Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP fritidsråd

Skapad 2020-10-13 12:39 i Bålbroskolans fritidshem Norrtälje
Grundskola F – 3
Undervisningen i fritidshemmet ska ge eleverna möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ges förutsättningar till eleverna att utveckla tilltro till sig själv och sin förmåga till att samarbeta. På fritids Humlan vill vi pedagoger arbeta med att skapa möjligheter för eleverna att ha inflytande i verksamheten. Ett sätt är då att via fritidsrådet lämna egna önskemål och vara delaktig i de beslut som tas. Vi pedagoger framför också frågor angående aktuella ämnen, som vi sedan diskuterar och arbetar med gemensamt.

Innehåll

Fritidsråd

Tidsperiod
Under hela läsåret. Fritidsrådet sker 1 gång/månad.

 

Vad ska vi lära oss?

·       Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument.

·       Normer och regler, varför regler kan behövas.

·       Att eleverna får en förståelse över att de kan påverka sin tid på fritidshemmet.

 

Förmågor och centralt innehåll 

Eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

·       Uttrycka egna idéer och förslag.

·       Lyssna och ta in andra kompisar förslag och idéer.

·       Möjligheten att påverka fritidshemmet utifrån ett demokratiskt och empatisk förhållningssätt.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att:

·       Visa förståelse och inlevelse för andras sätt att tänka och vara.

·       Viss förståelse vad samarbete innebär.

·       Våga ta ställning i etiska frågor.

 

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

·       Vi utser tillsammans en sekreterare och ordförande, som håller i rådet och tar upp de punkter till det aktuella rådet.

·       Vi har samling där alla sitter tillsammans.

·       Vi går igenom föregående protokoll och ser om det har skett en förändring och/eller ett önskemål har skett.

·       Vi lyssnar på varandra och allas förslag och idéer.

 

Hur ser vi att vi når målet?

 

·       Vi går igenom föregående protokoll på samplanering så att allt som tas upp på rådet kommer med i planeringen.

·       1 gång i terminen utvärderar vi tillsammans med eleverna och även i arbetslaget så att vi ser att ”alla är med på tåget”.

·       Protokollet skickas med månadens brev hem så att även vårdnadshavare har möjlighet att vara delaktiga, ställa frågor och kommentera via unikum. Då har vi förhoppningen i att få insikt att vi når målet.

·       En gång varje termin gör fritids en trivselenkät med eleverna och i slutet av VT får vårdnadshavare en enkät.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: