Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Katthults mål och utvecklingsplan Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling -20/21

Skapad 2020-10-13 11:27 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Inom förskolan verksamhet skall allt som rör diskriminering och kränkande behandling aktivt motverkas.

Innehåll

Avdelning

Katthult

Prioriterat mål

"Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas." (Lpfö-18, sid: 5).

 

Var är vi?

Vi, pedagoger, på småbarnsavdelningarna har samtalat och reflekterat kring miljön. Det landade i att vi vuxna behöver sprida ut oss ännu mer på olika platser. Detta för att sprida antalet barn på fler ytor/platser och samtidigt stötta barnen i deras sociala relationer. Vi ser att barnen använder sig av olika strategier som “stopp”, ta hjälp av en kompis eller hämta en vuxen.

Vi upplever att barnen på båda avdelningarna leker över gränserna när det gäller kön, ålder, avdelningar och barnen tar hjälp och stöd av oss personal på småbarnsavdelningarna.

 

Vart ska vi?

Alla pedagoger ska ha en medvetenhet samt arbeta aktivt för att alla diskrimineringsgrunder ska råda. Vår verksamhet ska vara trygg, och alla barn ska känna och uppleva allas lika värde.

 

Hur gör vi?

Vi ska fortsätta att:

  • vara närvarande och interagera med barnen i deras lek och samspel. 

  • ge barnen strategier i samspel samt i konflikthantering.

  • samarbeta över avdelningarna.

  • dela barnen i mindre grupper.

Hur blev det?

- Vad har vi gjort?

- Vad ser vi för mönster/resultat?

- Vad tar vi med oss och utvecklar framåt samt vad tar vi med oss in i det främjande arbetet?

 

 

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: