Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering2 Hur kan vi leka/samarbeta tillsammans?

Skapad 2020-10-13 09:34 i 183331 Förskolan Växthuset Stockholm Farsta
Förskola
Hur skapar vi en sammanhållning och goda relationer där alla kan trivas och må bra tillsammans.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

 

 

 

 

 

 

Projektfråga:
Hur kan vi leka/samarbeta tillsammans?


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

 


Projektbeskrivning:

(besvara frågorna under vad, varför och hur eller direkt i stödmaterialet nedan)

VAD:

Tillsammans med barnen ska vi skapa en fin stämning och lära oss om hur vi alla är olika men lika mycket värda. Vi vill att barnen ska börja fundera på hur man ska vara mot sina kompisar. Att sätta ord på sina känslor. Hur ska vi vara för att alla ska tycka att det är roligt att vara på förskolan? Hur påverkar mitt sätt att vara andras känslor och tankar? Hur påverkar mitt sätt att vara andras bemötande?

 VARFÖR:

Syftet är att skapa sammanhållning i gruppen och lyfta fram allas lika värde. Barngruppen är en sammanslagning av två grupper och vi såg redan från start ett behov av att skapa gemenskap och tillhörighet. Vi vill att alla ska känna trygghet och glädje i att vara på förskolan.

HUR:

Vi börjar i stor grupp att samtala om vår avdelning och vilka som går på den. Vi började med gruppstärkande aktiviteter och samarbeten. Vi har haft ett val där alla varit med och röstat om vad avdelningen ska heta. Vi har pratat om vilka trivselregler vi ska ha för att alla ska tycka om att vara här. Tillsammans har vi skapat en stor tavla med våra trivselregler.
 
Vi ska gå vidare med att i mindre grupper läsa och samtala om hur man kan vara mot varandra och lösa problem som uppstår i vardagen..
 

Stödmaterial

VAD: (Innehåll)
Vi har planer på att ta in kompisböckerna och få hjälp av Kanin och Igelkott när vi går vidare med Värdegrundsfrågorna och Barnkonventionen. Vi kommer att använda oss av barnens egna upplevelser och ta hjälp av kompisböckerna.
-
 VARFÖR? (Syfte)
Att använda oss av böckerna om Kanin och Igelkott ger oss något konkret att jobba med för att prata om värdegrundsfrågor.
 
HUR? (Metod)
Huvudkaraktärerna i böckerna, Kanin och Igelkott ska få ett eget hus på avdelningen och hjälpa oss i kompissamtalen. Genom att skapa och bygga upp ett hus åt Kanin och Igelkott kan vi få in vad man behöver för att må bra. Parallellt med detta kommer vi att läsa böckerna och samtala om de dilemman som kan uppstå i leken. Vi vill synliggöra och lyfta upp det som är bra. Vi vill ge mycket beröm och bekräftelse när barnen gör fina saker mot varandra.
 
I kompismaterialet finns också 10 st böcker direkt kopplade till barnkonventionens artiklar. Senare under hösten ska vi prata med barnen om att barn har rättigheter och välja ut några artiklar att fördjupa oss i.
 
Att tänka på
 • Vad är det vi vill utforska tillsammans med barnen
 • På vilket sätt utgår frågan från barnens tankar, frågor, teorier, fantasier och intressen
 • Är frågan tydlig, lätt att förstå, en fråga att hålla fast i
 • Är frågan avgränsad 
 • Är frågan möjlig att följa upp och besvara vid projektets slut
 • Ta alltid reda på barnens förkunskaper om ämnet/frågeställningen 
 • Hur behöver du som pedagog förbereda dig kring ämnet/frågeställningen
 • Vilket förändrat lärande/kunnande tror ni att barnen kommer att erövra
 • Låt projektet leva och bli synligt i den pedagogiska miljön

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: