Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning Barnens planet 20/21 Södra Sandby/Revinge

Skapad 2020-10-14 10:18 i Sagobackens förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Genom att Lyssna - Lära - Leda har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund. I HAND står för värden som genomsyrar förskolans verksamhet.  Inkludering, alla är värdefulla och mångfald är en tillgång  Hållbarhet, varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet  Ansvar, ett eget ansvar som sträcker sig lite längre  Nyfikenhet, utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter  Delaktighet, kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

1.Kartläggningen (Var är vi?)

Kartläggningen visade att vi har många olika lekar ute på vår gård. Det vi upplevde i vår kartläggning var att lekarna med cyklarna inte upplevdes så meningsfulla för oss personal. Barnen har många konflikter kring cyklarna, man cyklar mest fort och vi upplevde att barnen mest cyklade runt själva och inte tillsammans. 

 

2. Identifierade förbättringsområde

Utifrån kartläggningen har vi valt att arbeta med att få mer meningsfulla lekar med cyklarna. Nu vill många av barnen cykla för att ha en cykel och har svårt att lämna ifrån sig cykel till andra barn. De cyklar och också snabbt och runt runt. Vi vill tillsammans med barnen, tillföra ny lärmiljö som kan utveckla barnens lekar med cyklarna, t.ex. bensinstation, tvätt, trafikskyltar, affär, parkeringsplatser, verkstad. 

Vi börjar med att samtala med barnen om vilka lekar de tycker vi ska ha med cyklarna och vilka regler vi behöver ha.  

För att skapa meningsfulla lekar med cyklarna behövs närvarande personal som lyssnar, leder och hjälper barnen att utveckla lekarna.  

 

3. Målformulering

Hur kan vi utveckla mer meningsfulla lekar med cyklarna?

Med meningsfulla lekar menar vi att cykel ska ha en funktion i lekar. Inte bara cykla runt runt för cyklandets skulle. Cykeln ska ha en funktion i leken och vara en del av leken. 

 

4. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Detta sker när barnen leker meningsfulla lekar med cyklarna:

- de är delaktiga i uppbyggnaden av vår lärmiljö ute på gården 

- de använder lärmiljön i lekarna med cyklarna 

- de använder de gemensamma reglerna: turas om, följa trafikreglerna på gården 

 

5. Forskning (Vetenskaplig grund) 

Denna forskning tar vi stöd i litteraturen Utveckla barns inflytande - verktyg för förskolan skriven av Jenny Biteus och Teres Engholm samt avhandlingen Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmåga kap 3.2.1 stimulera lärmiljöer.

 

6. Aktionerna (Hur gör vi?)

Aktionerna lägger vi som enskilda lärloggsinlägg på unikum. 

 

7. Metodval för att följa upp aktionerna (Hur blev det?)

Så här följer vi upp: 

samtal och reflektioner med barnen 

observationer med både bilder och text som skrivs i loggboken 

loggbok - enskild

 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag. Lpfö18 s.11

VARJE FÖRSKOLAS UTVECKLING

 

Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: