Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elenergi i samhället

Skapad 2020-10-13 14:55 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Ett projekt om produktion, distribution och konsumtion av vår elförsörjning.
Grundskola 9 Teknik Fysik
Under de kommande nio lektionerna kommer vi göra ett teknikprojekt där vi kommer lära oss mer om elenergi. Vi tittar på produktion, distribution och konsumtion av elenergi och hur det påverkar oss.

Innehåll

Teknik och fysik projekt - Elenergi i samhället

 

Förutom på NO-lektionerna kommer vi även ta några matematiklektioner i anspråk.

 

Projektet kommer vara enskilt, dvs ni kommer inte arbeta i grupp.  Resultatet ska presenteras i form av en plansch som ni presenterar för era klasskamrater och elever från 6:an.

 

De lärandemål vi har för arbetet är att ni ska få:

·      Insikter i de olika energikällorna för elproduktion och känna till deras för- och nackdelar

·      Insikter kring energisystemet i Sverige. Förstå att delarna är just delar i ett större system som måste hänga ihop för att det ska fungera. Känna till de olika delarna i kedjan Produktion => Distribution => Konsumtion av elenergi

·      Lära oss om miljö- och samhällskonsekvenser hos de olika energikällorna och produktionsmetoderna för el, till exempel CO2-påverkan och konsekvenser av import och export

·      Insikter inom energiomvandlingarna i kedjan Produktion => Distribution => Konsumtion

 

Du kommer bli tilldelad ett av följande områden att arbeta med:  Kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solenergi, kraftvärmeverk (inklusive biobränslen) eller kolkraftverk. Vi är medvetna om att det finns ett visst överlapp mellan några av dessa och ser gärna att ni tar upp det i er presentation.

  

Slutpresentation av arbetet görs i form av en plansch i stående A2-format (dvs fyra A4-sidor) som ska kunna läsas på 1,5 meters håll.  Den ska täcka av följande perspektiv på ert område:

·      Beskrivning av tekniken. Visa med en eller flera bilder hur din teknik fungerar. Ni får kopiera från bok eller nätet bara ni uppger källan. Lägg till egen beskrivande text med pilar så att era läsare får en bra förståelse för hur det fungerar.

·      Miljö- och samhällsperspektiv. Beskriv för- och nackdelar med din produktionsmetod.  Hur viktigt är den för Sveriges totala produktion? Vilka alternativ till din teknik finns det?

·      Historiskt- och framtidsperspektiv. Hur har tekniken utvecklats fram till nu.  Hur ser en möjlig framtida utveckling ut?

·      Energiomvandlingar. Beskriv de viktigaste energiomvandlingarna i hela kedjan fram till konsumtion.

 

Det finns en mall för disposition av planchen.

 

Plan för arbetet

Lektion nr

Innehåll

Datum 9C

Datum 9D

1

Genomgång av det svenska elenergisystemet och introduktion till projektet

 

 

2

Genomgång av projektet, utdelning av områden, start av arbetet på teknikbeskrivning

 

 

3

Producera den tekniska beskrivningen

 

 

4

Genomgång energiomvandlingar, producera energiomvandlingsdelen

 

 

5

Genomgång och övning av effekt- och energibalans. Arbeta på plansch

 

 

6

Miljö- och samhällskonsekvenser. Arbeta på plansch

 

 

7

Framtida möjligheter och historik

 

 

8

Göra klart planschen

 

 

9

Presentera

 

 

 

 

Koppling till kursplan i Fysik

Fysiken i naturen och samhället

·      Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

·      Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

·      Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

 

Kopplingar till kunskapskrav (för betyg A)

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband

 

 

Koppling till kursplan i Teknik

Tekniska lösningar

·      Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet

Teknik, människa, samhälle och miljö

·      Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

·      Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling

·      Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

 

Kopplingar till kunskapskrav (för betyg A)

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

 

Lärandematris

 

Område

Grundläggande nivå

Utvecklad nivå

Teknisk beskrivning

Du gör en beskrivning som visar hur din teknik fungerar

Du gör en beskrivning som är lätt att följa och tydligt visar hur din teknik fungerar. Tekniken är beskriven i rimlig detaljnivå och ger alternativa lösningar där det så behövs

Miljö- och samhällsperspektiv

Du beskriver din tekniks viktigaste miljö- och samhällspåverkan

Du beskriver de viktigaste miljö- och samhällspåverkan och ger exempel på konsekvenser och åtgärder för att motverka

Historik och framtid

Du beskriver din tekniks historik och möjlig framtida utveckling

Du beskriver din tekniks historia och möjliga framtida utveckling och drar slutsatser och beskriver konsekvenser

Energi-omvandlingar

Du visar de viktigaste energiomvandlingarna som sker i kedjan produktion till konsumtion

Du visar de viktigaste energiomvandlingarna som sker i kedjan produktion till konsumtion och ger exempel på förluster

 

Matriser

Fy Tk
Elenergi i samhället

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Teknisk beskrivning
Du gör en beskrivning som visar hur din teknik fungerar
Du gör en beskrivning som är lätt att följa och tydligt visar hur din teknik fungerar. Tekniken är beskriven i rimlig detaljnivå och ger alternativa lösningar där det så behövs
Miljö- och samhällsperspektiv
Du beskriver din tekniks viktigaste miljö- och samhällspåverkan
Du beskriver de viktigaste miljö- och samhällspåverkan och ger exempel på konsekvenser och åtgärder för att motverka
Historik och framtid
Du beskriver din tekniks historik och möjlig framtida utveckling
Du beskriver din tekniks historia och möjliga framtida utveckling och drar slutsatser och beskriver konsekvenser
Energi-omvandlingar
Du visar de viktigaste energiomvandlingarna som sker i kedjan produktion till konsumtion
Du visar de viktigaste energiomvandlingarna som sker i kedjan produktion till konsumtion och ger exempel på förluster
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: