Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gruppdynamik

Skapad 2020-10-13 20:50 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola F – 2
På ett lekfullt sätt ta del av traditioner, värden och skapa relationer för livet.

Innehåll

Undervisningsaktivitet:

 • Förstärkande av skolans arbete
 • Grej of the day
 • Tematiska arbeten utifrån t.ex. barnboksveckan, FN, traditioner och så vidare. 
 • Spellotteri, leklådor, utomhus verksamhet.
 • Skapande med olika material och tekniker.
 • Övergripande gruppstärkande övningar.

Lärandemål:

 • Få inspiration till böcker
 • Leken som redskap för byggande av relationer
 • Ta del av traditioner

Långsiktiga mål:

 • Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa.
 • Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. 
 • Dessutom ska undervisningen sträva efter att på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål.

Bedömning:

 • I hur hög grad har eleverna tagit del av traditioner, språk och värden?
 • I hur hög grad har eleverna fått möjlighet att känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen?
 • I hur hög grad har eleverna fått använda sitt/sina språk?

Dokumentation:

 • Främst genom diskussion, men också genom det som praktiskt skapas i undervisningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: