👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg 20/21 på Skattkammaren

Skapad 2020-10-12 18:37 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Sammanfattning av Avdelning Skattkammarens arbete med Grön Flagg. Med Snick och Snack vännerna i Kungaskogen och Babblarna till hjälp jobbar vi med hållbar utveckling. Vi har valt att fokusera på tre utvecklingsområden: Stad och samhälle, hav och vatten samt konsumtion och resurser

Innehåll

Det här är Skattkammarens Grön Flagg-resa ht 2020- vt 2021, BarnaSinnets förskola.

Förskolans Grönflaggråd består av förskolans rektor samt en representant från varje avdelning (totalt fem pedagoger). Tillsammans gör vi en gemensam plan för arbetet som skickas in, sedan görs en individuell planering per avdelning på UNIKUM.

Våra gemensamma utvecklingsområden detta år är: STAD OCH SAMHÄLLE, HAV OCH VATTEN SAMT KONSUMTION OCH RESURSER.

Så här kommer Skattkammaren arbeta med dessa områden:

 

STAD OCH SAMHÄLLE

VAD ska utvecklingsområdet handla om?

Vi kommer under hösten fokusera på språk, värdegrund, natur och identitet. Vi kommer arbeta med känslor, trygghet och om vänskap. Var bor vi? Hur ser vår närmiljö ut? Vilka växter och djur finns det? Detta är några av de frågor som vi kommer arbeta med. 

VARFÖR ska vi undervisa om det?

Grunden för allt lärande är att barn och vuxna känner sig trygga här på förskolan. Därför är arbetet med värdegrund och identitet extra viktigt när vi ska forma gruppen, lära känna varandra samt skapa en god lärandemiljö. Språket är vårt kommunikationsverktyg och är därför också viktigt att arbeta med.

HUR kommer vi att arbeta med det?

Snick och Snack och deras vänner och Babblarna kommer vara nyckelfigurer detta läsår inne hos oss i de olika grupperna. Med hjälp av dem kommer vi ta upp vad vänskap innebär, känslor, var vi bor och hur det ser ut i vår närmiljö. Vi kommer ha pedagogiska aktiviteter i våra två grupper. Vi vill använda så många uttrycksformer som möjligt (sång och musik, drama, lek och skapande) för att stimulera lärandet på ett lustfyllt sätt. 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE -Hur kommer barnen ges möjlighet till inflytande och delaktighet?

Vi planerar våra aktiviteter utifrån det barnen visar intresse för. Aktiviteter som vi väljer presenterar och utför vi på ett sätt som vi har uppmärksammat att vår barngrupp tycker om. Ett sätt att få reda på vad barnen har fastnat för eller vad de tycker om är att ha boksamtal. I dessa samtal frågar vi alltid vad barnen tyckte.

HÅLLBAR UTVECKLING - på vilket sätt bidrar det här utvecklingsområdet till ett hållbart samhälle?

Vi hoppas att detta arbete kommer ge barnen verktyg så att de kan bidra till en hållbar utveckling. 

 

HAV OCH VATTEN

VAD ska utvecklingsområdet handla om?

Vi kommer under vårterminen fokusera på natur och miljö med fokus på hav och vatten och de växter och djur som lever där. Vi kommer skapa vattnets kretslopp och experimentera med det, ur ett hållbarhets perspektiv.

VARFÖR ska vi undervisa om det?

För att främja en hållbar miljö bör vi undervisa om djur och natur och varför vi ska vara rädda om miljön. 

HUR kommer vi att arbeta med det?

Vi kommer jämföra olika sjöar och hav, vilka djur och växter som finns i dem. Vi kommer titta på vad som händer i vattnet vid föroreningar. Vi kommer följa vattnets kretslopp. 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE -Hur kommer barnen ges möjlighet till inflytande och delaktighet?

Vi utgår från barnens intressen och tankar kring djur, natur och miljö och låter det styra vidare planering. 

HÅLLBAR UTVECKLING - på vilket sätt bidrar det här utvecklingsområdet till ett hållbart samhälle?

Vi hoppas att detta arbete kommer ge barnen verktyg så att de kan bidra till en hållbar utveckling. 

 

KONSUMTION OCH RESURSER

VAD ska utvecklingsområdet handla om?

Vi kommer arbeta med hållbar konsumtion, miljömärkningar, matsvinn och återanvändningar. 

VARFÖR ska vi undervisa om det?

För att göra barnen uppmärksamma på att de kan påverka sin närmiljö genom återanvändning, kompostering, miljömärkning.

HUR kommer vi att arbeta med det?

Vi kommer bygga och konstruera med skräp, vi kommer återvinna papper och prata om dess kretslopp. Vi kommer kompostera maten som blir över efter lunchen och vi kommer prata om miljömärkningar. 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE -Hur kommer barnen ges möjlighet till inflytande och delaktighet?

Vi kommer utgå från barnens tankar och idéer.

HÅLLBAR UTVECKLING - på vilket sätt bidrar det här utvecklingsområdet till ett hållbart samhälle? (ekonomiskt, ekologiskt)

Vi hoppas att detta arbete kommer bidra till att barnen blir mer medvetna om natur och miljöfrågor och hur de kan påverka dessa.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18