sig olika sagor, förstärka det kurdiska språket, ge eleven de gamla klassiska sagorna och namnge olika kända författare, stimulera deras fantasi och skriva egna sagor.

Innehåll

 

Innehåll

 

konkretiserade mål 

 

Du ska kunna:

 

 • visa att du har förstått innehållet i texten som vi läser.
 •  Läsa sagor, sammanfatta, samt kunna beskriva texters innehåll.
 • Skriva sagor med fungerande struktur och med språklig variation.
 • analysera och tolka språkets struktur och stil efter genre och göra jämförelser.
 •  samtala om sagan, genom att ställa frågor och framföra dina åsikter.
 • utveckla dina texter och ge och ta emot respons och reflektera på klasskamraternas text.
 • Skriva en egen saga

 

 Olika sätt att lära

 

Vi jobbar på flera olika sätt men kamratlärandet är en viktig del och framförallt med kooperativt lärande. Alla elever tar hjälp av de kompensatoriska hjälpmedlen vi har. Bland annat så använder alla elever sig av talsyntesens webbtillägg när vi jobbar med texter för att lyssna igenom sin text då vi ofta kan läsa fel när vi läser vår egen text eftersom vi ”vet” vad vi har skrivit. På detta sätt får även elever som kommit längre möjlighet att fundera på hur de skrivit och hur meningsbyggnaden är. Flera elever som är mycket långsamma läsare tar även stöd i Inläsningstjänst. Det är viktigt att eleverna kan få visa sina kunskaper på olika sätt – muntligt, skriftligt, film, prata in med mera. Vi diskuterar även detta vid utvecklingssamtalen hur eleverna upplever olika former av undervisnin

 

 

Gemens

En viktig del i det differentierade lärandet är kamratlärandet och i min undervisning är det kooperativa lärandet en grundsten.kapg.

 

Organisera undervisningen
Redan i planeringen av ett område eller lektion utgår jag från vilken elevgrupp jag har. Vilka svårigheter och utmaningar finns i gruppen? Hur lär sig eleverna på bästa sätt? Vilka verktyg/medier behöver vi använda o.s.v. … När jag planerar för undervisningen har jag alltid ”De sju frågorna” som grund.

 • För att du ska nå målen kommer vi att arbeta såhär:
 • Du läser olika sagor och berättelser enskilt och i grupp.
 • Du arbetar med uppgifter som är kopplade till texterna, skriftligt och muntligt.
 • Du ska läsa en klasskompistext och säga vad som är bra och hur texten skulle bli bättre.
 • Du kommer att fundera på vad det är för sorts ord (substantiv, adjektiv, verb, pronomen ...).
 • Du kommer att svara på frågor som anknyter till sagans innehåll.
 • Du kommer att öva på att diskutera och reflektera både enskilt och i grupp.
 • Du arbetar kontinuerligt med de fyra färdigheterna- läsa, lyssna, tala och skriva 
 • Du kommer att skriva en egen saga

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bedömning 

 

 • i arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

 • Du visar dina kunskaper genom delaktighet, redovisningar, prov och skriftliga uppgifter.

 • Du deltar i muntliga framträdande, diskussioner och samtal.

 • Du beskriver och bearbetar texter utifrån dina kamrats eller lärarens respons samt ge respons på andra texter.

 • Formativ bedömning kommer att ske löpande under lektionerna. Vi använder även bedömningsmatriser.

   

   

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 7-9

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven lyssnar, följer med och förstår huvudinnehållet i olika muntliga framställningar/ presentationer (av berättande, beskrivande, förklarande och argumenterande karaktär) under förutsättning att ämnet är bekant
Eleven förstår muntliga framställningar/presentationer som kombinerar ord, bild och ljud och reflekterar och diskuterar dem
Eleven förstår skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och i vilket syfte man kommunicerar Eleven förstår nyanserat och värdeladdat språk med inslag av idiomatiska uttryck och deras roll i budskapet
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven kan samtala om och diskutera på ett vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk Eleven jämför uttal, betoning och satsmelodi med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet
Eleven tar aktiv del i diskussioner, förklarar och framför sina åsikter, argumenterar tydligt Eleven förbereder och genomför muntliga redogörelser med tydlig struktur Eleven gör jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar slutsatser
Elevens muntliga presentationer är väl strukturerade med inledning, röd tråd i innehållet och avslutning. De är anpassade till syfte och mottagare Eleven för resonemang kring kunskapsområden/samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas
Läsförståelse
Eleven läser med flyt, förstår och analyserar samtida nivåanpassad skönlitteratur (lyrik, prosa, drama) Eleven läser och förstår sakprosatexter (instruerande, argumenterande, tidningsartiklar)
Eleven kan förstå texternas budskap, både det uttalade och det som står mellan raderna Eleven läser olika slags texter och förstår deras typiska språkliga och strukturella drag, samt deras ord och begrepp
Eleven analyserar och diskuterar texternas budskap (ex. sådant som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor) Eleven jämför modersmålets grundläggande struktur, ordbildning och meningsbyggnad med svenskans Eleven förstår ords och begrepps nyanser och värdeladdning, bildspråk och idiomatiska uttryck
Skriftlig produktion
Eleven skriver olika typer av texter (berättande, beskrivande, förklarande och argumenterande) med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag Eleven skriver sammanhängande och klart, har en röd tråd i texten Eleven bygger meningar korrekt och omväxlande, använder ord för samband, orsak, följd osv. Eleven utnyttjar textuella markörer (skiljetecken, stor bokstav, markering för stycken) och stavar i stort sätt korrekt Eleven använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
Eleven anpassar sitt skrivande efter olika syften, mottagare och sammanhang Eleven hittar träffande exempel, beskriver detaljer som passar till hela berättelsen Eleven gör textöversättningar mellan modersmålet och svenska Eleven för underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska avseende språkets struktur, ordbildning, meningsbyggnad
Textens disposition och styckeindelning underlättar och förtydligar innehållet Eleven medvetet väljer språkliga och stilistiska medel/effekter (bildspråk, dialog, utrop, frågor etc.) för att skapa intresse och förhöja läsupplevelsen Eleven använder ord och begrepp, idiomatiska uttryck och bildspråk för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Kultur och samhälle
Eleven känner till och diskuterar aktuella samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer , såsom bildkonst, musik, arkitektur
Eleven kan berätta om samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer i områden där modersmålet talas
Eleven för underbyggda resonemang om samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer i jämförelse med liknande frågor i Sverige
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: