👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens resurser, del 2

Skapad 2020-10-10 17:00 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Grundskola 6 Geografi
Under några veckor kommer vi att arbeta med jordens resurser. Vi fokuserar på: jordens klimat och natur, hållbar utveckling samt jordens resurser i form av vatten, odlingsmarker, hav, berg, energikällor och skog.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer under några veckor att arbeta med jordens resurser, och då med områdena:

 • jordens klimat och natur - jordens klimatzoner, hur klimatet förändras, växthuseffekten, världens kultur- och naturlandskap, tematiska kartor, ojämlika levnadsvillkor i världen orsakade av klimat och natur
 • hållbar utveckling - hur jordytan formas och ändras av människan och vilka konsekvenser detta får, hur vi med hållbar utveckling kan påverka världens natur- och kulturlandskap, hur man kan få jordens resurser att räcka till fler nu och i framtiden, människors tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser
 • jordens resurser - jordens naturresurser, tematiska kartor, hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, ojämlika levnadsvillkor i världen (t ex tillgång till naturresurser).

Konkreta mål:

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • berätta om vilka fyra klimatzoner vi har på jorden
 • berätta om varför det är skillnader i jordens olika klimat
 • förklara hur klimatet påverkar natur och djurliv
 • berätta om varför klimatet förändras på jorden
 • berätta om hur människor, djur och natur påverkas av klimatförändringarna
 • berätta om vad som menas med hållbar utveckling och varför det är viktigt
 • berätta om vad vi tillsammans kan göra för att bättre ta hand om jordens resurser
 • berätta om vad som menas med "ekologiskt fotavtryck"
 • berätta om hur utbildning kan påverka hållbar utveckling
 • berätta om jordens viktigaste naturresurser
 • berätta om jordens tillgång till dricksvatten och hur ett varmare klimat kan påverka denna tillgång
 • förklara varför vi inte ska dumpa skräp i havet
 • förklara skillnaden mellan en kravmärkt vara och en icke kravmärkt vara
 • förklara varför återbruk och återanvändning är bra
 • förklara varför vi bör använda oss av mer förnybara energikällor
 • berätta om hur världens skogar gör nytta och varför vi bör vara rädda om dem
 • använda olika centrala begrepp som: naturresurs, grundvatten, sötvatten, odlingsmark, råvaror, biologisk mångfald, konstgödsel, övergödning, förnybara, erosion, hållbar utveckling, ekologiskt fotavtryck, ekosystem, klimatzon, växthusgaser, växthuseffekten, ekvatorn m fl.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta om processer som formar och förändrar jordytan
 • berätta om vilka konsekvenser dessa förändringsprocesser kan få för människor och natur
 • beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
 • i dina berättelser och förklaringar använda dig av olika centrala geografiska begrepp
 • undersöka omvärlden genom att använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker 
 • föra resonemang om dina olika källors användbarhet
 • utföra olika geografiska undersökningar genom att t ex använda kartor och andra enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
 • visa kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
 • resonera kring frågor som rör hållbar utveckling
 • ge olika förslag på miljöetiska val och prioriteringar som människor kan göra i sin vardag
 • resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen
 • ge olika förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

 

Undervisning:

Vi kommer att läsa och tolka faktatexter gemensamt, arbeta med faktafrågor, söka efter fakta på internet och i faktafilmer samt ha återkommande gemensamma diskussioner kring innehållet. Vi rundar av de olika delarna i arbetsområdet med olika uppgifter, som arbete med olika centrala begrepp, att skapa sambandskedjor, kunskapsprov mm.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6