Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamanten Projekt 2020/2021

Skapad 2020-10-12 13:51 i 213291 Förskolan Skattkistan Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation Hur färdas vi och bor i framtiden? Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande .Det innebär att olika ämnen såsom språk , matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras, musik, rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material. Syfte: Väcka barnens frågor, funderingar och fantasi för att sedan omsätta det i praktiken, antingen genom skisser eller konstruktion med återvunnet material.”

Innehåll

Projektbeskrivning:  Språk och kommunikation

Hur barnen kommunicerar med sin omvärld

Vårt syfte:   Skapa ett intresse och en nyfikenhet kring språk och kommunikation

Vår metod: Vi som medforskande pedagoger kommer att erbjuda olika stationer och  miljöer. Aktiviteter kommer att vara styrda samt spontana.  

Vi eftersträvar att ha allt material är tillgängligt för barnen. Detta för att skapa en nyfikenhet och lust att testa och utforska.

 

Vår frågeställning:   Hur skapar barnen en relation till sin omvärld - miljö-sociala relationer - vilka strategier

Vilka begrepp är centrala? Vilka kognitivt starka målområden kan projektet ge upphov till?

       Imitation, bilder, verbal, dans, tröst, ögonkontakt, gester, beröring, imitation& material 

 

    

B       Då vi har inskolningar på Diamanten har fokus varit att skapa en trygg barngrupp, detta genom att rutinerna och informationen  är  tydlig för både barnen och vårdnadshavarna.

 

Vi har  observerat barngruppen i början på terminen och sett att de har ett stort intresse för sagor.

Valet föll på att titta närmare på sagorna Bockarna Bruse(som vi började med) samt Pippi Långstrump. 

Barnen har även ett stort intresse för naturen och vi kommer att följa naturens skiftningar samt upptäcka vad som finns i naturen. 

Detta projekt kommer vi att strukturera upp och genomföra i mindre grupper. Alla barnen deltar i detta projekt utifrån sina förutsättningar.

 

Våra stationen som vi har skapat är tänkta att utmana och skapa ett intresse hos barnen. Stationerna skapar även möjlighet att utveckla deras sociala förmågor.

 

 

Sagostation Där finns böcker både från biblioteket som barnen lånat samt våra egna.

Material skall finnas tillgängligt för barnen så att de själva kan dramatisera samt leka ex Bockarna Bruse. 

Qr-koder  med olika sagor.

Appen Pollyglutt erbjuder sagor, faktaböcker, kompisböckerna m.m Denna app använder vi bla med hjälp av I-pad eller via projektor. 

Denna app erbjuder även böcker på olika språk, vilket kommer att hjälpa oss att erbjuda sagor på barnens hemspråk.

Vi erbjuder skapande tillfällen då barnen får möjlighet att prova olika material. Vid skapande skall vi försöka att använda  returmaterial. Vi vill erbjuda barnen möjlighet att prova och skapa ett intresse för olika skaparmaterial ex lera. 

 

För att skapa en möjlighet för vårdnadshavarna att vara delaktiga i projektet kommer vi att efterlysa olika returmaterial som barnen kan skapa och leka med.

 

Kompisböckerna finns tillgängliga på avd och dessa arbetar vi med. Fokus just nu är att alla vet hur man säger stop dvs vi hjälper barnen att använda stophanden. Viktig framför allt för de barn som inte har det verbala språket än.

Samlingen är numera uppdelad i två grupper. Detta för att de äldre barnen skall få en mer utmanande samling. De yngre har fokus på trygghet och att skapa en nyfikenhet på samling,något som de äldre redan har. 

Naturstation:

En mötesplats för barnen att utforska. Vi erbjuder naturmaterial och böcker samt bilder finns tillgängliga för barnen. 

Vi kommer att följa naturens olika skiftningar, detta gör vi genom skogstund, promenader i närområdet  och självklart även ute på förskolegården.

Vi kommer att plocka in naturmaterial för att skapa med, leka och utforska.

Byggstation:

Vi erbjuder barnen strukturerat och ostrukturerat material. I denna station finns även vår pedagogiska kub. Den används som ett byggmaterial, tillsammans med digitala hjälpmedel(projektor), klossar i olika stl och material.

Vattenstation:( En gång i veckan)Efter vilan erbjuder vi barnen att utforska vatten där vi har vattenbord med olika föremål dom kan använda för att ösa, hälla, mäta,väga .m.m. Detta är även tillfälle för barnen att träna på socialt samspel.

 

 Vår dokumentation kommer att ske genom att vi antecknar, fotograferar, filmar. Reflektion sker tillsammans med barnen ex på samlingen, strukturerat samt ostrukturerade tillfällen.

 

För att skapa ett projekt som blir interkulturellt kommer appen Polly Glutt att hjälpa oss att erbjuda barnen böcker på andra språk.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: