👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning - Läslyftet

Skapad 2020-10-12 12:58 i Önnegårdens förskola Kristianstad
Förskola
I en del av läslyftet modul "Läsa och Berätta" har vi fått i uppgift att göra en högläsningsaktivitet där vi belyser vissa frågeställningar.

Innehåll

Vi har valt att läsa boken  "En dag med mormor - tåget hem" av Cecilia Torudd.  Anledningen till att vi har valt denna bok är att vi tror att flera av barnen kan känna igen sig i boken vilket underlättar till diskussioner kring bokens innehåll och vilka känslor som boken väcker. Vi tror att flera barn kommer känna igen sig med att dem själva spenderar tid med sin mormor, att barnen kan ha åkt tåg själva. Vi kommer läsa boken 4 gånger för att kunna fokusera på olika saker vid varje lästillfälle. 

Syftet med aktiviteten är att väcka barnens intresse för boksamtal och diskussioner, utöka ordförrådet samt att träna på att lyssna på varandra.

Hur: Vi kommer göra denna aktivitet med en grupp om ca 4 barn och vi kommer ta de äldsta barnen som har ett utvecklat talspråk för att vi ska kunna få igång diskussionerna. 

Första gången vi läser boken för barngruppen ska vi göra en bildpromenad där vi kommer titta på bilderna i boken och diskutera vad det är som händer på bilderna. 

Andra gången vi läser boken kommer vi lägga fokus på att läsa boken från pärm till pärm och att vi stannar för att förklara nya ord och begrepp med mera. 

Tredje gången kommer fokus att ligga på samtalet med barnen. Vi kommer stanna flera gånger under läsningen för att ställa frågor till barnen t.ex. har du åkt tåg någon gång? Brukar du vara med mormor? Har du sprungit ifrån mormor/farmor eller någon annan?

Fjärde och sista gången låter vi barnen själva bestämma vad dem vill belysa i boken. 

 

För att dokumentera barnens samtal och diskussioner kommer vi föra samtalsloggar och vi kommer ta ljudupptagningar på barnens diskussioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18