👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen och naturen på hösten år 4, ht-20

Skapad 2020-10-11 11:55 i Förslövs skola F-9 Båstad
I ämnet biologi ska du få utveckla din förmåga att använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen. Detta gör vi på de vanliga Nolektionerna men även tillsammans med ämnena Sv och SO.
Grundskola 4 – 6 Geografi Biologi Svenska
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Varför fäller träden sina löv på hösten? Vad händer med löven som hamnat på hösten? Vart tar vissa fåglar vägen på hösten? Varför är kardborrens frukter taggiga? Får man tälta var man vill?

Innehåll

Tidsperiod

v. 35-39 Skogen 

v. 40-43  Naturen på hösten

När du är färdig med arbetsområdet ska du kunna:

 • Veta vad som menas med löv-, barr- och blandskog.
 • Förklara varför lövträden fäller sina blad men inte barrträden.
 • Varför löven ändrar färg på hösten.
 • Berätta  hur löv och döda djur bryts ner.
 • Ge exempel på hur olika frön sprids.
 • Känna till namn på några träd, bär och svampar.
 • Beskriva och ge exempel på vad en näringskedja är.
 • Veta vad som menas med rovdjur och bytesdjur och ge exempel.
 • Förklara varför en del fåglar flyttar.
 • Berätta vad människan använder skogen till.
 • Förklara vad som menas med allemansrätten.

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi kommer bland annat att läsa, se på film och arbeta med olika uppgifter. 
 •  Det  kommer även bli olika diskussioner om skogen. 
 • En dag blir det fältstudier, aktiviteter och undersökningar ute i naturen. 
 •  Läromedlet som vi utgår från är  Koll på No. 
 • Befästa olika begrepp.

Bedömning:

 • Skriftlig diagnos
 • Muntlig aktivitet
 • Egen skriven text utifrån  fältstudier.
 • Egen självskattning

Begrepp:  Allemansrätt,  avdunsta, avverkning, barrskog, blandskog, bytesdjur, förmultna, klorofyll, koldioxid, kolmila, kompost, lövskog, mycel, mylla, nationalpark, naturreservat, nedbrytning, näringskedja, odlad skog, pålrot, ringmärkning, rovdjur, rötter, spillning, tjäle, urskog, vax, vinterståndare och årsring.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bi Ge
Biologi åk 4, skogen och naturen på hösten, ht-20

Använda kunskaper i biologi

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsanaturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information & anpassa framställning
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör du enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Biologiska sammanhang & begrepp
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Beroende av och påverkan på naturen
Du kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.