Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Rörelse och konstruktion

Skapad 2020-10-14 07:46 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 6 Teknik Fysik
Vi lär oss om konstruktion och konstruktionsritning, kraft och rörelse, arbete, energi och friktion.

Innehåll

I temat utvecklar du din förmåga att:

 • Konstruera fordon utifrån givna kriterier 
 • Bygga efter ritning
 • Pröva och ompröva din konstruktion
 • Rita skisser och ritningar
 • Diskutera och arbeta i grupp
 • Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
 • Dokumentera ditt arbete
 • Lösa problem
 • Resonera om hur olika fordon förändrats över tid, fördelar och nackdelar med detta, jämföra med hållbar utveckling
 • Beskriva och ge exempel på hur vi och föremål påverkas av olika krafter
 • Resonera om olika sätt att driva fordon framåt, hur energi kan lagras och omvandlas
 • Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur föremål rör sig när de påverkas av krafter
 • Använda ämnesspecifika begrepp i ditt arbete

Begrepp: kraft, tyngdkraft, kraftpil, tyngdpunkt, tryckkraft, dragkraft,normalkraft,tyngdlös, fritt fall, stödyta, jämvikt, balans, friktion, modell, riktning, gravitationskraft, hastighet, luftmotstånd, röresleenergi, acceleration, konstruktion, ritning, skiss, fordon, projektion, tröghetslagen, accelerationslagen, lagen om verkan och motverkan

Så här kommer vi arbeta:

Vi arbetar med NTA tema rörelse och konstruktion

 • Arbete i par/grupp med uppdragen
 • Läsa faktatexter, se film och diskutera, svara på frågor muntligt och skriftligt
 • Träna ord och begrepp,
 • Svara på instuderingsfrågor
 • Diskutera i par/grupp/helklass
 • Skriftligt dokumentera undersökningar
 • Avsluta med skriftligt prov på ovanstående

Detta kommer att bedömas, hur väl du:

 • Planerar, genomför och dokumenterar uppdragen utifrån uppdragens instruktioner (skiss, ritning, text och bild)
 • Deltar i diskussioner
 • Använder dig av ämnesspecifika ord i dokumentationen och i samtal
 • Kan beskriva/förklara olika krafters påverkan på föremål, muntligt och skriftligt
 • Känner till Newton och hans upptäckter
 • Kan beskriva teknikutvecklingen gällande fordon och dess fördelar och nackdelar för miljön
 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: