Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde: Språk och kommunikation

Skapad 2020-10-13 12:48 i Trönningesbjärsvägens förskola Varberg
Förskola
På ett inspirerande sätt ta tillvara på barnens intresse för bokstäver och språk och bygga vidare på det genom att erbjuda olika språkliga aktiviteter.

Innehåll

Inledning: Utifrån kartläggning i BHD och tidigare utvärdering/analys, vart riktar vi lärandet mot i vår grupp? 
Var befinner vi oss just nu? Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu? Vad kan/vet barnen om detta? 

Vi upplever att många utav barnen visar intresse för skriftspråket, olika språk, tecken som stöd och högläsning. 

Intressen, intervjuer, observationer?

Genom utvecklingssamtal har vi hört att vissa föräldrar uttrycker att deras barn är intresserade av bokstäver och att lära sig skriva och läsa. 

Vi ser att barnen intresserar sig för språkliga aktiviteter såsom skriva, läsa, högläsning, TAKK (tecken som stöd) bokstäver och ord på andra språk. 

Vårt andra fokusområde kommer nu att vara att jobba med språk och kommunikation i tre olika grupper där vi pedagoger altinerar mellan dessa tre grupper så att alla barn får ta del av olika undervisningsmaterial genom oss tre pedagoger. Vi arbetar också i helgrupp vissa dagar och gör aktiviteter tillsammans som är språkutvecklande. 

1. Vilket/vilka lärandemål ska vi arbeta med?  

a. Innehåll: Vad vill vi att barnen ska vara med om? Kopplat till Lpfö-18

Vi vill att barnen på ett lustfyllt och lärorikt sätt ska få många möjligheter till att utvecklas i sin språkliga och kommunikativa utveckling.

Vi vill genom att erbjuda barnen många tillfällen till högläsning både digitalt och via böcker ge barnen möjligheter till att tillgodose sig ett rikt ordförråd. 

Vi vill att barnen ska få chans att prata i grupp och därmed få öva sig på att bli lyssnad till och att lyssna och lära av andra. 

Vi vill erbjuda barnen olika material och tillfällen där de kan bli intresserade av skriftspråket och att leka med språket. 

b. Syfte: Varför har vi valt detta/dessa mål? Varför ska barnen lära sig om just detta?

Vi har valt att arbeta utefter ett pedagogiskt årshjul som hjälper oss att kvalitetssäkra att vi går igenom de olika läroplansmålen i vår undervisning samt att skapa ett meningsfullt lärande i undervisningen.

Språkutvecklingen är en stor del i barnens lärande och utveckling och som det står i läroplanen hänger språk, lärande och identitetsutveckling nära samman och vi vill därför att barnen ska ges många rika tillfällen till att kunna utvecklas inom den språkliga och kommunikativa utvecklingen.

3. På vilket sätt gör vi/är barnen delaktiga i vår planering?

Frågor, observationer, uppgifter, material samt att vi tillsammans med barnen tittar och reflekterar på vår dokumentation. Vi utgår ifrån barnens intressen och nyfikenhet i de olika grupperna.

4. Planerad tidsperiod:

Oktober-december 2020
 

5. Genomförande - arbetsmetoder: Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

Introduktion - förberedelse av barnen, lärmiljö inne-ute, alla delaktiga (vårdnadshavarna), material, olika tekniker, olika verktyg, delning av barngruppen, spontan undervisning mm.

Vi lyfter fram bokstäver och ord i våra lärmiljöer, vi gör iordning en skrivmiljö, lyfter fram olika språk genom böcker och ord på andra språk i en lärmiljö, vi använder oss utav Ugglo, Bokstavslandet och Bästa bokstaven på UR.play,

Högläsning med boksamtal 

Vi läser böcker både utefter barnens val men även efter pedagogers val. Vi läser och tittar tillsammans och reflekterar kring innehållet i böcker genom boksamtal. Under bokveckan får barnen ta med sig böcker hemifrån som vi tillsammans läser och tittar i med våra grupper. 

Skriftspråk

Genom att erbjuda barnen olika material att skapa ex sitt namn med skapar vi möjlighet för barnen att lära känna sina bokstäver på ett roligt och utvecklande sätt. Vi uppmuntrar barnen till att vara delaktiga och skriva olika skyltar och meddelanden på förskolan. Vi ser till att det finns material som lockar till att skriva med, för att på så sätt locka barnen till att vara aktiva i sin skrivutveckling. Vi ser dagliga samtal med barnen som en otrolig viktig del i utvecklingen av barnens språkutveckling. 

Munmotorik och praxisalfabetet

I praxisalfabetet övar vi på att språkljuden i alfabetet och genom att  använda vår munmotorik och gymnastisera med vår mun övar vi på munnens artikulation. 

Väska med Nyfiken 

Barnen får ta med sig en väska hem med en bok och en figur i (Trollet Nyfiken) samt en kortare instruktion med några frågeställningar. På förskolan får de sedan berätta inför en grupp barn om vad Nyfiken fått hitta på hos dom. På detta vis skapar vi tillfälle för barnen att synas i gruppen och prata inför andra

Ge vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet

Vi har frågat vårdnadshavarna om återkoppling på om/hur de ser/hör på sina barn att vi på förskolan har fördjupat oss i språk och kommunikation under en period. På detta sätt ger vi vårdnadshavarna en möjlighet till delaktighet i vårt arbete.

Vi dokumenterar på Unikum samt på väggar i tamburen där vårdnadshavare kan ta del av vår undervisning i fokusområdet.

Takk 

Genom att använda oss av TAKK på olika sätt ger vi barnen en möjlighet till att utveckla och använda sitt språk på ytterligare ett sätt. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: