👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA 1 och MA 2 Tal och räkning + multiplikation och division HT 20 ÅK6

Skapad 2020-10-12 08:29 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med vårt talsystem och hur det är uppbyggt. Vi kommer repetera de fyra räknesättens algoritmer (uppställningarna)

Innehåll

Vi kommer arbeta med materialet "Gamma" matematikbokens första och andra kapitel. På lektionerna kommer du delta i diskussioner, genomgångar och arbetspass. vi kommer att avsluta arbetsområdet med en kunskapsdiagnos. 

När vi arbetat klart med arbetet ska du vara behärska:

Kapitel 1
- Sambandet mellan bråkform och decimalform.
- Hur talsystemet är uppbyggt 
- Att kunna beskriva andelar både i bråkform och decimalform
- Att redogöra för och förstå sambandet mellan bråkformen och decimalformen
- Begreppen "andelen", "delen" och "det hela"
- De fyra räknesättens algoritmer
- Lösa matematiska rutinuppgifter med hjälp av miniräknare.

Kapitel 2
- Fördjupad kunskap om beräkningar med multiplikation och division
- Metoder för multiplikation av stora och små tal
- Hur man dividerar med 10, 100 och 1000-tal
- Hur man multiplicerar och dividerar med tal i decimalform

 

Aktuella begrepp som förekommer inom arbetsområdet: 

Kapitel 1:

Naturliga tal: 
Alla heltal som är större eller lika med 0 ( 1, 2, 3, 4....)
Utvecklad form:
När man skriver talsorterna var för sig, 123 = 100+20+3
Bråkform:
Använder man när man vill beskriva andelen i förhållande till det hela , 3/4 finns kvar av pizzan då Pelle ätit 1/4
Blandad form:
Om du har mer än en hel kan du skriva talet i blandad form, Anders har 7/4 pizza kvar efter festen, Anders har alltså
1 3/4 pizza kvar ( en hel och tre fjärdedelar)
Täljare:
Det tal som står överst i ett bråk och anger hur många delar talet beskriver
Nämnare:
Det tal som står under bråkstrecket i ett bråk och anger hur många delar det hela är delat i
Rationella tal:
Alla tal som kan skrivas som ett bråktal
Decimalform: Många tal i bråkform kan också skrivas i decimalform; 1/2 = 0,5; 1/4= 0,25 eller 1/5= 0,2
Avrundning:
När man vill förenkla och göra ett tal tydligare. Avrundningen styrs av regler och man avrundar alltid till en jämn talsort. Avrunda till närmsta tiotal;  123, entalet är i det här fallet mindre än 5 då avrundas talet till 120. 126, entalet är i det här fallet större än 5 och avrundas då till 130.

Kapitel 2: 
- Naturliga tal: Alla heltal som är större eller lika med 0 ( 1, 2, 3, 4....)
- Faktor: Det tal man multiplicerar med varandra kallas för faktorer
- Produkt: Svaret på (resultatet) av en multiplikation kallas för produkt
- Täljare: Det tal man delar upp i en division (talet ovan bråkstrecket)
- Nämnare: Det tal som anger hur många delar täljaren ska delas upp i (talet under bråkstrecket)
- kvot: Svaret (resultatet) av en division

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MA 1 Tal och räkning HT 20 ÅK6

E
C
A
Problemlösning
Strategier för problemlösning
 • Ma  E 6
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått kunskapskravet.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
- De begrepp som vi arbetat med under arbetsområdet. En lista med exempel finns i texten till planeringen!
 • Ma  E 6
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått kunskapskravet.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
- De fyra räknesättens algoritmer - Sambandet mellan bråkform, blandad form och decimalform - Avrunda heltal och decimaltal - Särskilt fokus på mult. och div.
 • Ma  E 6
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått kunskapskravet.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
- Redovisa och förklara uträkningar och lösningar på ett förståeligt och tydligt sätt
 • Ma  E 6
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått kunskapskravet.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
- Tydliga uträkningar och redovisningar som gör att det går att följa resonemangen
 • Ma  E 6
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått kunskapskravet.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.